Logo Gmina Szczekociny

Medal za zasługi

Szanowni Państwo!

           Publikujemy dla Państwa regulamin przyznania medalu „Swojemu Obywatelowi w uznaniu zasług Miasto i Gmina Szczekociny” oraz wzór wniosku o przyznanie tego Medalu.

           Głównymi celami przyznania medalu są: promowanie pozytywnych społecznie pożytecznych postaw, stwarzanie warunków aktywności społecznej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój społeczności lokalnych, zwiększenie udziału i odpowiedzialności mieszkańców Miasta i Gminy Szczekociny w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz stwarzanie warunków pozytywnej rywalizacji i kreatywności.

           Zachęcam Państwa do skorzystania z tej formy uhonorowania i wyróżnienia swoich aktywnych członków, pracowników czy działaczy.

           Bliższych informacji udziela pracownik biura Rady Miasta i Gminy pod nr tel. (34) 3557 231.

 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny
Jacek Mazanek

Wniosek o nadanie medalu.

Regulamin przyznawania medalu

Medla za zasługi stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju Miasta i Gminy Szczekociny. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in.:

 1. Stefan Bajor
 2. Krzysztof Czyż
 3. Ryszard Dors
 4. Franciszek Fortunko
 5. Bogusław Gwiazda
 6. Henryk Kręgiel
 7. Stanisław Krupa
 8. Czesław Orliński s. Teofila
 9. Czesław Orliński s. Feliksa
 10. Stanisława Pisarska
 11. Czesław Sikora
 12. Bendedykt Sroka
 13. Anna Łapaj
 14. Krystyn Moś
 15. Marta Gąsior
 16. Ś.P. Ks. Kanonik Tadeusz Jarmundowicz
 17. Ś.P. Roman Pasierbiński
 18. Teresa Niechciał
 19. Arkadiusz Sputo
 20. Marek Zasada
 21. Antoni Moś
 22. Zenon Florczyk
 23. Zygmunt Kurek
 24. Zofia Fabjańska
 25. Zenon Pałka
 26. Władysław Orłowski
 27. Stanisław Gradziński
 28. Grabowski Ryszard
 29. Dobrzyniewicz Kazimiera
 30. Smok Edward
 31. Ks. Kan. Józef Szymański
 32. Ks. Kan. Jerzy Miernik
 33. Zofia Bator
 34. Ś. P. Andrzej Bryła
 35. Witold Czapczyński
 36. Bożena Gonciarz
 37. Wiesław Grycner
 38. Jakub Otczyk
 39. Mirosław Szreniawski
 40. Bogusław Trela
 41. Krystyna Wieczorek
 42. Edward Derek
 43. Janusz Maszczyński
 44. Teofila Gierczycka
 45. Andrzej Lityński
 46. Sabina Olmińska
 47. Jan Kurp
 48. Ksiądz Probosz Bronisław Łysek
 49. Elżbieta Drej
 50. Ś. P. Krzysztof Błaszczyk
 51. Ś. P. Andrzej Wierzbowski
 52. Pan Zdzisław Ptaszek
 53. Pan Wiesław Górski
 54. Pani Barbara Sadowska
 55. Pan Henryk Dudek
 56. Pan Stanisław Pytlarz
 57. Pani Waleria Stolarska
 58. Druh Andrzej Lityński
 59. Druh Zbigniew Cieplewicz
 60. Pani Ewa Wrona
 61. Pan Władysław Warzecha
 62. Pan Stefan Drej
 63. Pan Lech Dzienniak
 64. Mieczysław Pytlarz
 65. Daniel Kręgiel
 66. Zbigniew Pasierbiński
 67. Jan Madej
 68. Krzysztof Dobrzyniewicz
 69. Stanisław Wójcik
 70. Irena Fatyga
 71. Siostra Magdalena Strzelecka
 72. Barbara Hantulska

 73. Alfred Dzienniak

 74. Zdzisław Pasierb

Pan Krzysztof Czyż

 

Emeryt, wieloletni Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Szczekociny inspirujący działania ekologiczne i ochronne naszych rzek gminnych, Przewodniczący Społecznego Komitetu budowy Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym w Szczekocinach. Stosunkowo szybka realizacja tej inwestycji, możliwa była dzięki wielu ludziom dobrej woli i ofiarności społeczeństwa, ale Przewodniczący wykazał wiele zdolności organizacyjnych i nie szczędził trudu oraz czasu w doprowadzeniu dzieła do pomyślnego końca. Osoba emocjonalnie związana ze Szczekocinami, żywo zainteresowania problemami miasta i gminy, radny trzech kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

 

Pan Stefan Bajor

 

Emerytowany nauczyciel matematyki Liceum Pedagogicznego, a później Ogólnokształcącego w Szczekocinach, pasjonat matematyki potrafiący w skuteczny sposób tę pasję przekazać swoim uczniom, wychowawca i nauczyciel wielu roczników uczniów z terenu miasta i gminy. Współtwórca sukcesów zawodowych wielu Szczekocinian, człowiek o dużej witalności i życzliwości, powszechnie znany i szanowany, silnie emocjonalnie związany ze Szczekocinami.

 

 

Pan Ryszard Dors

 

 

 

Emeryt, wieloletni Prezes Kółka Rolniczego w Drużykowie, aktywny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużykowie, sołtys Drużykowej z 34 letnim stażem, inicjator wielu czynów społecznych i działań lokalnej społeczności, osoba powszechnie znana i szanowana, pełna życzliwości i troski o człowieka.

 

Pan Franciszek Fortunko

 

 

 

Emeryt, od 1994 roku bezinteresownie zaangażowany w odbudowę i renowację Szczekocinskiej Nekropoli przy ulicy Krakowskiej. Dziesiątki godzin spędzonych niejednokrotnie samotnie na starym cmentarzu zaowocowały zachowaniem dla potomności wielu cennych i pamiątkowych nagrobków, bardzo emocjonalnie związany ze Szczekocinami, żywo interesujący się historią i teraźniejszością miasta, może być przykładem postawy patriotycznej i obywatelskiej.

 

Pan Bogusław Gwiazda

 

Emerytowany pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, długoletni kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczekocinach. Człowiek otwarty na ludzi i ich problemy, życzliwy i uczynny, żywo zainteresowany problemami lokalnej społeczności.

 

 

 

 

Śp. Pan Henryk Kręgiel

 

Emerytowany długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Goleniowach, współtwórca  rozwoju i sukcesów tej placówki oświatowej, wieloletni społeczny kapelmistrz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleniowach i aktywny druh tej jednostki, kierownik artystyczny Zespołu Ludowego Goleniowianie  i współtwórca sukcesów tego zespołu, osoba bardzo silnie zaangażowana w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.

 

 

Pan Stanisław Krupa

 

Emeryt, współorganizator jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Kółka Rolniczego w Wólce Ołudzkiej, członek Ruchu Oporu Batalionów Chłopskich, Prezes Związku Kombatantów RP i BWP Koło Szczekociny, aktywny funkcyjny działacz Spółdzielczości „SCh” i Spółdzielczości Mleczarskiej w Szczekocinach, zaangażowany w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.

 

 

Pan Czesław Orliński s. Teofila

 

Emeryt, długoletni aktywny Prezes ZBOWiD, a potem Związku Kombatantów RP i BWP Koło w Szczekocinach, współorganizator wielu świąt , rocznic i uroczystości państwowych i religijnych, osoba otwarta na ludzi i ich problemy, żywo zainteresowany problemami miasta i gminy.

 

 

Pan Czesław Orliński s. Feliksa

 

Emerytowany nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Szczekocinach, współorganizator Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki i jego długoletni Prezes, zaangażowany w rozwój życia kulturalnego i sportowego na terenie miasta i gminy, regiolalista, autor i współautor wielu pozycji wydawniczych promujących miasto i gminie, twórca i organizator corocznego Rajdu Kościuszkowskiego na pola bitwy pod Szczekocinami, aktywny członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, radny czterech kadencji Rady Miasta i8 Gminy Szczekociny, za pracę społeczną i zawodową uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami.

 

 

Pani Stanisława Pisarska

 

Emerytowana nauczycielka, była aktywną działaczką Związku Harcerstwa Polskiego, długoletnia Komendantka Hufca Szczekociny, organizatorka bazy obozowej w Międzywodziu, inicjatorka i organizatorka wielu akcji społecznych. Założycielka Parafialnego Zespołu Caritas w Szczekocinach, zaangażowana w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.

 

          Całe dotychczasowe życie poświęciła pracy społecznej, otwarta na ludzi i ich problemy, nagrodzona wieloma odznaczeniami za wkład pracy w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej, jak również za pracę społeczną.

 

 

 

Pan Czesław Sikora

 

Emeryt, długoletni Prezes Kółka Rolniczego w Rokitnie, aktywny działacz Ruchu Ludowego, do 2000 roku Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, sołtys Rokitna czterech kadencji, Prezes terenowego oddziału Krajowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, aktywista społeczny, współorganizator lokalnych działań społecznych, żywo zaangażowany w rozwiązywanie problemów społeczności wiejskiej.

 

 

 

Pan Benedykt Sroka

         Emeryt, aktywny zaangażowany druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach, długoletni naczelnik i Z-ca Prezesa tej jednostki, nagrodzony wieloma odznaczeniami strażackimi, były Komendant Gminny OSP, zaangażowany w budowę i modernizację Domu Strażaka w Szczekocinach, były aktywny działacz Klubu Sportowego „Sparta” w Szczekocinach. Członek Społecznego Komitetu budowy kaplicy na cmentarzu w Szczekocinach, a także członek Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach. Osoba zaangażowana społecznie, otwarta na ludzi i ich problemy.

 

Pani Anna Łapaj

 

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach od lat związana ze środowiskiem wiejskim na rzecz którego pracuje pełna inwencji i zaangażowania nie szczędząc pracy i czasu.

 

Aktywna członkini Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania”, które pozyskuje środki z programu LEADER+ na cele promocyjne miasta i gminy.

 

Aktywnie wspiera działalność Kół Gospodyń Wiejskich służąc radą i pomocą. Współorganizatorka imprez i uroczystości takich jak: Biesiada Ludowa, Regionalny Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych, Dożynki. Osoba w swoim środowisku powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy, pełna życzliwości i troski o człowieka, zaangażowana w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności

 

 

 

Pan Krystyn Moś

 

Emerytowany rolnik, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużykowie o 50 – letnim stażu i aktywny działacz tej jednostki. Przez 22 lata wzorowo pełnił funkcję skarbnika, a przez dwie kadencje kierował jednostką jako prezes. Inicjator wielu działań społecznych w środowisku lokalnym, współorganizator budowy nowej remizy w Drużykowie, radny trzech kadencji  rady gminy.

 

Aktywny działacz Kółek Rolniczych, członek PSL. Osoba powszechnie znana i szanowana, pełna życzliwości i troski o człowieka.

 

 

 

Pani Marta Gąsior

 

Emerytowana bibliotekarka Biblioteki Gminnej w Rokitnie. Długoletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rokitnie  i współtwórczyni sukcesów, tego koła. Organizatorka życia kulturalnego w Rokitnie. Posiadała bardzo doby kontakt z młodzieżą organizując dla niej czas wolny poprzez uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach i kursach.

 

Osoba otwarta na ludzi i ich problemy, życzliwa i uczynna, żywo interesująca się problemami lokalnej społeczności.

 

 

Ś.P. Ksiądz Kanonik

 

Tadeusz Jarmundowicz

 

 

 

Ksiądz Kanonik Tadeusz Jarmundowicz jest patronem Gimnazjum w Szczekocinach. Swoją postawą patriotyczną, obywatelską i moralną zyskał powszechny szacunek i uznanie w społeczności nie tylko Szczekocin. Jako harcerz wierny złożonemu przyrzeczeniu był propagatorem zdrowego i aktywnego trybu życia organizując spływy kajakowe, wycieczki piesze i rowerowe.

 

Niestrudzony w pełnieniu swej posługi kapłańskiej szczególnie wśród ludzi starszych, chorych i samotnych. Współzałożyciel parafialnego koła Caritas przy parafii św. Bartłomieja w Szczekocinach, inicjator prac renowacyjnych kaplicy i pomników nagrobkowych starego cmentarza. Pomysłodawca budowy pomnika harcerskiego przy ul. Senatorskiej i wielu tablic na starym cmentarzu.

 

Wielki miłośnik Szczekocin i jego historii, propagator sukcesów szczekocinain. Osoba powszechnie znana i szanowana, emocjonalnie związana ze Szczekocinami, aktywnie zaangażowana w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Może być wzorem patriotycznej i obywatelskiej postawy.
 

Ś.P. Roman Pasierbiński

 

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939r. Przebywał 5 lat w niewoli niemieckiej. Aktywny członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, wieloletni chorąży pocztu sztandarowego tego koła.

 

Od 1994 roku aktywnie zaangażowany wspólnie z Ks. Kanonikiem Tadeuszem Jarmundowiczem w remont kaplicy i renowację pomników nagrobkowych starego cmentarza. Współtwórca projektu i wykonawca pomnika katyńskiego na starym cmentarzu.

 

Osoba powszechnie znana i szanowana, życzliwa drugiemu człowiekowi, żywo interesująca się problemami lokalnej społeczności, otwarta na ludzi i ich problemy. Może być wzorem patriotycznej i obywatelskiej postawy. Za swoją działalność i postawę wielokrotnie odznaczony. 

 

 

 

Pani Teresa Niechciał

 

Dyrektorka Przedszkola w Szczekocinach o 28 letnim stażu na tym stanowisku, współautorka wielu sukcesów tej placówki i twórczyni jej tożsamości, wychowawca wielu roczników przedszkolaków z terenu miasta i gminy, osoba o dużym poczuciu odpowiedzialności, wrażliwa na potrzeby dziecka i obrońca jego praw. Potrafiła bardzo dobrze układać współprace z rodzicami i środowiskiem dla dobra powierzonej sobie placówki, pozyskiwała środki finansowe poza budżetowe, które w znaczącej mierze przyczyniły się do bardzo dobrego wyposażenia przedszkola.

 

Osoba powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy, życzliwa. Za prace społeczną i zawodową w dziedzinie dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej wyróżniona wieloma odznaczeniami i nagrodami.

 

 

 

Pan Arkadiusz Sputo

 

        Lekarz od wielu lat związany z terenem Miasta i Gminy Szczekociny. Wieloletni działacz samorządowy Gminy Szczekociny i długoletni Przewodniczący Miejskiej Rady. Radny pierwszej i trzeciej kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Inicjator budowy Przychodni Zdrowia w Sczekocinach, budynku pogotowia ratunkowego i Przedszkola w Szczekocinach. Osoba powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy. Żywo interesująca się problemami lokalnej społeczności.

 

 

Pan Marek Zasada

 

 

 

 

 

 

         Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużykowie od 1984 r. aktywnie uczestniczył w budowie strażnicy OSP w Drużykowie,          a obecnie zaangażowany w podnoszenie standardu tego obiektu. Współtwórca dwukrotnego zajęcia przez strażaków z Drużykowej I miejsca i zdobycia pucharu w Gminnych Zawodach Pożarniczych. Organizator wielu bezinteresownych działań na rzecz swojego środowiska, do których aktywizuje młodzież. Osoba powszechnie znana lokalnej społeczności otwarta na problemy i potrzeby wsi.

 

 

 

 

 

 

Pan Antoni Moś

 

 

 

 

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego Zespołu Szkół w Szczekocinach. Od ponad 25 lat jest animatorem ruchu muzycznego w Mieście i Gminie Szczekociny. Od 10 lat angażuje się w pracę Chóru Parafialnego przy Parafii św. Bartłomieja w Szczekocinach, który jednoosobowo prowadzi jako dyrygent od 3 lat. Zespoły muzyczne i chór pod jego kierownictwem uświetniały i nadal uświetniają wiele uroczystości kościelnych, państwowych i gminnych, oraz występują poza terenem gminy promując naszą Małą Ojczyznę. Aktywny członek Strażackiej Orkiestry Dętej w Goleniowach. Były instruktor harcerski Komendy Hufca ZHP Szczekociny.

 

      Pomysłodawca i główny organizator Ogólnopolskiego „Turnieju Jednego Wiersza” o Laur Wespazjana Kochowskiego”, który od 8 lat promuje poetyckie talenty dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Jest współzałożycielem Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach i czasopisma lokalnego Echo Szczekocin. Pasjonat muzyki, śpiewu, poezji, a przy tym aktywny pełen twórczych inwencji społecznik

 

Osoba powszechnie znana i szanowana, otwarta na problemy drugiego człowieka. Za pracę zawodową i społeczną wyróżniony wieloma odznaczeniami.

 

 

 

Pan Zenon Florczyk

 

        Prezes Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szczekocinach. Długoletni członek OSP Drużykowa i prezes trzech kadencji tej jednostki. Aktywnie uczestniczył w budowie strażnicy w Drużykowie, a obecnie zaangażowany w modernizację i podnoszenie standardu tego obiektu.

 

         Radny dwóch kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny i przewodniczący rady III kadencji.

 

         Obdarzony dużym zaufaniem w swoim środowisku. Zaangażowany w rozwiązywanie problemów środowiska wiejskiego. Osoba powszechnie znana i szanowana, pełna troski o drugiego człowieka.

 

 

Pan Zygmunt Kurek

 

 

 

 

 

 

      Emeryt, wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach. Aktywnie pracował przy budowie strażnicy w Siedliskach. Aktywizuje społeczność lokalną do działań na rzecz własnego środowiska. Współorganizator wielu uroczystości lokalnych i gminnych w sołectwie Siedliska.

 

      Osoba znana i szanowana w środowisku lokalnym, otwarta na ludzi i ich problemy. Radny III kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

 

Pani Zofia Fabjańska

 

        Emerytowana nauczycielka plastyki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach. Długoletni instruktor plastyki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szczekocinach. Własnymi pracami malarskimi          i swoich wychowanków prezentowanymi na licznych konkursach i wystawach w znaczący sposób promowała i nadal promuje Miasto        i Gminę Szczekociny. W bieżącym roku obchodzi 40 lecie twórczości malarskiej.

 

         Współzałożycielka Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach i członek zarządu tego stowarzyszenia.

 

         Wydawca książki wspomnieniowej o swoim ojcu, znanym lekarzu, działaczu ludowym, członkiem ruchu oporu w latach 1940-1945 - Janie Słuszniaku ps Słowianin.

 

         Wyróżniona wieloma odznaczeniami. Osoba powszechnie znana i szanowana, otwarta na problemy drugiego człowieka, żywo interesująca się problemami Małej Ojczyzny.

 

 

Pan Zenon Pałka

 

        Emeryt, członek i wieloletni Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bonowicach. Inicjator powołania jednostki strażackiej         i budowy Domu Wiejskiego w Bonowicach.

 

          Aktywny, pełen twórczych inwencji społecznik bezinteresownie podejmujący działania na rzecz lokalnej społeczności, aktywizujący młodzież do tych działań. Zawsze otwarty na sprawy wsi i problemy drugiego człowieka.

 

         Osoba powszechnie znana i szanowana, żywo zainteresowana problemami Małej Ojczyzny.

 

 

Pan Władysław Orłowski

 

 

 

         Emerytowany pracownik Spółdzielni Inwalidów Galmet  w Szczekocinach. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach od 50 lat. Przez pięć kolejnych kadencji ( 20 lat ) pełni funkcję prezesa zarządu tej jednostki. Przez 15 lat jest członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Szczekocinach. Pełen twórczych inwencji inspirował i był współwykonawcą wielu działań modernizacyjnych przy budynku Domu Strażaka                       w Szczekocinach. Był współzałożycielem Koła Ligi Obrony Kraju „Kosynier” w Szczekocinach propagującego sporty obronne wśród społeczeństwa. Aktywizuje młodzież do działalności w jednostce strażackiej i orkiestrze strażackiej. Propagator turystyki kajakowej rzeką Pilicą przez co propaguje razem z druhami szczekocińskiej jednostki walory turystyczne naszej Małej Ojczyzny.

 

         Swoim ponadprzeciętnym aktywnym zaangażowaniem społecznym przyczynił się do wzrostu bezpieczeństwa przeciw pożarowego na terenie Miasta i Gminy Szczekociny. Propaguje tematyką przeciw pożarową w Przedszkolu i Szkołach w Szczekocinach. Osoba powszechnie znana i szanowana w społeczności Szczekocin, żywo zainteresowana problemami Miasta i Gminy Szczekociny. Za działalność w zakresie bezpieczeństwa obywateli wyróżniony wieloma odznaczeniami strażackimi w tym Złotym Znakiem Związku OSP RP.

 

 

 

                                            Pan Stanisław Gradziński

 

 

 

        Inspektor w Urzędzie Gminy w Szczekocinach ds. drogownictwa. Od 1980 roku jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach, a przez 20 lat pełni różne funkcje w zarządzie tej jednostki ; naczelnik jednostki o 10 letnim stażu. Aktywnie zaangażowany w działaniach jednostki i pracach modernizacyjnych przy budynku Domu Strażaka w Szczekocinach. Od wielu lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Ligi Obrony Kraju „Kosynier” w Szczekocinach propagując sporty obronne wśród społeczeństwa . Współorganizator spływu kajakowego rzeką Pilicą. Poprzez turystykę kajakową wspólnie z druhami z OSP Szczekociny promuje walory turystyczne naszej Małej Ojczyzny. Pełen twórczych inwencji bezinteresownie podejmuje różnorakie działania na rzecz społeczności Miasta i Gminy Szczekociny. Jego pomoc cenią sobie społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola i MGOK-u w Szczekocinach. Osoba powszechnie znana z życzliwości, żywo zainteresowana problemami lokalnej społeczności. Wyróżniony wieloma odznaczeniami strażackimi.

 

Druh Grabowski Ryszard

 

 

 

 

Wieloletni zaangażowany członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołudzy. Długoletni naczelnik jednostki. Szczególną troską otaczał drużyny młodzieżowe i nadal jest aktywny w ich rozwoju i szkoleniu. Radny  Rady  Miasta  i  Gminy  Sczekociny I  kadencji.

 

        Osoba powszechnie znana i szanowana. Żywo interesująca się problemami społeczności lokalnej i aktywnie uczestnicząca w ich rozwiązywaniu.

 

 

Pani podporucznik

 

Kazimiera Dobrzyniewicz

 

 

 

 

        Emerytka wieloletni zasłużony pracownik „Domu Książki”, Banku Spółdzielczego i  Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szczekocinach. Za pracę zawodową uhonorowana wieloma nagrodami i odznaczeniami.

 

       W latach 1943 –1944 Żołnierz Polski Podziemnej o pseudonimie Kaśka. Za działalność konspiracyjną uhonorowana wieloma odznaczeniami wojskowymi i w roku 2006 mianowana na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Aktywny członek Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych. Współorganizator  i długoletni prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Były członek Związku Harcerstwa Polskiego. Chętnie uczestniczy w spotkaniach z harcerzami i młodzieżą przekazując szczytne ideały harcerskie i patriotyczne. Osoba posiadająca dużą wiedzę                o Szczekocinach i ich mieszkańcach. Aktywnie uczestniczy w budowaniu pomostów między narodami, kulturami, religiami, pełna tolerancji i poszanowania praw innych społeczności.

 

     Jest osobą pogodną, gościnną, wrażliwą na krzywdę ludzi, spiesząca z ochotną pomocą. Pani Kazimiera jest powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy. Żywo interesująca się problemami społeczności lokalnej. Może być przykładem cnót obywatelskich.

 

 

Druh Smok Edward

 

 

 

 

Zaangażowany długoletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołudzy. Aktywnie pracował przy budowie strażnicy jednostki, którą dozoruje i troszczy się o jej wygląd. Dzięki jego zdolnościom organizatorskim Ochotnicza Straż Pożarna w Ołudzy pozyskała samochód bojowy.

 

     W środowisku lokalnym osoba powszechnie znana i szanowana, żywo zainteresowana problemami środowiska wiejskiego oraz aktywnie uczestnicząca   w ich rozwiązywaniu.

 

 

Ksiądz Kanonik

 

Józef Szymański

 

 

 

 

       Proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny w Rokitnie od 1994 roku. Pomysłodawca, inicjator i organizator budowy plebani. Inicjator wielu prac społecznych na rzecz wspólnoty parafialnej. Dzięki dużemu zaangażowaniu Księdza Proboszcza przeprowadzono remont kościoła, renowację ołtarzy, uporządkowano i zagospodarowano teren wokół kościoła i plebani.

 

 Bardzo cenią sobie troskę i współprace Księdza Proboszcza organizacje pozarządowe działające w parafii: Ochotnicza Straż Pożarna, Strażacka Orkiestra Dęta, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka. Harmonijna współpraca ze społecznością Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rokitnie owocuje wieloma wspólnymi działaniami przyczyniając się do osiągnięć szkoły w realizacji zadań wychowawczych.

 

 Ksiądz Proboszcz jest osobą życzliwą, uczynną, otwartą na ludzi i ich problemy, pełną troski o innych. Zainteresowany problemami społeczności lokalnej, służy radą w ich rozwiązywaniu. Osoba bardzo skromna, budząca zaufanie i powszechny szacunek, będąca wzorem cnót obywatelskich.

 

 

Ksiądz Kanonik

 

            Jerzy Miernik                

 

 

 

 

       Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Szczekocinach, gorliwy kapłan i dobry gospodarz. Przez 25 lat pełni posługę duszpasterską wcześniej jako wikariusz, a od 17 lat jako proboszcz parafii  przejawia troskę zarówno o sprawy duchowe wspólnoty parafialnej jak i materialne związane z pracami remontowymi zabytkowego kościoła. Od wielu lat niestrudzenie pielgrzymuje z pątnikami do Częstochowy głosząc konferencje pielgrzymkowe. Wzorowo współpracuje z grupami parafialnymi działającymi w parafii: chór, krąg biblijny, scholle, Caritas, ministranci. Cechy takie jak życzliwość, dobroć pozytywnie wpływają na współpracę z księżmi, wikariuszami i Zakonem Sióstr Zmartwychwstanek.

 

Jest otwarty na różne przedsięwzięcia społeczności lokalnej, w których czynnie uczestniczy ( jubileusze, uroczystości). Osoba dużego zaufania społecznego, powszechnie szanowana, żywo interesująca się problemami lokalnej społeczności i aktywnie uczestnicząca  w  ich rozwiązywaniu.

 

 
 
 

Pani Zofia Bator

Były nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rokitnie i Zawadzie. Zasłużony działacz Związku Młodzieży Wiejskiej, koło w Rokitnie. Aktywny członek Związku Żołnierzy Armii Krajowej Terenowy Oddział Szczekociny, w którym z wielką sumiennością i odpowiedzialnością pełni funkcję skarbnika.

 

Osoba wrażliwa, skromna i uczynna, chętnie spiesząca z bezinteresowną pomocą. W środowisku lokalnym osoba powszechnie znana i szacowana, otwarta na ludzi i ich problemy.

 

 

 

 

 

 
 
 

Ś. P. Andrzej Bryła

Ś.P. Andrzej Bryła był nauczycielem muzyki w Liceum Ogólnokształcącym i Szkołach Podstawowych w Szczekocinach. Były dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczekocinach i wizytator szkolny Inspektoratu Oświaty we Włoszczowe. Był radnym I i II kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, radny Powiatu Zawierciańskiego I kadencji, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny V kadencji.

 

Założyciel NSZZ „Solidarność” Nauczycieli w gminie Szczekociny i długoletni prezes tego związku. Jeden z współzałożycieli Komitetu Obywatelskiego w 1990 r. Społecznik  zaangażowany w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, współzałożyciel i pierwszy Redaktor Naczelny „ Echa Szczekocin”, kapelmistrz wielu orkiestr dętych OSP i twórca ich sukcesów.

 

Osoba otwarta na ludzi i ich problemy, powszechnie znana i szanowana, może być wzorem społecznego zaangażowania. Główny pomysłodawca i realizator budowy obeliska upamiętniającego 90-tą rocznicę odzyskania niepodległości i udział Naszych Rodaków w kształtowanie granic niepodległej Ojczyzny.

 

 

 

Pan Witold Czapczyński

Lekarz od wielu lat związany ze Szczekocinami i z poświęceniem służący pomocą medyczną mieszkańcom miasta i gminy.

 

Osoba powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy, spiesząca z ochotną pomocą, żywo interesująca się problemami społeczności lokalnej, propagator zdrowego trybu  życia wśród młodzieży szkolnej, aktywnie zaangażowany w wspieranie realizacji wielu przedsięwzięć organizacji pozarządowych i szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Bożena Gonciarz

Długoletni nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołudzy i Zespołu Szkół w Rokitnie. Inicjatorka nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Rokitnie przez co buduje tożsamość tej placówki oświatowej oraz stwarza warunki wychowania patriotycznego, a aktywne zaangażowanie w rozbudowę budynku szkolnego zaowocowało poprawą warunków nauki i pracy.

Osoba powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich potrzeby, aktywnie zaangażowana w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.

 

 

Pan Wiesław Grycner

Wieloletni Naczelnik Urzędu Gminy w Szczekocinach, radny II i III kadencji, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny II, III, IV kadencji. Inicjator i realizator bardzo wielu inwestycji na terenie gminy (sale gimnastyczne, drogi, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie uliczne, telefonizacja). Główny pomysłodawca i współrealizator budowy kaplicy cmentarnej Miłosierdzia Bożego, realizator budowy pomnika Jana Pawła II.

 

Osoba powszechnie znana i szanowana, żywo interesująca się problemami Szczekocińskiej Ziemi i aktywnie zaangażowana w ich rozwiązywanie.

Długoletni Prezes Związku Gminnego OSPRP w Szczekocinach.

 

 

 

Pan Jakub Otczyk

Wieloletni Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczekocinach. Osoba o dużej wiedzy pożarniczej, aktywnie zaangażowana w ochronę przeciwpożarową i zwalczanie klęsk żywiołowych w gminie. Osoba dużego zaufania społecznego, powszechnie znana i szanowana. Żywo zainteresowana problemami społecznymi gminy aktywnie zaangażowana w ich rozwiązywanie. Osoba aktywnie działająca w strukturach Lokalnej Grupy Działania „ Perła Jury”, Vice prezes tego stowarzyszenia.

 

 

 

Pan Mirosław Szreniawski

Długoletni nauczyciel i dyrektor Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, współtwórca sukcesów tej placówki oświatowej, były inspektor ds. oświaty w gminie Szczekociny.

 

Inicjator nadania imienia szkole i przejęcia przez młodzież gimnazjalną opieki nad  starym cmentarzem  przy ulicy Krakowskiej co sprzyja budowaniu tożsamości szkoły i wychowaniu patriotycznemu.

 

Inicjator założenia Stowarzyszenia „ Troć” i jego długoletni prezes. Pomysłodawca zagospodarowania zbiornika wodnego przy ulicy Tartacznej. Projektant Pomnika Harcerskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach i Przewodniczący Społecznego Komitetu jego budowy. Inspirator wielu działań ekologicznych środowiska wodnego na terenie gminy. Współautor obrazu  „ Bitwa Tadeusza Kościuszki pod Szczekocinami”.

Osoba żywo interesująca się problemami społeczności lokalnej zaangażowana w ich rozwiązywanie, powszechnie znana i szanowana.

 

Pan Bogusław Trela

Naczelnik Urzędu Gminy w Szczekocinach i Burmistrz Miasta i  Gminy Szczekociny I  kadencji,  współinicjator i realizator wielu inwestycji na terenie gminy (budynki Zespołu Szkół w Szczekocinach, oświetlenie uliczne Osiedla Polna, drogi gminne, wodociągi, skomunalizowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Szczekocinach, kanalizacja ulic Jana Pawła II i Spacerowej).

 

Osoba otwarta na ludzi  i ich  problemy, powszechnie znana i szanowana, żywo interesująca się problemami środowiska lokalnego.

 

 

 

Pani Krystyna Wieczorek

Długoletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach, współtwórca sukcesów tej placówki oświatowej. Radna V kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, z-ca Przewodniczącego Rady. Członek Komisji Gminnej ds. przeciwdziałania skutkom alkoholizmu i narkomanii.

 

Osoba ze społecznikowską pasją, obdarzona dużym zaufaniem społecznym, powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy.

Zgodnie z decyzją Kuratorium Oświaty w Częstochowie współrealizatora odpowiedzialna za budowę pawilonów Zespołu Szkół przy ulicy Spacerowej w Szczekocinach. 

 

 

Pan Edward Derek

 

 

 

Emeryt, były pracownik Centrali Nasiennej w Szczekocinach i Spółdzielczego Kombinatu Rolno - Spożywczego w Szczekocinach. Aktywny działacz i były prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Szczekociny oraz animator wielu imprez kulturalno-rekreacyjnych Koła.

Od 1996 roku aktywnie zaangażowany w renowację i odbudowę Starego Cmentarza w Szczekocinach (kaplica cmentarna, nagrobki, kostka brukowa).

Współrealizator tablic pamiątkowych poświęconych Ks: Antoniemu Kowalskiemu, Stefanowi Stankowi, Tadeuszowi Jarmundowiczowi.

Osoba powszechnie znana, szanowana, żywo interesująca się sprawami społeczności lokalnej i aktywnie uczestnicząca w ich rozwiązywaniu.

 Druh Janusz Maszczyński

Członek Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużykowie z 35 letnim stażem. Prezes Jednostki dwóch kadencji.

Zaangażowany w pracy i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie. Swoją uczynnością i chętną pomocą zyskuje szacunek i uznanie współmieszkańców.  Osoba zaangażowana w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.  

Pani Teofila Gierczycka

Emerytowana nauczycielka i Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach. Aktywny działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego i Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Szczekociny.

Animatorka wielu przedsięwzięć rekreacyjnych i kulturalnych na terenie gminy. Osoba powszechnie znana i szanowana, zawsze spiesząca z ochotną pomocą, otwarta na ludzi i ich problemy, żywo interesująca się problemami społeczności lokalnej, aktywnie zaangażowana w ich rozwiązywanie.

Druh Andrzej Lityński

Członek Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach od 1975 roku, pełniący w jednostce funkcję naczelnika, gospodarza i członka zarządu. Zaangażowany w pracy i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie.

Wykazał się dużą odpowiedzialnością i sumiennością w podejmowanych działaniach współorganizując wiele uroczystości strażackich, państwowych i kościelnych.

Osoba powszechnie znana i szanowana otwarta na ludzi i ich problemy, chętnie spiesząca z pomocą.  

 

Pani Sabina Olmińska

 

Za działalność społeczną i zawodową odznaczona wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Aktywny działacz samorządu lokalnego.

Osoba powszechnie znana i szanowana, zawsze spiesząca z ochotną pomocą, żywo interesująca się problemami społeczności lokalnej i aktywnie zaangażowana w ich rozwiązywaniu.

 

Pan Jan Kurp

 

Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Szczekociny, dobroczyńca i sympatyk Szczekocińskiej Ziemi, jej historii i tradycji.

Osoba w gminie powszechnie znana i szanowana, wspierająca działalność samorządu gminnego i organizacji pozarządowych w gminie. Osoba życzliwa, spiesząca z ochotną pomocą, żywo zainteresowana problemami społeczności lokalnej i aktywnie uczestnicząca w ich rozwiązywaniu.

Ksiądz Proboszcz Bronisław Łysek

Proboszcz Parafii p.w. Świętego Ducha w Drużykowie. Pomysłodawca, inicjator i realizator wielu inwestycji parafialnych. Dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu Księdza Proboszcza uporządkowano teren wokół kościoła, wymieniono pokrycie dachowe na kościele i plebani, częściowo wymieniono ogrodzenie, wybudowano parking oraz ułożono kostkę wokół kościoła.

Bardzo ceni sobie współpracę z Księdzem Proboszczem Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużykowie, której Ksiądz Proboszcz jest druhem odznaczonym za wspieranie OSP.

Ksiądz Proboszcz jest osobą życzliwą, uczynną, otwartą na ludzi i ich problemy. Zainteresowany problemami społeczności lokalnej służy radą w ich rozwiązywaniu. Osoba skromna budząca zaufanie i powszechny szacunek, będąca wzorem cnót obywatelskich.

Emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rokitnie, aktywna działaczka Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Spółdzielczości.

 

 

 

Pani Elżbieta Drej

 

Długoletni nauczyciel historii i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach.

Osoba oddana sprawie polskiej oświaty, szkoły i dziecka, wykazująca dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na polepszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wykazuje dużą troskę i skuteczność w utrzymaniu substancji materialnej powierzonej sobie placówki oświatowej, współautor jej sukcesów.

Zaangażowana działaczka Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach. Osoba powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy, aktywnie zaangażowana w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.

Śp. Krzysztof Błaszczyk

 

Długoletni nauczyciel matematyki i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach. Twórca wielu sukcesów tej placówki wychowawczej oraz jej uczniów. Działacz ludowy i samorządowy nagrodzony wieloma odznaczeniami. Społecznik aktywnie zaangażowany w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.

Osoba powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy. Dla społeczności Szczekocin może wzorem społecznego zaangażowania.

 

 

 

Śp. Andrzej Wierzbowski

 

 

 

Długoletni nauczyciel języka polskiego i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Szczekocinach. Wychowawca wielu pokoleń Szczekocinian i współtwórca ich osiągnięć zawodowych i społecznych.

Regionalista, współzałożyciel Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, rozmiłowany w Szczekocińskiej Ziemi jej historii i tradycji. Autor wielu artykułów i publikacji promujących naszą Małą Ojczyznę.

Osoba w środowisku powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy, żywo zainteresowana problemami społeczności lokalnej i aktywnie uczestnicząca w ich rozwiązywaniu. Dla społeczności Szczekocin może być wzorem cnót obywatelskich.

 

Pan Zdzisław Ptaszek

 

Długoletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołudzy i Naczelnik tej jednostki wyróżniony wieloma odznaczeniami za aktywne zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową.

Długoletni sołtys Ołudzy aktywnie zaangażowany w rozwiązywanie problemów swojego sołectwa, oddany sprawie wsi. Współorganizator zbiórki płodów rolnych dla poszkodowanych w powodzi w 2010r. w powiecie Sandomierskim.

Osoba otwarta na ludzi i ich problemy, powszechnie znana i szanowana. Może być wzorem społecznego zaangażowania. O Medal wnioskowało Prezydium Rady Miasta i Gminy V kadencji.

 

Pan Wiesław Górski

 

 

Długoletnia aktywnie działająca przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Drużykowie, animatorka wielu imprez i uroczystości w swoim środowisku, zaangażowana w działaniach wspólnoty parafialnej. Życzliwością, koleżeńskością i ochotną pomocą drugiemu człowiekowi zyskuje uznanie i szacunek społeczności Drużykowej.

Osoba powszechnie znana i szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy. O Medal wnioskowała Rada Sołecka i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużykowie.

 

 

Pan Henryk Dudek

 

 

Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużykowie. Za oddaną i pełną zaangażowania prace w zakresie ochrony przeciwpożarowej odznaczony wieloma odznaczeniami za zasługi dla pożarnictwa.

Osoba życzliwa drugiemu człowiekowi, chętnie spiesząca z bezinteresowną pomocą, powszechnie znana i szanowana. O Medal wnioskowała Rada Sołecka i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużykowie.

 

 

Pan Stanisław Pytlarz

Radny Rady Miasta i Gminy I, II, III, V kadencji i przewodniczący II kadencji Rady. Osoba obdarzona dużym zaufaniem społecznym w swoim środowisku, aktywnie zaangażowana w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej, animator wielu działań społeczności Grabca, otwarta na ludzi i ich problemy, powszechnie znana i szanowana. O Medal wnioskowało Prezydium Rady Miasta i Gminy V kadencji.

 

Pani Waleria Stolarska

 

Aktywna działaczka ludowa w środowisku wiejskim, zaangażowana w pracę Koła Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzu i Krajowego Związku Kół i Organizacji Rolniczych. Animatorka życia kulturalnego i społecznego w swoim środowisku. Osoba otwarta na ludzi i ich problemy, aktywnie zaangażowana w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, powszechnie znana i szanowana. O Medal wnioskowało Prezydium Rady Miasta i Gminy V kadencji.

 

Druh Andrzej Lityński

 

Członek Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach od 1975 roku, pełniący w jednostce funkcję naczelnika, gospodarza i członka zarządu. Zaangażowany w pracy i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie. Wykazał się dużą odpowiedzialnością i sumiennością w podejmowanych działaniach współorganizując wiele uroczystości strażackich, państwowych i kościelnych. Osoba powszechnie znana i szanowana otwarta na ludzi i ich problemy, chętnie spiesząca z pomocą.

 

Druh Zbigniew Cieplewicz

 

Długoletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostka Szczekociny, w której pełnił funkcje naczelnika, dowódcy drużyny młodzieżowej, członka zarządu i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Aktywnie zaangażowany w działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w gminie. Działacz sportowy były Prezes Klubu Sportowego „ Sparta” w Szczekocinach, Prezes Stowarzyszenia „ Talent” promującego uzdolnioną sportowo młodzież gminy, aktywnie zaangażowany w wspieranie realizacji wielu przedsięwzięć organizacji pozarządowych. Osoba powszechnie znana, szanowana, żywo interesująca się problemami społeczności lokalnej i aktywnie zaangażowana w ich rozwiązywanie.

 

Pani Barbara Sadowska

 

Osoba oddana sprawie wsi, szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy. Może być przykładem społecznego zaangażowania. O Medal wnioskowało Prezydium Rady Miasta i Gminy V kadencji.

Radny I kadencji Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach, długoletni sołtys wsi Goleniowy, aktywnie zaangażowany w rozwiązywanie problemów swojego społeczeństwa, animator wielu działań swojego środowiska.

 

Pani Ewa Wrona

 

Długoletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny. Swoją pracę wykonywała zgodnie z najwyższymi wartościami humanitarnymi, posiadając nieczęstą umiejętność postrzegania ludzi pokrzywdzonych przez los i potrzebujących wsparcia. Związana jest od urodzenia ze Szczekocinami.

Osoba aktywna w środowisku. Udziela się w pracach organizacji społecznych: Członek Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki, współpracuje ze szkołami, MGOK i MGBP.

Wielokrotnie odznaczana medalami za działalność zawodową i za współpracę z organizacjami społecznymi. Animatorka życia kulturalnego i społecznego w swoim środowisku.

O Medal wnioskował Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.

 

Pan Władysław Warzecha

 

Długoletni sołtys wsi Przyłęk, aktywnie zaangażowany w rozwiązywanie problemów swojego społeczeństwa, animator wielu działań swojego środowiska.

Współpracuje jako sołtys z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Przyłęku.

Osoba oddana sprawie wsi, szanowana, otwarta na ludzi i ich problemy. Może być przykładem społecznego zaangażowania.

O Medal wnioskowali Radni Rady Miasta i Gminy VI kadencji, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku, Koła Gospodyń Wiejskich w Przyłęku.

 

Pan Stefan Drej

 

Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku. Inicjator budowy remizy OSP.

Wieloletni członek Spółdzielni Kółek Rolniczych. Pomysłodawca i założyciel I-go sklepu we wsi Brzostek.

Osoba życzliwa drugiemu człowiekowi, chętnie spiesząca z bezinteresowną pomocą, powszechnie znana i szanowana.

O Medal wnioskowali Radni Rady Miasta i Gminy VI kadencji, Rada Sołecka, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku, Rada Sołecka.

Pan Lech Dzienniak

 

Długoletni członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starzynach wyróżniony wieloma odznaczeniami za aktywne zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową. Inicjator budowy remizy OSP.

Długoletni sołtys wsi Starzyny aktywnie zaangażowany w rozwiązywanie problemów swojego sołectwa, oddany sprawie wsi.

Osoba otwarta na ludzi i ich problemy, powszechnie znana i szanowana.

Może być wzorem społecznego zaangażowania.

O Medal wnioskowali Radni Rady Miasta i Gminy VI kadencji, Rada Sołecka oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Starzynach.

 

 Pan Mieczysław Pytlarz

Były nauczyciel techniki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach, były sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, długoletni Dyrektor Banku Spółdzielczego w Szczekocinach i współautor sukcesów tej placówki bankowej. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach pod kierownictwem Pana Dyrektora aktywnie wspiera samorząd lokalny i organizacje pozarządowe działające w gminie.

Osoba aktywnie zaangażowana w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej, otwarta na ludzi i ich problemy, powszechnie znana i szanowana.

O Medal wnioskowało Prezydium Rady Miasta i Gminy V kadencji.

 

Pan Daniel Kręgiel

Długoletni nauczyciel historii i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach. Wychowawca wielu roczników dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy, osoba o dużym poczuciu odpowiedzialności, wrażliwa na potrzeby dziecka i obrońca jego praw.

Osoba powszechnie znana i szanowana, życzliwa, otwarta na ludzi i ich problemy.

Należał do organizacji niepodległościowej „Wolna młodzież”, za co w 1953 roku został aresztowany i skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Zrehabilitowany w 2004 roku.

Był członkiem Komisji Wychowania Oświaty i Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie.

Za pracę społeczną i zawodową w dziedzinie dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczej wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami.

O Medal wnioskował Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach.

 

Pan Zbigniew Pasierbiński

Długoletni nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szczekocinach, pełniący obowiązki wychowawcy młodego pokolenia. Z pracą pedagogiczną łączył pracę instruktora ZHP, pełniąc funkcję zastępcy Komendanta Hufca. Inicjator wielu przedsięwzięć w środowisku:

- budowy pomnika Jana Pawła II, prac remontowych na starym cmentarzu, założyciel Kapituły Medalu „ Swojemu obywatelowi w uznaniu zasług Miasta i Gminy Szczekociny”.

Od 2006 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.