Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień 27.04.2017 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Kontrola związana z realizacją inwestycji „ Amfiteatr”.

4.Sprawy różne i wolne wnioski .

5.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2016 r. poz.466 z późn.zm/ zwołuję na dzień  27 .04.2017 na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozwój kultury fizycznej w Gminie – podsumowanie roku 2016.

4.Wykorzystanie środków pozabudżetowych na zadania w oświacie, kulturze i sporcie. Pozyskiwanie środków unijnych  i krajowych.

5. Struktura organizacyjna placówek oświatowych na rok 2017/2018 ( arkusze organizacyjne placówek oświatowych) .

6.Analiza wniosków wypracowanych na ostatnim posiedzeniu Komisji.

7.Sprawy różne, wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

 

Kolejna sesja za nami….

W dniu 20.04.2017 r odbyła się XXXIIsesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Obecni na sesjiBurmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodniczący Cz. Rutkowski  z Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu.

2. Przewodniczący D. Czyż z Komisji Rewizyjnej.

3. Przewodniczący Rady J. Mazanek z Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych.

 

Informację na temat poziomu bezpieczeństwa  oraz pracy Komisariatu Policji w Szczekocinach za 2016 rprzedstawił p. o. Komendanta KP w Szczekocinach st.asp Grzegorz Olechnowicz.

Insp. Ryszard Skowroński Komendant Powiatowej Policji w  Zawierciu dokonał podsumowania współpracy z Komisariatem Policji w Szczekocinach.

P. Cz. Orliński Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki  przedstawił  informację

nt. przygotowań do obchodów 200 rocznicy śmierci T. Kościuszki oraz XXV lecia Towarzystwa Kulturalnego.

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

 

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego,  Gospodarki Terenami ,Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisjami Stałymi Rady

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz.U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12.04.2017 r na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami , Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat zagospodarowania budynków  socjalnych gminy.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Szczekociny

- w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2017- 2022

5.Infprmacja na temat Zespołu Pałacowo Parkowego.

6. Informacja na temat rewitalizacji rynku.

7.Sprawy różne i wolne wnioski(  rozpatrzenie podań- dzierżawa, sprzedaż)

8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,  

Gospodarki Terenami ,Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu

Czesław Rutkowski

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień 21.03.2017r. na godz. 10:00  na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja odpowiedzialnych służb dotycząca zimowego utrzymania dróg, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

- użyty sprzęt, środki, osoby,

- gdzie na terenie gminy występowały najbardziej zagrożone odcinki,

- koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów.

4. Przygotowanie gminy do remontów dróg, chodników po sezonie zimowym.

5. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Szczekociny z uwzględnieniem przestępczości pospolitej, przestępstwa, kolizje

 i wykroczenia w ruchu drogowym oraz narkomanii, środki odurzające i pobudzające

- miejsca najbardziej zagrożone przestępczością i wykroczeniami.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

- stan osobowy, wyposażenie jednostek oraz wyszkolenie druhów OSP,

- analiza protokołów z odbytych zebrań sprawozdawczych jednostek OSP i wynikające z nich wnioski,

- lokalizacja i stan hydrantów oraz miejsc tankowania wody dla samochodów bojowych jednostek OSP.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji 

Jan Jędrychowski

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetu i Finansów:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 16.03.2017 r na godz. 10:30 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetu i Finansów z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dokumentacja).

4. Informacja na temat programu oszczędnościowego w UMiG.

5. Informacja nt. umorzeń podatków za 2016r.

6. Analiza ściągalności opłat za odpady komunalne oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości za 2016r.

7. Analiza stawek i prawidłowości naliczenia opłat za śmieci.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej  

Kolejna sesja za nami….

W dniu 28.02.2017 r odbyła się XXXI sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Obecni na sesji Burmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodniczący Cz. Rutkowski  z Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu.

2.Przewodnicząca T. Niechciał  z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

3. Przewodnicząca A. Seweryn  z Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

4. Przewodniczący M. Drej z Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych.

5. Wiceprzewodniczący K. Adamus z Komisji Rewizyjnej.

 

Informacje z działalności MLKS „SPARTA” za sezon 2016/2017 przedstawił Prezes G. Derek.

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

 

Zawiadomienie o Sesji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).Zwołuję XXXI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Informacja z działalności MLKS „SPARTA” za sezon 2016/2017

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Interpelacje, zapytania radnych.

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

11.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

12.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 189/XXXI/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 190/XXXI/2017 w sprawie określenia zasad ustalania i  przekazywania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

Uchwała Nr 191/XXXI/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 192/XXXI/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 193/XXXI/2017 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr 194/XXXI/2017 w sprawie Rozporządzenia Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dn. 30 grudnia 1994r. w prawie uznania za pomniki przyrody

Uchwała Nr 195/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „ Bagienko” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 196/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „ Białe Błota” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 197/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „ Jeziorka” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 198/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „ Kaczeniec” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 199/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Mokradło” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 200/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Smuga” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 201/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Stawki” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 202/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Szczekociny mienia położonego na terenie miasta Szczekociny stanowiącego własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr 203/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczekocinach przy ul. Lelowskiej,  na okres 15 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała Nr 204/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w miejscowości Bonowice

Uchwała Nr 205/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,  położonej przy ulicy Ogrodowej na terenie miasta Szczekociny

14.Wolne wnioski i informacje

15.Zamknięcie obrad XXXI sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) zapraszam na dzień  22.02.2017. na godz. 10:30 na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych z następująco proponowanym porządkiem obrad.

 

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja na temat działalności Izb Rolniczych.

4.Funkcjonowanie targowiska ( koszty związane z utrzymaniem targowiska oraz dochody za 2016 - 2017)

5.Funkcjonowanie świetlic na terenach wiejskich.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 13.02.2017r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej MGOPS za 2016r:

4. Świetlica środowiskowa na terenie gminy – programy działań, realizatorzy, uczestnicy.

5. Informacja na temat stanu kanalizacji i wodociągów na terenie gminy

6. Analiza stanu wody pitnej na terenie Gminy Szczekociny

7. Opiniowanie projektów uchwał.

8. Sprawy różne i wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji 

Anna Seweryn

 

Powiadomienie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 15.02.2017 r. na godz. 10:30 na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat przygotowania Gminy do realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r.

( opracowania projektowe, przetargi, wstępne planowanie, terminy rozpoczęcia robót).

4.Przygotowanie Gminy do wystąpienia o środki unijne na zadania inwestycyjne.

5.Przedstawienie optymalnych terenów inwestycyjnych w Gminie.

6. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa sprzedaż)

7. Realizacja wniosków.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień 16.02.2017 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza wydatków związanych z utrzymaniem budynku pogotowia.

4.Sprawy różne i wolne wnioski .

5.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2016 r. poz.466 z późn.zm/ zwołuję na dzień 16.02.2017 na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:             

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał.

5.Analiza wniosków wypracowanych przez Komisje w 2016 r.

6.Sprawy różne, wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

KOLEJANA SESJA ZA NAMI ....

W dniu 31.01.2017 r odbyła się XXX sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Obecni na sesji: Starosta Powiatu Zawierciańskiego K. Wrona, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  H. Goncerz przedstawili informacje. nt. przewidywanych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Szczekociny, które zostały zaplanowane  do wykonania na lata 2017 – 2018 r. Jednocześnie zostały przedstawione koncepcje działań, planów i problemów Starostwa w obecnej kadencji.

Burmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

Przewodniczący Rady J. Mazanek dokonał podsumowania całorocznej działalności Rady za 2016 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z całorocznej działalności przedstawił Przewodniczący Komisji D. Czyż

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodniczący Cz. Rutkowski: Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu,

2.Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  T. Niechciał z posiedzenia Komisji Stałych Rady.

Podczas obrad radni zostali zapoznani z kalendarzem imprez lokalnych na 2017 r. przez Dyrektora MGOKiS p. P. Baranowskiego.

P. Skarbnik E. Pniak przedstawiła informację na temat zaległości finansowych – art. 30 dla nauczycieli i możliwości ich uregulowania w roku bieżącym.

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Zwołuję XXX sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 31 stycznia 2017 r. godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Przedstawienie planu imprez MGOKiS na 2017 rok.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Przedstawienie zaległości finansowych -art. 30 dla nauczycieli i możliwość ich uregulowania w 2017 r.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności Rady Miasta i Gminy Szczekociny za rok 2016.

13.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

14.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

15.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

16.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 183/XXX/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 184/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego dla nieruchomości stanowiącej  Stadion Miejski w Szczekocinach 

Uchwała Nr 185/XXX/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 186/XXX/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2017 rok

Uchwała Nr 187/XXX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

17.Wolne wnioski i informacje

18.Zamknięcie obrad XXX sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz.U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26.01.2017 r na godz. 13:00 wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta i Gminy Szczekociny z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie się i analiza projektu uchwały: Uchwała Nr 187/XXX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury

 i Kultury Fizycznej

Teresa Niechciał

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 13.01.2017 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podsumowanie pracy Komisji za 2016 rok.

4. Plan pracy Komisji na 2017 rok.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

 

 

Kolejna sesja za nami….

 

W dniu 29.12.2016 r odbyła się XXIX sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Podczas sesji minutą ciszy uczczono pamięć radnego śp.Marka Zasady.

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Burmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodniczący D. Czyż – Komisja Rewizyjna

2.Przewodniczący A. Drej – Komisja Budżetu i Finansów

3.Przewodniczący J. Jędrychowski - Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych

4.Przewodnicząca T. Niechciał - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Społecznej.

5.Przewodnicząca A. Seweryn – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

6.Przewodniczący M. Drej – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm. )  zwołuję XXIX sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 176/XXIX/2016 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2016 rok

Uchwała Nr 177/XXIX/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2017 – 2038

Uchwała Nr 178/XXIX/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 179/XXIX/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczekociny na 2017 r

Uchwała Nr 180/XXIX/2016 w sprawie obciążenie nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości położonej na terenie obrębu geodezyjnego Gustawów – Małachów, stanowiącej własność Gminy Szczekociny

13.Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXIX sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska: 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień.  16.12.2016 r. na godz. 9:30 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska  z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie programu Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.Przedstawienie informacji z działalności i funkcjonowania Rady Społecznej Szpitala oraz Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

5.Podsumowanie pracy Komisji za 2016 r

6.Plan pracy Komisji na 2017

7.Sprawy różne i wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji 

Anna Seweryn

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych :

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 446 z późn. zm. ) zapraszam na dzień  16.12.2016r. na godz. 11:30 na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych  z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie pracy Komisji za 2016 rok.

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

5.Informacja na temat inwestycji na terenach wiejskich w 2017 r.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień 15.12.2016 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat  prawidłowości pobierania opłat lokalnych.

4. Podsumowanie pracy Komisji za 2016 rok.

5. Plan pracy Komisji na 2017 rok.

6.Sprawy różne i wolne wnioski .

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów:

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 15.12.2016 r. na godz. 11:30 na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu  budżetu na 2017 r

4. Podsumowanie pracy komisji za 2016 r.

5. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2017

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząc y Komisji

Andrzej Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień  06.12.2016r. na godz.  08:30 na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza zimowego utrzymania dróg, chodników, placów na terenie Miasta i Gminy Szczekocin:

- sprzęt, środki, osoby

- odcinki dróg najbardziej zagrożonych na zawieje i zamiecie.

4.Przygotowanie OSP do walki z żywiołem- obfite opady śniegu, zawieje, zamiecie, huragany, powalone drzewa wzdłuż dróg na terenie gminy.

5. Zapoznanie z programem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dotyczącego kształtowania bezpieczeństwa i jego poczucia w kontekście zagrożeń terrorystycznych przez różne podmioty.

6. Podsumowanie pracy Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych za 2016r.

7. Opracowanie planu pracy Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych  na 2017r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad    

Przewodniczący Komisji

Jan Jędrychowski

Kolejna sesja za nami….

W dniu 29.11.2016r odbyła się XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Burmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodniczący A. Drej – Komisja Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady.

2.Przewodniczący Cz. Rutkowski - Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej Gospodarczej Terenu.

Obecny na sesji p. P. Janczarek przedstawiciel  Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych omówił etapy prac, na czym polega planowanie strategiczne w gminach. Następnie po krótce przedstawił cześć strategiczną i diagnostyczną strategii oraz raport z badania ankietowego. Najważniejsza częścią wystąpienia było omówienie kierunków rozwoju gminy oraz planowanych projektów na lata 2016- 2022.

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z Komisjami Stałymi Rady Miasta i Gminy Szczekociny:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień 07.12.2016 r. na godz. 09:30 na  wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z Komisjami Stałymi Rady Miasta i Gminy Szczekociny z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3 Podsumowanie pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej za 2016 rok.

4 Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na 2017 r.

5.Omówienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w propozycji budżetu na 2017 r – budynek przedszkola.

6.Analiza projektu budżetu na 2017r.

7. Analiza wniosków z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 06.10.2016.

8. Wypracowanie opinii do projektu budżetu  przez Komisje Stałe Rady MiG.

9.Sprawy różne i wolne wnioski .

10.Zamknięcie obrad.    

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej -Teresa Niechciał

 Przewodniczący Rady MiG Szczekociny - Jacek Mazanek

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, GOSPDARKI TERENAMI, INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ TERENU:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) zapraszam na dzień. 28. 11.2016 r. na godz. 12:30 na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat sprzedaży i komunalizacji mienia gminnego za 2016 r. (osiągnięte dochody i skomunalizowane grunty).

4. Informacja na temat turbiny w Szczekocinach.

5. Informacja na temat stanu technicznego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 na ul. Senatorskiej w Szczekocinach.

6.Rozpatrzenie podań ( zakupu, dzierżawy) .

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski         

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ). zwołuję XXVIII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 168/XXVIII/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 169/XXVIII/2016 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 170/XXVIII/2016 w sprawie  ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Uchwała Nr 171/XXVIII/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Uchwała Nr 172/XXVIII/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022

Uchwała Nr 173/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 135, położonej na terenie miejscowości Bógdał

Uchwała Nr 174/XXVIII/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 175/XXVIII/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

13.Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXVIII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  z  Komisją Rewizyjną oraz Komisjami Stałymi Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień 17.11.2016 r. na godz. 11:00 na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  z  Komisją Rewizyjną oraz Komisjami Stałymi Rady Miasta i Gminy Szczekociny z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

4. Analiza stawek podatkowych na 2017 rok.

5.Sprawy różne i wolne wnioski .

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż 

Październikowa sesja za nami…

W dniu 25 października 2016 r odbyła się XXVII sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniami z działalności z okresu między sesjami przedstawionymi przez Burmistrza Krzysztofa Dobrzyniewicza i Przewodniczącego  Rady Jacka Mazanka oraz ze sprawozdaniami Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

Przewodniczący Rady przedstawił informację  o złożonych przez Radnych RMiG oraz Burmistrza MiG oświadczeniach majątkowych. 

Burmistrz MiG Szczekociny przedstawił informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez podległych mu pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

Podczas obrad została przedstawiona informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny za rok szkolny 2015/2016 w tym ocena efektów kształcenia.

W części merytorycznej Radni podjęli uchwały wynikające z porządku obrad, który został przyjęty na posiedzeniu sesji.

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 ) zwołuję XXVII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 25 października 2016 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej UMiG.

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

12.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

13.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny za rok szkolny 2015/2016 w tym ocena efektów kształcenia.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

14.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 161/XXVII/2016 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2016 rok

Uchwała Nr 162/XXVII/2016 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miasta  i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 163/XXVII/2016 w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz.239 z późn. zm.) w roku 2017”

Uchwała Nr 164/XXVII/2016 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr 165/XXVII/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach

Uchwała Nr 166/XXVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 588/2, położonej na terenie miejscowości Brzostek

15.Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad XXVII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady

Na  podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2016 r. poz.446 / zwołuję na dzień 19.10.2016r na godz. 11:00 wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej.

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2016 r. poz.446 / zwołuję na dzień 06.10.2016r. na godz. 12:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie z aneksami do projektów organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017.

4.Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury, sportu i edukacji.

5. Informacja o kosztach finansowych związanych z ogrzewaniem budynków sportowych w placówkach oświatowych, obiektach sportowych MGOKiS porównanie wydatków za rok 2014 i 2015.

6.Propozycje i wnioski do budżetu na rok 2017 związane z zakresem działania   Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. 

7. Sprawy różne, wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 Przewodnicząca Komisji

 Teresa Niechciał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetu i Finansów oraz Komisjami Stałymi Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję na dzień  6 października 2016r. na godz. 9:30 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetu i Finansów oraz Komisjami Stałymi Rady Miasta i Gminy Szczekociny z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

           

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku :                  

  1.  Analiza wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach.
  2. Analiza wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.
  3. Analiza przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za I półrocze 2016 roku wraz z kształtowaniem się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2016-2038.

4.Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych od osób prawnych i fizycznych za  I półrocze 2016 oraz działaniach podejmowanych przez Gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 ). zwołuję XXVI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 września 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12. Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 156/XXVI/2016 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2016 rok.

Uchwała Nr 157/XXVI/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 sierpnia 2016r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

Uchwała Nr 158/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę Nr 88/XV/2015 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenie stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Uchwała Nr 159/XXVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewid. 176/4 położonej w Szczekocinach.

Uchwała Nr 160/XXVI/2016 w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działki o numerach ewid. 176/19, 176/28, 176/29,176/30 położonej w Szczekocinach.

Uchwała Nr 161/XXVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 135, położonej na terenie miejscowości Bógdał.

13.Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXVI sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) zapraszam na dzień 12.09.2016 r. na godz. 09:00 na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Informcaja na temat ofert, form zachęty ze strony Gminy dla inwestorów na inwestycje w gminie.

4. Rozpatrzenie podań( dzierżawa, sprzedaż).

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska: 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zapraszam na dzień.  09.09.2016 r. na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska  z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Warunki mieszkaniowe budynków socjalnych.

4.Działalność służby zdrowia na terenie Gminy Szczekociny.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji 

Anna Seweryn

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zapraszam na dzień 06.09.2016 r. na godz. 11:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie kontroli MGOPS w Szczekocinach.

4. Informacja na temat  realizowanych i zrealizowanych inwestycji.

5.Sprawy różne i wolne wnioski ( rozpatrzenie pism).

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

Zwołuję XXV sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Wręczenie nagród za zdobycie złotej, srebrnej oraz brązowej Jodły uczestnikom 43 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum o przebiegu

i wynikach Referendum w Gminie Szczekociny.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

13.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

14. Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 153/XXV/2016 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2016 rok

Uchwała Nr 154/XXV/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2016-2038

15.Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad XXV sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Powiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z Komisją Budżetu i Finansów z Komisją Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515. ) zwołuję na dzień 25.08.2016r na godz. 9:30 wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z Komisją Budżetu i Finansów z Komisją Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych Rady Miast i Gminy Szczekociny z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2016/2017

- pojazdy wykorzystywane do przewozu ( ilość, stan techniczny, przeglądy i oznakowanie)

- obsługa pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci i młodzieży- osoby odpowiedzialne za nadzór i opiekę w czasie dowozu i odwozu oraz  dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych (przedstawienie kosztów dowozu, zakres czynności)

- drogi ewakuacyjne w placówkach oświatowych ( sprzęt pożarniczy, hydranty, odgromienia)

- współpraca jednostek oświatowych z organami policji, strażą pożarną i innymi organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej ( narkomania, środki odurzające i pobudzające oraz przestępstw kryminalnych).

4.Stopień realizacji wydatków w dziale oświata i wychowanie.

5.Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. 

 -Stan bazy.

-Niezbędne potrzeby.

-Wykonane remonty i inwestycje.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Teresa Niechciał

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Drej

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych Jan Jędrychowski

Zawiadomienie o sesji:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję XXIV sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.                                                                    

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

9.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu MiG Szczekociny za rok 2015.

10.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szc

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.