Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) zapraszam na dzień  12.12.2017.na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018

 4.Podsumowanie pracy Komisji za 2017 r.

 5.Sprawy różne i wolne wnioski.

 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

 

       Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875.) zapraszam na dzień  11.12.2017r. na godz. 09:00  na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza zimowego utrzymania dróg, chodników, placów na terenie Miasta i Gminy Szczekocin:

- sprzęt, środki, osoby

- odcinki dróg najbardziej zagrożonych na zawieje i zamiecie.

4.Przygotowanie OSP do walki z żywiołem- obfite opady śniegu, zawieje, zamiecie, huragany, powalone drzewa wzdłuż dróg na terenie gminy.

5. Podsumowanie pracy Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych za 2017r.

6. Opracowanie planu pracy Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych  na 2018r.

7.Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji 

 Jan Jędrychowski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875.) zapraszam na dzień. 05.12.2017r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiskaz następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 z programów:

- Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

- Przeciwdziałania Narkomanii

4.Zaopiniowanie  projektów programów: Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

5.Podsumowanie działalności Komisji za 2017r.

6.Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.

7.Sprawy różne i wolne wnioski

8.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji 

Anna Seweryn

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875) zwołuję XXXVIII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny

w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 242/XXXVIII/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny

na 2017 rok

Uchwała Nr 243/XXXVIII/2017 w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 244/XXXVIII/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 245/XXXVIII/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy  Szczekociny

Uchwała Nr 246/XXXVIII/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 247/XXXVIII/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 248/XXXVIII/2017 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach

Uchwała Nr 249/XXXVIII/2017 w sprawie przyjęcia „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczekociny na lata 2017- 2032”

Uchwała Nr 250/XXXVIII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/II/2014 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 11.12.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny ,ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Uchwała Nr 251/XXXVIII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta  i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 252/XXXVIII/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 253/XXXVIII/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr 254/XXXVIII/2017 w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie  „Osiedle Nr 5”

Uchwała Nr 255/XXXVIII/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczekociny, określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Uchwała Nr 256/XXXVIII/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Uchwała Nr 257/XXXVIII/2017 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

13.Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875.) zwołuję na dzień 1.12.2017 r na godz. 9:00 wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:   

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Podsumowane pracy komisji za 2017r.

4.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018r

5. Opiniowanie projektu budżetu na 2018 r.- wypracowanie opinii przez Komisje Stałe Rady.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.    

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej

Zawiadomienie o  wspólnym posiedzeniu Komisji  Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady: 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875.) zwołuję na dzień  9.11.2017 r na godz. 12:30 wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, z Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 r.

4. Informacja na temat projektu budżetu na 2018 r.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875.) zapraszam na dzień 09.11.2017 r.  na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy na 2018r.

4.Zapoznanie i rozpatrzenie skargi na Burmistrza MiG Szczekociny sprawy dotyczącej składowania obornika.

5.Sprawy różne i wolne wnioski .

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Nowy Radny zaprzysiężony……………….

W dniu 24 października odbyła się XXXVII sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

 

Przewodniczący Komisji Miejskiej J. Cygan odczytał zaświadczenie o wyborze na radnego i wręczył je nowo wybranemu radnemu S. Zasadzie.

Przewodniczący Rady odczytał Rotę Ślubowania Radnego „Wierny Konstytucji

i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy

i jej mieszkańców”.

Po odczytaniu roty Radny S. Zasada wypowiedział słowa: "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Życzymy Panu S. Zasadzie  sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

 

Obecni na sesji Burmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami oraz informacje z  analiz o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodnicząca T. Niechciał z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

2. Wiceprzewodniczący J. Orliński z Komisji wspólnych Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady.

3. Przewodniczący Cz. Rutkowski  z Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu.

 

Dalsza część sesji miała charakter merytoryczny radni przyjęli uchwały wynikające z przyjętego podczas sesji porządku obrad. 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 ).zwołuję XXXVII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny

w dniu 24 października 2017r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

12.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 237/XXXVII/2017 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała Nr 238/XXXVII/2017 w sprawie przyjęcia „ Programu Współpracy Miasta

i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Uchwała Nr 239/XXXVII/2017 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach

Uchwała Nr 240/XXXVII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na remont drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Rokitno – Ołudza

14.Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad XXXVII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Komisji

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

 

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2016 r. poz.466 z późn.zm/ zwołuję na dzień 17.10.2017 na

godz. 10:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie szczegółowych informacji związanych z aneksami do projektów organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.

4.Informacja o kosztach finansowych poniesionych na media w obiektach oświatowych oraz podległych jednostkach w latach 2015-2017.

5. Propozycje i wnioski do budżetu na 2018 związane z zakresem działania komisji.

 ( placówki oświatowe, MGOKiS, MGBP)

6. Analiza wniosków wypracowanych na poprzednim posiedzeniu Komisji Oświaty.

7.Sprawy różne, wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji.

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień  13.10.2017 r na godz. 9:00 wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, z Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:   

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie i przeznaczenie środków finansowych z działu 600- Transport i łączność.

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie obrad.    

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej

Kolejna sesja za nami………

W dniu 26 września odbyła się XXXVI sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Obecni na sesji Burmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

 

 

Obecny na sesji Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego S. Jadczyk przedstawił informacje związaną z działalnością zakładu mi.in. zaopatrzanie w wodę i odbioru ścieków, prowadzenie obsługi Cmentarza Parafialnego.

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodnicząca T. Niechciał z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

2.Przewodniczący J. Jędrychowski z Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych.

3. Wiceprzewodniczący J. Orliński z Komisji wspólnych Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej z Komisjami Stałymi Rady.

4. Przewodniczący M. Drej z Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych.

 

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z przyjętego podczas sesji porządku obrad. 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 466 z późn. zm. ) zwołuję

XXXVI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 września 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.                                                                     

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

11.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 233/XXXVI/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny

na 2017r.

Uchwała Nr 234/XXXVI/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 235/XXXVI/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat a także trybu ich pobierania

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie obrad XXXVI sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami,

Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu:

 

       Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 28.09.2017 r.

na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami,

Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat komunalizacji i własności dróg gminnych.

4. Ocena gminnego i indywidualnego budownictwa mieszkalnego na terenie gminy.

5. Oferta, formy zachęty ze strony Gminy dla inwestorów na inwestycje w gminie.

6. Plan naprawy dróg na najbliższe lata.

7. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa, sprzedaż).

8. Realizacja wniosków.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej z Komisjami Stałymi Rady

              Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 21.09.2017 r na godz. 10:30 wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej z Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie projektów uchwał ( w tym zwrot podatku vat.).

4. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.

5.Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych od osób prawnych i fizycznych za 2016 r

i półrocze 2017r oraz działaniach podejmowanych przez Gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.

6. Kontrola umowy na wykonanie inwestycji pt. Budynek socjalno – szatniowy przy stadionie Sparta”

7.Sprawy różne i wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady Jacek Mazanek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Czyż 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Drej

Kolejna sesja za nami………

W dniu 22 sierpnia odbyła się XXXV sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Sesja przebiegała zgodnie z porządkiem obrad.

Obecni na sesji Burmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

Obecni na sesji inwestorzy p. Z. M. Lasota zainteresowani zakupem Zespołu Pałacowo Parkowego zapoznali Radnych z celami i wizją funkcjonowania obiektu w przyszłości.

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z przyjętego podczas sesji porządku obrad.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i kultury Fizycznej z Komisją Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31.08.2017 r na godz. 10:30 wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i kultury Fizycznej z Komisją Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych następująco proponowanym porządkiem obrad:   

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół i przedszkoli w tym dzieci niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2017/2018  ( przedstawienie kosztów związanych z dowozem). 

- pojazdy wykorzystywane do przewozu ( ilość, stan techniczny, przeglądy i oznakowanie)

- obsługa pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci i młodzieży – osoby odpowiedzialne za nadzór i opiekę w czasie dowozu i odwozu oraz dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych ( przedstawienie kosztów dowozu, zakres czynności).

- drogi ewakuacyjne w placówkach oświatowych ( sprzęt pożarniczy, hydranty, odgromienia)

- współpraca jednostek oświatowych z organami policji, strażą pożarną i innymi organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej ( narkomania, środki odurzające i pobudzające oraz przestępstw kryminalnych).

4.Struktura organizacyjna placówek oświatowych-  zapoznanie z aneksami do projektów organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018.

5.Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego:

a) baza

b) potrzeby

c) wykonane remonty

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.    

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej -Teresa Niechciał 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych -Jan Jędrychowski

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 466 z późn. zm. ) zwołuję XXXV sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Spotkanie z inwestorami zainteresowanymi Zespołem Pałacowo Parkowym.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Interpelacje, zapytania radnych.                                                                    

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Zapytania sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, mieszkańców.

9.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania mieszkańców.

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

11.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

12.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

 

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 228/XXXV/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017r.

Uchwała Nr 229/XXXV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Szczekociny na lata 2017-2038

Uchwała Nr 230/XXXV/2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 231/XXXV/2017 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2017-2022

Uchwała Nr 232/XXXV/2017 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zamknięcie obrad XXXV sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 21.08.2017 r na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:   

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Stopień realizacji wydatków w dziale oświata i wychowanie.

4.Koszty finansowe na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

5. Omówienie projektów uchwał.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady MiG

Jacek Mazanek

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej

 

Absolutoryjna sesja za nami………

W dniu 20 czerwca odbyła się XXXIV sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miasta i Gminy Szczekociny udzieliła absolutorium Burmistrzowi p. K. Dobrzyniewiczowi.

W imieniu Rady Przewodniczący p. J. Mazanek złożył gratulacje Burmistrzowi.

P. Burmistrz K. Dobrzyniewicz podziękował Radzie za udzielone absolutorium.

Na sesji została wręczona Nagroda Burmistrza K. Dobrzyniewicza: dr Danucie Baranowskiej.

Podczas sesji p. Cz. Orlińskiemu Prezesowi Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach p. Burmistrz wręczył Odznakę honorową  „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Obecny na sesji Komendant podinsp. Krzysztof  Bernacki zapoznał z celami i wizją działania Komisariatu Policji w Szczekocinach.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodnicząca T. Niechciał z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

2.Przewodnicząca A. Seweryn z Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

3.Przewodniczący D. Czyż z Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący J. Jędrychowski z Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych.

 

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z przyjętego podczas sesji porządku obrad. 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 466 z późn. zm. ) zwołuję XXXIV sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Wręczenie listów gratulacyjnych.

5.Cele i wizja działania nowego Komendanta  Komisariatu Policji w Szczekocinach.

6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania mieszkańców.

11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

13.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu MiG Szczekociny za rok 2016.

14.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

15.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 215/XXXIV/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017r.

Uchwała Nr 216 /XXXIV/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2016 rok

Uchwała Nr 217/XXXIV/2017  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 218/XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach dla której Rada Miasta i Gminy Szczekociny jest Organizatorem

Uchwała Nr 219/XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dla którego Rada Miasta i Gminy Szczekociny jest Organizatorem

Uchwała Nr 220/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „Bagienko” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 221/XXXIV/2017 w sprawie  uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „Białe Błota” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 222/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „Jeziorka” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 223/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „Kaczeniec” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 224/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Mokradło” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 225/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Smuga” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 226/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Stawki” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 227/XXXIV/2017 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach

16.Wolne wnioski i informacje

17.Zamknięcie obrad XXXIV sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

 

Zawiadomienie o posiedzeniu  Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2016 r. poz.466 z późn.zm/ zwołuję na dzień 13.06.2017 na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Harmonogram prac remontowych przewidzianych do realizacji w placówkach oświatowych, MGOKiS w okresie wakacji.

4.Zapoznanie się z bazą, wyposażeniem i stanem technicznym placówek oświatowych na terenie Gminy.

5. Struktura organizacyjna placówek oświatowych na rok 2017/2018 ( arkusze organizacyjne placówek oświatowych) .

6.Przegląd i ocena miejsc rekreacyjnych oraz gminnych i szkolnych obiektów sportowych.

7. Ocena stanu utrzymania i funkcjonowania ścieżek rowerowych.

8. Analiza wniosków wypracowanych na poprzednim posiedzeniu Komisji Oświaty.

9.Sprawy różne, wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień 16.06.2017 r. na godz. 11:30 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Kontrola umowy na wykonanie inwestycji pt. Budynek socjalno – szatniowy przy stadionie Sparta”

4.Sprawy różne i wolne wnioski .

5.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Kolejna sesja za nami….

W dniu 25.05.2017 r odbyła się XXXIIIsesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Obecni na sesji Burmistrz Krzysztof Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady Jacek Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

Wręczenia listów gratulacyjnych wraz z nagrodami Laureatom i Finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych ich nauczycielom, dyrektorowi szkoły oraz słowa uznania i podziękowania rodzicom dokonali Przewodniczący Rady wspólnie z Burmistrzem:

Uczniowie Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach:

- Jakub Cipior:

Laureat Wojewódzkiego  Konkursu  Przedmiotowego z Chemii.

- Tymoteusz Lisowski :

Laureat Wojewódzkiego  Konkursu  Przedmiotowego z Chemii,

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.

Nauczyciele:

mgr inż.  Kazimiera Fatyga

mgr Urszula Mazanek

Dyrektor:

Andrzej Zaborski

Na sesji zostały wręczone nauczycielom Nagrody Burmistrza Krzysztofa Dobrzyniewicza:

mgr inż.  Kazimiera Fatyga

mgr Urszula Mazanek

mgr Teresa Żarnowiecka – Gryz

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodnicząca Teresa Niechciał z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

2.Wiceprzewodniczący Marian Orliński z Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu.

3.Wiceprzewodniczący Andrzej Szlęk z Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych.

 

Informację na temat inwestycji „ zbiornik wodny w Szczekocinach” przedstawili:

Eugeniusz Bugaj Prezes ZOPZW w Częstochowie,  Artur Wachecki Dyrektor  ZOPZW w Częstochowie.

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 02.06.2017r. na godz. 9:30 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Stan utrzymania zieleni w Gminie ( nasadzenie drzew, kwiatów, krzewów)

    - utrzymanie czystości i porządku w MiG Szczekociny. 

4.Opieka zdrowotna na terenie Gminy – potrzeby mieszkańców, realizacja zadań przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz stacja ratownictwa medycznego ( wyjazdowe posiedzenie komisji)

5.Informacja na temat zmian służby medycznej ( sieć szpitalna).

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji 

 Anna Seweryn

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień   30.05.2017r. na godz. 09:00  na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego w czasie odbywających się imprez sportowo- kulturalnych:

- Dni Szczekocin,

-rozgrywki sportowe i inne towarzyszące imprezy organizowane na terenie miasta i gminy Szczekociny,

- użyte siły i środki, straż, policja, organizacje społeczne i inne osoby działające na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

4. Informacja o stanie zagrożenia powodziowego na terenie miasta i gminy Szczekociny:

- miejsca najbardziej zagrożone wystąpieniem wody z koryta rzek: Pilicy, Krztyni i Żebrówki,

- obszary zalewowe.

5. Analiza skutków i strat materialnych poniesionych na przestrzeni ostatnich pięciu lat w wyniku ulewnych deszczy i huraganów.

6. Przygotowanie gminy i podległych służb do walki z żywiołem (podtopienia, powódź, pożary i huragany).

7.Współpraca z ościennymi gminami: Żarnowiec, Pilica, które dokonują zrzutu nadmiaru wody:

- system powiadamiania.

8. Informacja dotycząca planowanych zadań i przedsięwzięć w zakresie zwalczania ewentualnych klęsk żywiołowych:

- organizacja i zarządzanie,

- system współpracy z Powiatowym i Wojewódzkim Sztabem Zarządzania Kryzysowego,

- zbiorniki retencyjne, ich stan, obszar i wykorzystanie.

9.Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji 

Jan Jędrychowski

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Zwołuję XXXIII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Wręczenie listów gratulacyjnych Laureatom i Finalistom Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych.

5. Wystąpienie przedstawicieli  ZOPZW w Częstochowie nt. inwestycji „ zbiornik wodny w Szczekocinach”.   6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

13.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXXII sesji Rady Miasta i Gminy  Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

14.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 209/XXXIII/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 210/XXXIII/2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 211/XXXIII/2017 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2017-2022

Uchwała Nr 212/XXXIII/2017 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr 213/XXXIII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXXI/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 214/XXXIII/2017 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci

Uchwała Nr 215/XXXIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1022/3, położonej na terenie miasta Szczekociny, przy ulicy Słonecznej

15.Zamknięcie obrad XXXIII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM  POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI BUDŻETU I FINANSOW Z KOMISJIAMI STAŁYMI RADY

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień  18.05.2017 r na godz. 10:30 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:   

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdania finansowe: MGOKiS, MGBP za 2016r

4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.

5.Informacja na temat stanu mienia komunalnego.

6.Poziom zadłużenia gminy( kredyty, zobowiązania, pożyczki)

7.Sprawy różne i wolne wnioski.

8.Wypracowanie i sporządzenie wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielania absolutorium dla Burmistrza MiG ( Komisja Rewizyjna).

9.Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) zapraszam na dzień  16.05.2017. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza wniosków złożonych do LGD „Perła Jury” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej.

4. Dożynki Gminne- omówienie uroczystości.

5.Analiza przepustowości cieków wodnych  w związku z zagrożeniem powodziowym.

6.Racjonalizacja oświetlenia na terenach  wiejskich Gminy Szczekociny.

7.Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Komisji

 Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień 27.04.2017 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Kontrola związana z realizacją inwestycji „ Amfiteatr”.

4.Sprawy różne i wolne wnioski .

5.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2016 r. poz.466 z późn.zm/ zwołuję na dzień  27 .04.2017 na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozwój kultury fizycznej w Gminie – podsumowanie roku 2016.

4.Wykorzystanie środków pozabudżetowych na zadania w oświacie, kulturze i sporcie. Pozyskiwanie środków unijnych  i krajowych.

5. Struktura organizacyjna placówek oświatowych na rok 2017/2018 ( arkusze organizacyjne placówek oświatowych) .

6.Analiza wniosków wypracowanych na ostatnim posiedzeniu Komisji.

7.Sprawy różne, wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

 

Kolejna sesja za nami….

W dniu 20.04.2017 r odbyła się XXXIIsesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Obecni na sesjiBurmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodniczący Cz. Rutkowski  z Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu.

2. Przewodniczący D. Czyż z Komisji Rewizyjnej.

3. Przewodniczący Rady J. Mazanek z Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych.

 

Informację na temat poziomu bezpieczeństwa  oraz pracy Komisariatu Policji w Szczekocinach za 2016 rprzedstawił p. o. Komendanta KP w Szczekocinach st.asp Grzegorz Olechnowicz.

Insp. Ryszard Skowroński Komendant Powiatowej Policji w  Zawierciu dokonał podsumowania współpracy z Komisariatem Policji w Szczekocinach.

P. Cz. Orliński Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki  przedstawił  informację

nt. przygotowań do obchodów 200 rocznicy śmierci T. Kościuszki oraz XXV lecia Towarzystwa Kulturalnego.

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

 

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego,  Gospodarki Terenami ,Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisjami Stałymi Rady

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz.U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12.04.2017 r na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami , Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:    

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat zagospodarowania budynków  socjalnych gminy.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Szczekociny

- w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2017- 2022

5.Infprmacja na temat Zespołu Pałacowo Parkowego.

6. Informacja na temat rewitalizacji rynku.

7.Sprawy różne i wolne wnioski(  rozpatrzenie podań- dzierżawa, sprzedaż)

8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,  

Gospodarki Terenami ,Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu

Czesław Rutkowski

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na dzień 21.03.2017r. na godz. 10:00  na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja odpowiedzialnych służb dotycząca zimowego utrzymania dróg, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

- użyty sprzęt, środki, osoby,

- gdzie na terenie gminy występowały najbardziej zagrożone odcinki,

- koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów.

4. Przygotowanie gminy do remontów dróg, chodników po sezonie zimowym.

5. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Szczekociny z uwzględnieniem przestępczości pospolitej, przestępstwa, kolizje

 i wykroczenia w ruchu drogowym oraz narkomanii, środki odurzające i pobudzające

- miejsca najbardziej zagrożone przestępczością i wykroczeniami.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

- stan osobowy, wyposażenie jednostek oraz wyszkolenie druhów OSP,

- analiza protokołów z odbytych zebrań sprawozdawczych jednostek OSP i wynikające z nich wnioski,

- lokalizacja i stan hydrantów oraz miejsc tankowania wody dla samochodów bojowych jednostek OSP.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji 

Jan Jędrychowski

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetu i Finansów:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 16.03.2017 r na godz. 10:30 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetu i Finansów z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dokumentacja).

4. Informacja na temat programu oszczędnościowego w UMiG.

5. Informacja nt. umorzeń podatków za 2016r.

6. Analiza ściągalności opłat za odpady komunalne oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości za 2016r.

7. Analiza stawek i prawidłowości naliczenia opłat za śmieci.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej  

Kolejna sesja za nami….

W dniu 28.02.2017 r odbyła się XXXI sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Obecni na sesji Burmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodniczący Cz. Rutkowski  z Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu.

2.Przewodnicząca T. Niechciał  z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

3. Przewodnicząca A. Seweryn  z Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

4. Przewodniczący M. Drej z Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych.

5. Wiceprzewodniczący K. Adamus z Komisji Rewizyjnej.

 

Informacje z działalności MLKS „SPARTA” za sezon 2016/2017 przedstawił Prezes G. Derek.

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

 

Zawiadomienie o Sesji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).Zwołuję XXXI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Informacja z działalności MLKS „SPARTA” za sezon 2016/2017

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Interpelacje, zapytania radnych.

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

11.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

12.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 189/XXXI/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 190/XXXI/2017 w sprawie określenia zasad ustalania i  przekazywania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

Uchwała Nr 191/XXXI/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 192/XXXI/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 193/XXXI/2017 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr 194/XXXI/2017 w sprawie Rozporządzenia Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dn. 30 grudnia 1994r. w prawie uznania za pomniki przyrody

Uchwała Nr 195/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „ Bagienko” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 196/X

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.