Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zapraszam na dzień. 17.10.2019 r.

na godz. 9:30 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Warunki mieszkaniowe w  budynkach  socjalnych.
 4. Informacja na temat Rady Społecznej Szpitala Powiatowego.
 5. Funkcjonowanie Przychodni  Zdrowia Alfa w Szczekocinach.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                   

Przewodnicząca Komisj

Anna Seweryn

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) zapraszam na dzień 08.10.2019 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Szczekociny.

4.Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XV sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 108/XV/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na rok 2019.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 109/XV/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 110/XV/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 111/XV/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks. Kanonika Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 10. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 11. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 13. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XV sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz.506. z późn. zm.) zwołujemy na dzień 12.09.2019 r  na godz.10:00 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

4. Informacja realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2019 roku oraz o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.

5. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność, opłata za cmentarz.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż  

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XIV sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

5.Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

6.Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 96/XIV/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 67/VII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania pn. „Budowa zatoki parkingowej  przy drodze powiatowej Nr 1788 S w Goleniowach”

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 97/XIV/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadnia pn. „Przebudowa chodnika  przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości  Goleniowy”

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 98/XIV/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 99/XIV/2019 w sprawie  zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 100/XIV/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/XXXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczekociny, określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 101/XIV/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 102/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w obrębie Tęgobórz

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 103/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Szczekociny mienia położonego na terenie miejscowości Drużykowa

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 104/XIV/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żeromskiego w Szczekocinach

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 105/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny położonej przy ulicy Nowej w Szczekocinach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 106/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny położonej w Szczekocinach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

19.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 107/XIV/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Głowackiego w Szczekocinach

20.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

21.Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

22.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

23.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

24.Informacja z realizacji uchwał przyjętych na IX, X, XI, XII, XIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie obrad XIV sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz.506.) zwołujemy na dzień 26.08.2019 r. na godz. 8:30 wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:               

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie aneksów do projektów organizacyjnych placówek oświatowych z uwzględnieniem planów godzin zajęć wyrównawczych.

4.Informacja na temat dowozu dzieci do placówek  oświatowych, uwzględniając dowóz dzieci niepełnosprawnych (stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2019/2020).

5.Analiza stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. – kom. wyjazdowa.

6.Omówienie projektów uchwał

7.Informacja nt. sytuacji finansowej panującej w placówkach oświatowych z terenu gminy Szczekociny.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O XIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję XIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 94/XIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 95/XIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Jacek Mazanek

Przewodniczący RMiG Szczekociny

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zapraszam na dzień. 18.07.2019r.na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Funkcjonowanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie:

- analiza ilości śmieci segregowanych i niesegregowanych z wyszczególnieniem miesięcznym w stosunku rocznym za okres funkcjonowania ustawy,

- analiza ściągalności opłat ( ilość deklaracji, liczba mieszkańców: zgodność z liczbą meldunków, urodzeń, zgonów, migracji, mieszkańców domków letniskowych ),

- analiza wysokości proponowanych stawek za odbiór odpadów ( metoda wyliczenia i składowe stawki )

- analiza protokołów z przeprowadzonych kontroli dotyczących odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

 

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję XI nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 90/XI/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 91/XI/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 92/XI/2019 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję X sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok – debata.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 80/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 81/X/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2018 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 82/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 83/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks. Kanonika Tadeusza Jarmundowicza  w Szczekocinach.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 84/X/2019 w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 85/X/2019 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 86/X/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 87/X/2019 w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 88/X/2019 w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 89/X/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 – 2023.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 90/X/2019 w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach, zlokalizowanej w Starzynach oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.

18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

19. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

20. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

22. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie obrad X sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję IX nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 79/IX/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Skarżącego wraz z odpowiedzią na skargę

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie obrad IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady
Jacek Mazanek

ZAWIADOMIENEI O POSEIDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA, DS. SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW I SPRAW SPOŁECZNYCH:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień.  14.06.2019 r.

na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja z odbytych zebrań jednostek OSP.

4.Informacja o ubezpieczeniach samochodów strażackich.

5.Informacja na temat oznakowania dróg na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień  11.06.2019 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego  z przeprowadzonej kontroli w MGOKiS w Szczekocinach.

4.Informacja na temat podpisania i rozwiązania umowy z dzierżawy Zespołu Pałacowo Parkowego.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Wybory Ławników 2020-2023

03‑06‑2019 11:43:02

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓWN NA KADENCJĘ 2020-2023

 

         Informuję, iż wypełniając obowiązek z art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie liczba ławników wybieranych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny na kadencję 2020-2023 to:

- do Sądu Okręgowego w Częstochowie łącznie 1

   w tym do orzekania spraw z zakresu prawa pracy – 0

- do Sądu Rejonowego w Myszkowie łącznie 1

   w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 0

 

KALENDARZ WYBORCZY:

- do dnia 31 maja 2019 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 u.s.p.),

- do dnia 30 czerwca 2019 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 u.s.p.),

- najpóźniej w październiku 2019 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 u.s.p.),

- do dnia 31 października 2019 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p. (art. 164 § 1 u.s.p.),

- do dnia 31 grudnia 2019 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 u.s.p.).

 

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Zgodnie z art.158, 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. sądach powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do  orzekania  w  sprawach  z  zakresu  prawa  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych ławnikiem  powinna  być  wybrana  osoba  wykazująca  szczególną  znajomość spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

- prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,

- organizacje - organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie właściwej gminy.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej „kartą”, Wzór karty dostępny jest w Biurze Rady MiG w Szczekocinach ul. Senatorska 2

w godzinach pracy Urzędu MiG, na stronie internetowej www.szczekociny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej  https://szczekociny.finn.pl/

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

 

Zgodnie z art. 162 § 2 u.s.p. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

- informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

 - oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,     

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 u.s.p.) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.), dalej „ustawa o KRS”, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze,

 - imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

 

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.).

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

 

WYBÓR ŁAWNIKÓW PRZEZ RADĘ GMINY:

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego (art. 162 § 9 u.s.p.).

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie (art. 163 § 2 u.s.p.).

Najpóźniej w październiku 2019 r. rady gminy dokonują wyboru ławników.

Po przeprowadzeniu wyborów Rada Gminy przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty zgłoszenia kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia).

Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2019 r. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych ławników rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 164 § 1 u.s.p.).

 

Zgłoszenia kandydatów należy składać w BIURZE RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY, ul. Senatorska 2. W godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny ( tj. poniedziałek w godz. 8:00- 17:00, wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00- 16:00, piątek w godz. 8:00 – 15:00 ) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w ustawie, pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Przewodniczący Rady MiG Szczekociny

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zapraszam na dzień. 28.05.2019 r.na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Ratownictwo medyczne: - informacja na temat wykonywania działań w zakresie pracy.

4. Opieka zdrowotna na terenie Gminy – potrzeby mieszkańców, realizacja zadań przez publiczne i nie publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

5.Informacja nt. realizacji umowy dzierżawy budynków – Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rokitnie, budynku przy ul. Polna w Szczekocinach ( weterynaria).

6.Informacja na  temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r oraz prognoza na 2019 r dla Gminy Szczekociny.

7.Sprawy różne i wolne wnioski

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień 23.05.2019 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie uroczystości związanych Dniami Szczekocin.

4.Omówienie arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych.

5.Przygotowanie placów zabaw do sezonu wiosenno – letniego i bezpieczeństwo ich użytkowania. – kom. wyjazdowa.

6.Stan techniczny obiektów szkolnych, hal sportowych, placów zabaw. Zaplanowane remonty ( ocena stanu technicznego i stopnia wykorzystania urządzeń sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy).  – kom. wyjazdowa.

7.Sprawy różne i wolne wnioski

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506) zwołujemy na dzień 16.05.2019 r  na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie finansowe z działalności: MGOKiS, MGBP i Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2018 rok

4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz sprawozdań finansowych.

a) Informacja na temat:

- zadłużenia gminy wg. stanu na 31.12.2018 roku:

- zdolności kredytowej gminy.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Wypracowanie i sporządzenie wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielania absolutorium dla Burmistrza MiG ( Komisja Rewizyjna).

7.Zamknięcie obrad.    

 

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołujęVIII sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekocinyw dniu 9 maja 2019r.o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 69/VIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 70/VIII/2019 w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019 - 2038
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 71/VIII/2019 w sprawieprzyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 72/VIII/2019 w sprawierozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 73/VIII/2019 w sprawiezmiany uchwały Nr 24/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 74/VIII/2019 w sprawiezmiany uchwały Nr 25/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 75/VIII/2019 w sprawiezawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 76/VIII/2019 w sprawieokreślenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 77/VIII/2019 w sprawiewyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1055/7, 1055/17 obr. Szczekociny
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 78/VIII/2019 w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 2515 obr. Szczekociny, stanowiącą własność Gminy Szczekociny
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 16. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 17. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 19. Informacjaz realizacji uchwał przyjętych na VIIsesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad VIIIsesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady MiG Szczekociny

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień  24.04.2019 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór protokolanta sposób członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

4.Rozpatrzenie pisma wnioskodawcy.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Kolejna sesja za nami…..

W dniu 28 marca 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Mazanek .

W obradach udział wzięło 15 radnych, co upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Obecny na sesji Wojewoda Śląski Robert Magdziarz zapoznał obradujących z programem rządowym„NOWA PIĄTKA” :

- emerytura Plus

- 500 +,

-niższy pit,

- bez pit dla młodych,

- połączenia lokalne

Wojewoda Śląski Robert Magdziarz zadeklarował współpracę z Burmistrzem i radnymi na rzecz rozwoju i dobra wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Szczekociny.

Podczas sesji Burmistrz Jacek Lipa i Przewodniczący Rady Jacek Mazanek wręczyli zaświadczenie nowo wybranemu Przewodniczącemu Zarządu Osiedlowego Nr 2 Stanisławowi  Minorowi oraz wręczyli  gratulacje Grzegorzowi Dudale zwycięzcy w plebiscycie „Osobowość Roku” w kategorii Kultura w powiecie zawierciańskim.

Obecny na sesji Członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego z siedzibą w Warszawie Andrzej Chmurzewski na ręce  Burmistrza Jacka Lipy, Przewodniczącego  Rady Jacka Mazanka  wręczyłnominację dla Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie organizacji 83 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym w dn. 11-12 stycznia 2020.

 

Przewodniczący Rady Jacek Mazanek, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Lipa przedstawili sprawozdania z działalności między sesjami.

Sprawozdania z posiedzeń Komisji przedstawili:

Jolanta Wójcik Przewodnicząca Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej,

Michał Drej Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków, Petycji,

Dariusz Czyż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Rada podjęła uchwały w sprawach:

- zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

- planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczekociny

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w Przedszkolu w Szczekocinach, prowadzonym przez Gminę Szczekociny

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczekociny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania pn. „Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 1788 S w Goleniowach”

- w przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby komendy Powiatowej Policji Zawierciu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków, Petycji:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień  09.04.2019 r.na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie pisma wnioskodawcy.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień 11 .04.2019 r.na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2017/2018.

4.Funkcjonowanie bibliotek szkolnych.

5.Podsumowanie przebiegu zajęć w okresie ferii zimowych.

6.Sprawozdanie z udzielonej dotacji organizacjom pozarządowym.

7.Sprawy różne i wolne wnioski

8.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

AWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VII sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Wręczenie zaświadczeń dla Przewodniczących Zarządów Osiedlowych.

4.Wręczenie gratulacji P. Grzegorzowi Dudale zwycięzcy w plebiscycie „Osobowość Roku”

w kategorii Kultura w powiecie zawierciańskim.

5.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

7.Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

8.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja z realizacji uchwał przyjętych na VI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 60/VII/2019 w sprawie z zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 61/VII/2019 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczekociny

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 62/VII/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 63/VII/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w Przedszkolu w Szczekocinach, prowadzonym przez Gminę Szczekociny

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 64/VI/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczekociny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 65/VII/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 66/VII/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad VII sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolityDz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień  01.04.2019 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja na temat gruntów stanowiących mienie gminne i sposób ich dalszego gospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości zbycia.

4.Informacja na temat komunalizacji i własności dróg gminnych.

5.Rozpatrzenie podań (dzierżawa, sprzedaż).

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Wyrwał

Zawiadomienie o  posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 21.03.2019r. na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza ściągalności opłat za czynsz w latach 2017 - 2018 .

4.Koszty studni ogólnodostępnych w latach 2017 -  2018 - badania wody.

5.Oświetlenie uliczne – koszty oświetlenia w latach 2017 -2018 oraz planowanie inwestycji w tym zakresie na rok 2019.

7.Sprawy różne i wolne wnioski

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień.  21 .03.2019 r.na godz. 10:30 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 07.03.2019 r. na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie pisma wnioskodawcy.

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VI sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

6.Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

8.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

9.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

10.Informacja realizacji uchwał przyjętych na I- V sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 52/VI/2019 w sprawie z zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 53/VI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019 – 2038

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 54/VI/2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczekociny

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 55/VI/2019 w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 56/VI/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 57/VI/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2023

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 58/VI/2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 59/VI/2019 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad VI sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu  Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 15.02.2019r.na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Fundusz Sołecki – założenia na 2019 rok.

4.Analiza wpływów z opłat z Targowiska Gminnego za 2018 rok.

5.Ubezpieczenia majątku gminy będącego we władaniu jednostek organizacyjnych gminy – koszty, firma ubezpieczeniowa.

6.Analiza zaległości podatkowych wobec gminy , wpływ udzielonych ulg i umorzeń za dochody gminy.

7.Zasady tworzenia funduszu obywatelskiego.

8.Sprawy różne i wolne wnioski

9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 14.02.2019 r  na godz. 9:30 wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Problemy społeczne osób w starszym wieku zamieszkujących na terenie Gminy Szczekociny.

4.Sprawozdanie z działalności merytorycznej MGOPS za 2018 rok ( polityka rodzinna i o wspieraniu osób niepełnosprawnych i ich rodzin).

5.Problem bezdomności na terenie gminy Szczekociny. Działania MGOPS skierowane do osób potrzebujących wsparcia w okresie zimowym.

6.Informacja na temat realizacji pomocy rzeczowej i finansowej osobom bezrobotnym oraz ich rodzinom.

7.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach.

8.Zapoznanie ze stanem jakości wody pitnej na terenie Gminy.

9.Sprawy różne i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych -Anna Seweryn  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców

 i Spraw Społecznych -Czesław Rutkowski

 

Zawiadomienie posiedzeniuKomisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień 15 .02.2019 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zapoznanie z harmonogramem imprez sportowo – rekreacyjnych, turystyczno- krajoznawczych i innych uroczystości na terenie Gminy Szczekociny ( informacja MGOKiS). 

4.Sprawozdanie z działalności MGOKiS za 2018r. oraz założenia planu pracy na 2019 r.

5.Omówienie projektów uchwał oświatowych.

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję V sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekocinyw dniu 31stycznia2019r.o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 6. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 7. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018.

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.