Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień  24.04.2019 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór protokolanta sposób członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

4.Rozpatrzenie pisma wnioskodawcy.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Kolejna sesja za nami…..

W dniu 28 marca 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Mazanek .

W obradach udział wzięło 15 radnych, co upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Obecny na sesji Wojewoda Śląski Robert Magdziarz zapoznał obradujących z programem rządowym„NOWA PIĄTKA” :

- emerytura Plus

- 500 +,

-niższy pit,

- bez pit dla młodych,

- połączenia lokalne

Wojewoda Śląski Robert Magdziarz zadeklarował współpracę z Burmistrzem i radnymi na rzecz rozwoju i dobra wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Szczekociny.

Podczas sesji Burmistrz Jacek Lipa i Przewodniczący Rady Jacek Mazanek wręczyli zaświadczenie nowo wybranemu Przewodniczącemu Zarządu Osiedlowego Nr 2 Stanisławowi  Minorowi oraz wręczyli  gratulacje Grzegorzowi Dudale zwycięzcy w plebiscycie „Osobowość Roku” w kategorii Kultura w powiecie zawierciańskim.

Obecny na sesji Członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego z siedzibą w Warszawie Andrzej Chmurzewski na ręce  Burmistrza Jacka Lipy, Przewodniczącego  Rady Jacka Mazanka  wręczyłnominację dla Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie organizacji 83 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym w dn. 11-12 stycznia 2020.

 

Przewodniczący Rady Jacek Mazanek, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Lipa przedstawili sprawozdania z działalności między sesjami.

Sprawozdania z posiedzeń Komisji przedstawili:

Jolanta Wójcik Przewodnicząca Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej,

Michał Drej Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków, Petycji,

Dariusz Czyż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Rada podjęła uchwały w sprawach:

- zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

- planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczekociny

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w Przedszkolu w Szczekocinach, prowadzonym przez Gminę Szczekociny

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczekociny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania pn. „Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 1788 S w Goleniowach”

- w przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby komendy Powiatowej Policji Zawierciu

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków, Petycji:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień  09.04.2019 r.na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie pisma wnioskodawcy.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień 11 .04.2019 r.na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2017/2018.

4.Funkcjonowanie bibliotek szkolnych.

5.Podsumowanie przebiegu zajęć w okresie ferii zimowych.

6.Sprawozdanie z udzielonej dotacji organizacjom pozarządowym.

7.Sprawy różne i wolne wnioski

8.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

AWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VII sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Wręczenie zaświadczeń dla Przewodniczących Zarządów Osiedlowych.

4.Wręczenie gratulacji P. Grzegorzowi Dudale zwycięzcy w plebiscycie „Osobowość Roku”

w kategorii Kultura w powiecie zawierciańskim.

5.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

7.Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

8.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja z realizacji uchwał przyjętych na VI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 60/VII/2019 w sprawie z zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 61/VII/2019 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczekociny

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 62/VII/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 63/VII/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w Przedszkolu w Szczekocinach, prowadzonym przez Gminę Szczekociny

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 64/VI/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczekociny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 65/VII/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 66/VII/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad VII sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolityDz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień  01.04.2019 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja na temat gruntów stanowiących mienie gminne i sposób ich dalszego gospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości zbycia.

4.Informacja na temat komunalizacji i własności dróg gminnych.

5.Rozpatrzenie podań (dzierżawa, sprzedaż).

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Wyrwał

Zawiadomienie o  posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 21.03.2019r. na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza ściągalności opłat za czynsz w latach 2017 - 2018 .

4.Koszty studni ogólnodostępnych w latach 2017 -  2018 - badania wody.

5.Oświetlenie uliczne – koszty oświetlenia w latach 2017 -2018 oraz planowanie inwestycji w tym zakresie na rok 2019.

7.Sprawy różne i wolne wnioski

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień.  21 .03.2019 r.na godz. 10:30 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 07.03.2019 r. na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie pisma wnioskodawcy.

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VI sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

6.Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

8.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

9.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

10.Informacja realizacji uchwał przyjętych na I- V sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 52/VI/2019 w sprawie z zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 53/VI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019 – 2038

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 54/VI/2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczekociny

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 55/VI/2019 w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 56/VI/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 57/VI/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2023

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 58/VI/2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 59/VI/2019 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad VI sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu  Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 15.02.2019r.na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Fundusz Sołecki – założenia na 2019 rok.

4.Analiza wpływów z opłat z Targowiska Gminnego za 2018 rok.

5.Ubezpieczenia majątku gminy będącego we władaniu jednostek organizacyjnych gminy – koszty, firma ubezpieczeniowa.

6.Analiza zaległości podatkowych wobec gminy , wpływ udzielonych ulg i umorzeń za dochody gminy.

7.Zasady tworzenia funduszu obywatelskiego.

8.Sprawy różne i wolne wnioski

9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 14.02.2019 r  na godz. 9:30 wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Problemy społeczne osób w starszym wieku zamieszkujących na terenie Gminy Szczekociny.

4.Sprawozdanie z działalności merytorycznej MGOPS za 2018 rok ( polityka rodzinna i o wspieraniu osób niepełnosprawnych i ich rodzin).

5.Problem bezdomności na terenie gminy Szczekociny. Działania MGOPS skierowane do osób potrzebujących wsparcia w okresie zimowym.

6.Informacja na temat realizacji pomocy rzeczowej i finansowej osobom bezrobotnym oraz ich rodzinom.

7.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach.

8.Zapoznanie ze stanem jakości wody pitnej na terenie Gminy.

9.Sprawy różne i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych -Anna Seweryn  

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców

 i Spraw Społecznych -Czesław Rutkowski

 

Zawiadomienie posiedzeniuKomisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień 15 .02.2019 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zapoznanie z harmonogramem imprez sportowo – rekreacyjnych, turystyczno- krajoznawczych i innych uroczystości na terenie Gminy Szczekociny ( informacja MGOKiS). 

4.Sprawozdanie z działalności MGOKiS za 2018r. oraz założenia planu pracy na 2019 r.

5.Omówienie projektów uchwał oświatowych.

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję V sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekocinyw dniu 31stycznia2019r.o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 6. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 7. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 47/V/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 48/V/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie  Szczekociny  na 2019 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 49/V/2019 w sprawiezniesienia formy ochrony przyrody w stosunku do drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Szczekociny
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 50/V/2019w sprawiepoboru podatków w drodze inkasa
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 51/V/2019 w sprawie poboru opłat w drodze inkasa
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad V sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 17.01.2019 r. na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Sesja budżetowa za nami

W dniu 28 grudnia odbyła się IV sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Mazanek witając radnych, Burmistrza M i G Szczekociny Jacka Lipę, Sekretarza Artura Gąsiora, Skarbnika Ewę Pniak.

W obradach udział wzięło 15 radnych, co upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Obecni na sesji Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny J. Lipa oraz Przewodniczący Rady Miasta  i Gminy Szczekociny J. Mazanek  przedstawiali Radnym sprawozdania z  działalności między sesjami.

Rada podjęła uchwały w sprawach:

- uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 r i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019 – 2038,

- określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczekociny i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

- ustanowienia wieloletniego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedli,

- wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczekociny do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2016-2020

Przewodniczący Rady Jacek Mazanek, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Lipa złożyli obecnym na sesji oraz mieszkańcom gminy życzenia Szczęśliwego Nowego Roku. 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 08.01.2019 r.na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Wyrwał

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 03.01.2019 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 03.01.2019 r. na godz. 10:30 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 07.01.2019 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 07.01.2019 r. na godz. 10:30 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję IV sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 grudnia 2018r o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

5.Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

6.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 21/IV/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019 – 2038

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 22/IV/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 23/IV/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczekociny i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 24/IV/2018 w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 25/IV/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 26/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bonowice

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 27/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bógdał

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 28/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzostek

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 29/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 30/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drużykowa

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 31/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goleniowy

19.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 32/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabiec

20.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 33/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gustawów – Małachów

21.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 34/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ołudza

22.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 35/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przyłęk

23.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 36/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny

24.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 37/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rokitno

25.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 38/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska

26.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 39/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Starzyny

27.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 40/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szyszki

28.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 41/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tęgobórz

29.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 42/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Ołudzka

30.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 43/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Starzyńska

31.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 44/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Szczekocinach

32.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 45/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Szczekocinach

33.Wolne wnioski i informacje.

34.Zamknięcie obrad IV sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Kolejna sesja za nami…..

W dniu 18 grudnia  2018 r. odbyła się III sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Mazanek witając radnych, Burmistrza M i G Szczekociny Jacka Lipę, Sekretarza Artura Gąsiora, Skarbnika Ewę Pniak,  Radnego Powiatowego Mariusza Piotrowskiego.

W obradach udział wzięło 15 radnych, co upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Obecny na sesji Mariusz Piotrowski Radny Powiatu Zawierciańskiego zadeklarował współpracę z Burmistrzem i radnymi na rzecz rozwoju i dobra wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Szczekociny w trakcie trwania kadencji.

 

Rada podjęła uchwały w sprawach:

- powołania Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych,

- powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków, Petycji

- uchylenia uchwały Nr 15/II/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 listopada 2018 r w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabcu, Rokitnie, Rokitnie-Kaszczor,

- zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

Przewodniczący Rady Jacek Mazanek, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Lipa złożyli obecnym na sesji oraz mieszkańcom gminy życzenia Wesołych Świąt.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 20.12.20186 r.

na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie projektu budżetu na 2019 r. – wypracowanie opinii.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję III sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

4.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 16/III/2018 w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 17/III/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 18//III/2018 w sprawie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków, Petycji

8.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 19/III/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr 15/II/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 listopada 2018 r w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabcu, Rokitnie, Rokitnie-Kaszczor

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 20/III/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad III sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

SESJA PODATKOWA ZA NAMI………

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyła się II sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny Jacek Mazanek.

Rada Gminy przyjęła informację Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Jacka Lipy o analizie oświadczeńmajątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz informację Przewodniczącego Rady JackaMazanka o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

 

Obecny na sesji Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny omówił najważniejsze założenia kadencji: zmiana wizerunku urzędu, który ma być przyjazny i otwarty na petenta, inwestycje zaspakajające podstawowe potrzeby mieszkańców, sprawy społeczne, ekonomiczne, wsparcie dla Stowarzyszeń prowadzących Szkoły Społeczne.

 

Radni przegłosowali uchwały wynikające ze zmienionego podczas sesji porządku obrad:

Uchwała Nr 8/II/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

Uchwała Nr 9/II/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2018-2038

Uchwała Nr 10/II/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 11/II/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 12/II/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 13/II/2018 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 14/II/2018 w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 15/II/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabcu, Rokitnie, Rokitnie-Kaszczor

PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY.

Komisarz Wyborczy Postanowieniem z dnia 8 listopad 2018 r. zwołał na dzień 22 listopada 2018 r. pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta i Gminy SzczekocinyVIII kadencji 2018-2023.

Otwarcia sesji dokonała radna najstarsza wiekiem Alfreda Franas.Obecny na sesji Przewodniczący Miejskiej Komisji WyborczejArtur Gąsior wręczył Radnym elektom oraz Burmistrzowi elektowiJackowi Lipie zaświadczeniao uzyskaniu mandatów.

Radni zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstawali i wypowiadali zwrot: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

 

Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Jacek Lipa objęcie obowiązków rozpoczął od złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” wypowiadając zwrot: „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Po uroczystym ślubowaniu były gratulacje i życzenia dla Burmistrza Jacka Lipy oraz podziękowania za ośmioletnią kadencje Burmistrzowi Krzysztofowi Dobrzyniewiczowi.

Radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Jacka Mazanka na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. Wiceprzewodniczącymi Rady zostały: Radna Teresa Niechciał, Radna Anna Seweryn.

AKTUALNOŚCI RMiG SZCZEKOCINY Z ROKU 2018 - POBIERZ

AKTUALNOŚCI RMiG SZCZEKOCINY Z ROKU 2017 - POBIERZ

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.