Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Powiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetu i Finansów:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 20 września  2018 na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetu i Finansów z następująco proponowanym porządkiem obrad:               

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2018.

4.Opiniowanie zmian budżetowych- projekt uchwały.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji -  Dariusz Czyż 

Przewodniczący Komisji  - Andrzej Drej

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z Komisją Porządku Publicznego, ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 28 sierpnia 2018 na godz. 9:30 wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z Komisją Porządku Publicznego, ochrony Przeciwpożarowej i Zwalczania Klęsk Żywiołowych z następująco proponowanym porządkiem obrad:               

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół i przedszkoli w tym dzieci niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2018/2019

- pojazdy wykorzystywane do przewozu ( ilość, stan techniczny, przeglądy i oznakowanie, koszty związane z przewozem)

- obsługa pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci i młodzieży – osoby odpowiedzialne za nadzór i opiekę w czasie dowozu i odwozu oraz dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych.

- drogi ewakuacyjne w placówkach oświatowych ( sprzęt pożarniczy, hydranty, odgromienia)

- współpraca jednostek oświatowych z organami policji, strażą pożarną i innymi organizacjami społecznymi.

- analiza przestępczości, zagrożeń i działań prewencyjnych w zakresie zwalczania i zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej ( narkomania, środki odurzające i pobudzające oraz przestępstw kryminalnych), ilość prowadzonych spraw, kategorie, przykłady.

4. Struktura organizacyjna placówek oświatowych-  zapoznanie z aneksami do projektów organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

5.Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego:

a) baza

b) potrzeby

c) wykonane remonty

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji - Teresa Niechciał  

Przewodniczący Komisji  - Jan Jędrychowski

ZAWIADOMIENIE  O POSIEDZENIU KOMISJI ZDROWIA, POMOCY SPOLECZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018r. poz. 994) zapraszam na dzień. 23.08.2018r. na godz.9:30 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Warunki mieszkaniowe budynków socjalnych.

4.Rozpatrzenie projektów:

- projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szczekociny

- projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szczekociny

5.Opieka zdrowotna na terenie Gminy – potrzeby mieszkańców, realizacja zadań przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz stacja ratownictwa medycznego ( wyjazdowe posiedzenie komisji).

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

 7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

 

ZAWIADOMIENIE  O POSIEDZENIU KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI TERENAMI, INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ TERENU:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994) zapraszam na dzień. 22.08.2018 r.

na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami,

Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja KZB w zakresie wykonywania zadań zleconych przez Gminę.

4. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa, sprzedaż.)

5. Informacja na temat komunalizacji i własności dróg gminnych.

6. Informacja nt. gospodarki gruntami i nieruchomościami. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski  

                                                        

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJ PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ZWALCZANIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 994 ) zapraszam na dzień  29.06.2018 r. na godz. 10:00  na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej  i Zwalczania Klęsk Żywiołowych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie zagrożenia powodziowego na terenie miasta i gminy Szczekociny:

- miejsca najbardziej zagrożone wystąpieniem wody z koryta rzek: Pilicy, Krztyni i Żebrówki,

- obszary zalewowe.

4.Analiza skutków i strat materialnych poniesionych na przestrzeni ostatnich pięciu lat w wyniku ulewnych deszczy i huraganów.

5. Przygotowanie gminy i podległych służb do walki z żywiołem (podtopienia, powódź, pożary i huragany).

6.Współpraca z ościennymi gminami: Żarnowiec, Pilica, które dokonują zrzutu nadmiaru wody:

- system powiadamiania.

7. Informacja dotycząca planowanych zadań i przedsięwzięć w zakresie zwalczania ewentualnych klęsk żywiołowych:

- organizacja i zarządzanie,

- system współpracy z Powiatowym i Wojewódzkim Sztabem Zarządzania Kryzysowego,

- zbiorniki retencyjne, ich stan, obszar i wykorzystanie.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji 

Jan Jędrychowski

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI ROLNICTWA, HANDLU I USŁUG ORAZ INICJATYW GOSPODARCZYCH

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994. ) zapraszam na dzień  22.06.2018.na godz. 09:00 na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

      1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

      2. Przyjęcie porządku obrad.

      3. Dożynki Gminne- omówienie uroczystości.

      4. Informacja na temat modernizacji, budowy dróg wiejskich.

      5. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

      6.Sprawy różne i wolne wnioski.

      7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI  ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 994) zapraszam na dzień. 22.06.2018r.

na godz. 11:30 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie projektów:

-  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 228/XXXV/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 sierpnia 2017 r. sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny

- projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

  4. Stan utrzymania zieleni w Gminie ( nasadzenie drzew, kwiatów, krzewów).

5. Utrzymanie czystości i porządku w MiG Szczekociny. Informacja na temat ustawy o odpadach.         

6.Informacja na temat dzikich wysypisk.

 7.Sprawy różne i wolne wnioski.

  8.Zamknięcie obrad.

  Przewodnicząca Komisji 

  Anna Seweryn

Zawiadomienie o Sesji

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017 r. poz. 1875późn. zm.). zwołuję XLIV sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 24 maja 2018r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLIIIsesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Wręczenie listów gratulacyjnych Laureatom i Finalistom Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych.

5.  Historia i czasy współczesneZespołu Szkół w Szczekocinach- obchody 100 lecia szkoły.

6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

13.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XLIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

 

14.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 295/XLIV/2018 w sprawiezmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny

na 2018 rok

Uchwała Nr 296/XLIV/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Szczekociny na lata 2018 – 2038

Uchwała Nr 297/XLIV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej na terenie miasta Szczekociny

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad XLIV sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) z późn.zm/ zwołuję na dzień 14.05.2018 r. na godz. 10:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z następująco proponowanym porządkiem obrad:               

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Rozwój kultury fizycznej w Gminie – podsumowanie 2017 roku. Zamierzenia i plany na 2018r.

4. Informacja koordynatora sportu szkolnego na temat funkcjonowania kultury fizycznej na terenie gminy w roku szkolnym 2017/2018. Współpraca w zakresie organizowanych zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz innych imprez na obiekcie „Orlik”.

5.Sprawozdanie z działalności animatora boiska sportowego „ Orlik” oraz informacja o funkcjonowaniu boiska „Orlik”

6. Organizacja „Dni Szczekocin” – informacja.

7.Informacja na temat arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych.

8.Sprawy różne, wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

 Przewodnicząca Komisji.

Teresa Niechciał 

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady:

            Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875.z późn.zm ) zwołuję na dzień  17.05.2018 r na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów z Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:   

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdania finansowe: MGOKiS, MGBP za 2017r

4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz sprawozdań finansowych.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Wypracowanie i sporządzenie wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielania absolutorium dla Burmistrza MiG ( Komisja Rewizyjna).

7.Zamknięcie obrad.    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami,

Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) zapraszam na dzień. 08.05.2018 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa, sprzedaż.)

4. Bieżący stan oświetlenia ulic w gminie.

5.Zapoznanie się z aktualnym projektem rewitalizacji rynku.

6. Informacja na temat objazdu w czasie remontu mostu na rzece Pilicy w Szczekocinach.

7. Budynki gminne (Zespół Pałacowy, ćwiczeniówka, budynki po likwidacji szkół  itp.), stan techniczny, realizowane i projektowane prace remontowe.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

Powiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) zapraszam na dzień 12.04.2018 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Kontrola struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Rozpatrzenie pisma członków Komisji Rewizyjnej, które wpłynęło do Przewodniczącego Komisji.

5.Sprawy różne i wolne wnioski .

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875.z późn.zm.) zapraszam na dzień  26.03.2018 r.

na godz. 9:30  na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta

i Gminy Szczekociny za 2017 r. z uwzględnieniem przestępczości pospolitej, przestępstwa, kolizje i wykroczenia w ruchu drogowym oraz narkomanii, środki odurzające i pobudzające

- miejsca najbardziej zagrożone przestępczością i wykroczeniami.

4. Informacja odpowiedzialnych służb dotycząca zimowego utrzymania dróg, chodników

 i placów na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

- użyty sprzęt, środki, osoby,

- gdzie na terenie gminy występowały najbardziej zagrożone odcinki,

- koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów.

5. Przygotowanie gminy do remontów dróg, chodników po sezonie zimowym.

6.Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

- stan osobowy, wyposażenie jednostek oraz wyszkolenie druhów OSP,

- analiza protokołów z odbytych zebrań sprawozdawczych jednostek OSP i wynikające 

z nich wnioski,

- lokalizacja i stan hydrantów oraz miejsc tankowania wody dla samochodów bojowych jednostek OSP,

- dyskusja na temat środków finansowych jako dodatek do emerytur i rent druhen i druhów strażaków OSP.

7.Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych

Jan Jędrychowski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 późn. zm.) zapraszam na dzień. 15.03.2018 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o zaległościach podatkowych za 2017 i podjętych działaniach windyfikacyjnych.

4. Informacja na temat programu 500+

5.Opiniowanie zmian budżetowych.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity

 Dz. U. z 2017r. poz. 1875.z późn. zm. ) zapraszam na dzień  12.03.2018. na godz. 09:30 na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych  z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza wniosków złożonych do LGD „Perła Jury” oraz Lokalnej  Grupy Rybackiej.

4.Funkcjonowanie targowiska miejskiego.

  - wpływy z opłaty targowej

 5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

 Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) zapraszam na dzień 08.03.2018 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat programu oszczędnościowego w UMiG.

4.Podsumowanie przeprowadzonej kontroli – budynek socjalno – szatniowy przy Sparcie.

5.Sprawy różne i wolne wnioski .

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) z późn.zm/ zwołuję na dzień 08.03.2018 r. na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z realizacji „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4.Informacja nt. wykonanych prac remontowych w Przedszkolu w Szczekocinach w roku szkolnym 2016/2017.

5.Sprawy różne, wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) zapraszam na dzień. 07.03.2018r.

na godz. 11:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności merytorycznej MGOPS za 2017r:

-pomoc psychologiczna i terapeutyczna rodzinom dotkniętym przemocą

4.Świetlica środowiskowa na terenie gminy – programy działań, realizatorzy, uczestnicy.

5. Informacja na temat stanu kanalizacji i wodociągów na terenie gminy

a) analiza stanu wody pitnej na terenie Gminy Szczekociny.

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

 

Zawiadomienie o wspólnym  posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisją Rewizyjną oraz Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12.01.2018 r na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisją Rewizyjną oraz Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:   

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

4. Informacja nt. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

5. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa, sprzedaż).

6. Podsumowane pracy komisji za 2017r.

7.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018r.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad.    

 

Komisja Rewizyjna posiedzenie od godziny 9:00 w dniu 12.01.2018r.

Dotyczy punktu z porządku obrad: 3.  Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,

Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej

i Gospodarczej Terenu

Czesław Rutkowski 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2017 r. poz. 1875 z późn, zm.) / zwołuję na dzień  10.01.2018r. na godz. 10:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.      

3. Informacja nt. wykonanych prac remontowych w Przedszkolu w Szczekocinach.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.

5. Podsumowanie pracy Komisji za 2017r.

6.Sprawy różne, wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

AKTUALNOŚCI RMiG SZCZEKOCINY Z ROKU 2017 - POBIERZ

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.