Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Powiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) zapraszam na dzień 12.04.2018 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Kontrola struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Rozpatrzenie pisma członków Komisji Rewizyjnej, które wpłynęło do Przewodniczącego Komisji.

5.Sprawy różne i wolne wnioski .

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875.z późn.zm.) zapraszam na dzień  26.03.2018 r.

na godz. 9:30  na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta

i Gminy Szczekociny za 2017 r. z uwzględnieniem przestępczości pospolitej, przestępstwa, kolizje i wykroczenia w ruchu drogowym oraz narkomanii, środki odurzające i pobudzające

- miejsca najbardziej zagrożone przestępczością i wykroczeniami.

4. Informacja odpowiedzialnych służb dotycząca zimowego utrzymania dróg, chodników

 i placów na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

- użyty sprzęt, środki, osoby,

- gdzie na terenie gminy występowały najbardziej zagrożone odcinki,

- koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów.

5. Przygotowanie gminy do remontów dróg, chodników po sezonie zimowym.

6.Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

- stan osobowy, wyposażenie jednostek oraz wyszkolenie druhów OSP,

- analiza protokołów z odbytych zebrań sprawozdawczych jednostek OSP i wynikające 

z nich wnioski,

- lokalizacja i stan hydrantów oraz miejsc tankowania wody dla samochodów bojowych jednostek OSP,

- dyskusja na temat środków finansowych jako dodatek do emerytur i rent druhen i druhów strażaków OSP.

7.Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Zwalczania Klęsk Żywiołowych

Jan Jędrychowski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 późn. zm.) zapraszam na dzień. 15.03.2018 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o zaległościach podatkowych za 2017 i podjętych działaniach windyfikacyjnych.

4. Informacja na temat programu 500+

5.Opiniowanie zmian budżetowych.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity

 Dz. U. z 2017r. poz. 1875.z późn. zm. ) zapraszam na dzień  12.03.2018. na godz. 09:30 na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych  z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza wniosków złożonych do LGD „Perła Jury” oraz Lokalnej  Grupy Rybackiej.

4.Funkcjonowanie targowiska miejskiego.

  - wpływy z opłaty targowej

 5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

 Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) zapraszam na dzień 08.03.2018 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat programu oszczędnościowego w UMiG.

4.Podsumowanie przeprowadzonej kontroli – budynek socjalno – szatniowy przy Sparcie.

5.Sprawy różne i wolne wnioski .

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) z późn.zm/ zwołuję na dzień 08.03.2018 r. na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z realizacji „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4.Informacja nt. wykonanych prac remontowych w Przedszkolu w Szczekocinach w roku szkolnym 2016/2017.

5.Sprawy różne, wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875.z późn. zm.) zapraszam na dzień. 07.03.2018r.

na godz. 11:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności merytorycznej MGOPS za 2017r:

-pomoc psychologiczna i terapeutyczna rodzinom dotkniętym przemocą

4.Świetlica środowiskowa na terenie gminy – programy działań, realizatorzy, uczestnicy.

5. Informacja na temat stanu kanalizacji i wodociągów na terenie gminy

a) analiza stanu wody pitnej na terenie Gminy Szczekociny.

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

 

Zawiadomienie o wspólnym  posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisją Rewizyjną oraz Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12.01.2018 r na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisją Rewizyjną oraz Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:   

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

4. Informacja nt. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

5. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa, sprzedaż).

6. Podsumowane pracy komisji za 2017r.

7.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018r.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad.    

 

Komisja Rewizyjna posiedzenie od godziny 9:00 w dniu 12.01.2018r.

Dotyczy punktu z porządku obrad: 3.  Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,

Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej

i Gospodarczej Terenu

Czesław Rutkowski 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2017 r. poz. 1875 z późn, zm.) / zwołuję na dzień  10.01.2018r. na godz. 10:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.      

3. Informacja nt. wykonanych prac remontowych w Przedszkolu w Szczekocinach.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.

5. Podsumowanie pracy Komisji za 2017r.

6.Sprawy różne, wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

AKTUALNOŚCI RMiG SZCZEKOCINY Z ROKU 2017 - POBIERZ

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.