Logo Gmina Szczekociny

Procedury

PROCEDURA URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH w sprawie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Procedura_w_sprawie_zgloszenia_do_ewidencji_niepublicznych_szkol_i_placowek_oswiatowych.docx

Zgloszenie_do_ewidencji_szkol_i_placowek_niepublicznych.doc

 

Informacja dla pracodawców dotycząca warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Zgodnie z art. 122 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy
od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2. Oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego,

4. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

5. Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,

6. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo,

7. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki, należy dołączyć także umowy
o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

8. Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów, Burmistrz Miasta Gminy Szczekociny nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - t. j. Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1808 z późn. zm.).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.),
w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Szczekociny.

Podstawa prawna:                                                                                

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
  z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666
  z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232  
  z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn.  zm.).
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1).
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

ZAŁĄCZNIKI:

zawiadomienie_o_zawarciu_umowy_z_mlodocianym.doc

wniosek_o_dofinansowani.doc

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis..pdf

Oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis.docx

Oswiadczenie_ze_pracodawca_nie_otrzymal_pomocy_de_minimis.docx

Oswiadczenie_ze_wnioskodawca_nie_zalega_z_platnosciami_do_US_i_ZUS.docx

Formularz_informacji_skladany_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie

Oswiadczenie_wnioskodawcy_do_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie

 

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.