Logo Gmina Szczekociny

Procedury

PROCEDURA URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH w sprawie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Procedura_w_sprawie_zgloszenia_do_ewidencji_niepublicznych_szkol_i_placowek_oswiatowych.docx

Zgloszenie_do_ewidencji_szkol_i_placowek_niepublicznych.doc

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – nowe zasady!!!

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 

1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2. Oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego,

4.  Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

5. Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,

6. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo,

7. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki, należy dołączyć także umowy

o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

8. Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

W razie nie złożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 

1. W przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

 

Podstawa prawna:

1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232  z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn.  zm.).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., Nr 7 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1).

9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

Aktualne wnioski i oświadczenia:

Wniosek_o_dofinansowanie..doc

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis..pdf

Oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis.docx

Oswiadczenie_ze_pracodawca_nie_otrzymal_pomocy_de_minimis.docx

Zawiadomienie_o_zawarciu_umowy_z_mlodocianym.doc

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.