Logo Gmina Szczekociny

LGD Perła Jury

 

Stowarzyszenie  LOKALNA  GRUPA  DZIAŁANIA "Perła Jury"

http://www.perlajury.pl/

 

Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 30 stycznia 2006 r. w Łazach przez kilkadziesiąt osób – przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, zainteresowanych realizacją niniejszej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani aktywną realizacją niniejszej Strategii.

W dniu 30 stycznia 2006 r. ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia. Zgodnie z wymogami Pilotażowego programu Leader+, skład Zarząd jest tak skonstruowany, aby przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych stanowili co najmniej 50%. Przy wyborze członków Zarządu zadbano też o zapewnienie równej reprezentacji dla obszarów wszystkich ośmiu gmin, jak również o spełnienie warunku obecności w Zarządzie minimum 40% kobiet i minimum 40% mężczyzn.

 

Za zachowanie tego warunku, Lokalna Grupa Działania uzyska dodatkowy punkt w konkursie o sfinansowanie realizacji Strategii  w Schemacie II Pilotażowego Programu Leader+. Jest to także wyrazem poparcia przez założycieli Stowarzyszenia idei równości kobiet  i mężczyzn w zarządzaniu Lokalną Grupą Działania.

 

Na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 30 stycznia 2006 r. powołano także Komisję Rewizyjną i Radę Programową Stowarzyszenia. Zarówno w przypadku Komisji, jak i Rady zadbano o zapewnienie w miarę równej reprezentacji dla ośmiu gmin i trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

 

Działanie 2.7. „Pilotażowy Program Leader +” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

 

„Pilotażowy Program Leader +” wdrażany będzie w ramach dwóch schematów.

Celem Schematu I jest tworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz dokonanie, z inicjatywy środowisk lokalnych, analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).

 

W tym celu, w ramach Schematu I, realizowane będą działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych.

 

W ramach Schematu II LGD, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany dotyczące realizacji strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych.

 

Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.

 

ZSROW, przygotowywane z inicjatywy środowisk lokalnych w ramach Schematu I   i wdrażane w ramach Schematu II, określać będą kierunki rozwoju objętych nimi obszarów. Strategie te powinny uwzględniać co najmniej jedno z następujących zagadnień:

 

1.  zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich;

 

2. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;

 

3. podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom;

 

4. wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

 

Wszelkie usługi, w szczególności szkoleniowe i doradcze, na rzecz beneficjentów ostatecznych działania będą świadczone bezpłatnie.

          Obszar działania LGD „Perła Jury” leży w obrębie Zagłębia Dąbrowskiego i obejmuje  8 gmin powiatu zawierciańskiego.

„Perła Jury” powstała poprzez połączenie przedstawicieli następujących gmin: Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Żarnowiec, Irządze, Włodowice, Kroczyce, Szczekociny.

 

         Potrzeba integracji tych 8 gmin dojrzewała  od lat choć nie było dotychczas narzędzi, które umożliwiłyby ich scalenie.

 

         Na obszarze „Perły Jury” są 4 gminy miejsko-wiejskie (Łazy, Ogrodzieniec, Szczekociny, Pilica) i 4 gminy wiejskie (Kroczyce, Włodowice, Irządze, Żarnowiec). Wszystkie gminy leżą w północno-wschodniej części województwa śląskiego na obszarze powiatu zawierciańskiego. Powierzchnia obszaru Perła Jury zajmuje 879,4 km2, co stanowi 87,7 % powierzchni powiatu zawierciańskiego i 7,1 % powierzchni województwa śląskiego.

         Największymi gminami pod względem terytorialnym są Pilica, Łazy i Szczekociny. 

 

         Dużym atutem tego terenu jest jego położenie geograficzne, usytuowane w pasie jurajskich parków krajobrazowych  na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, stąd nazwa „Perła Jury”.

Każdy krok, po tej ziemi to spotkanie z historią, przyrodą i pięknem niespotykanego gdzie indziej krajobrazu. Są tu miejsca znane w całej Polsce i poza jej granicami. Teren „Perły Jury” urok swój zawdzięcza wspaniałym krajobrazom, które dodatkowo upiększają stare zabytki.

 

         Od kiedy w Polsce pojawił się program Leader+, społeczność z terenu „Perły Jury” wyraziła ogromny entuzjazm i chęć jego realizacji. Idea Leadera przyjęła się na terenie projektu od początku jego wdrażania. Podczas realizacji   I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ na terenie powiatu zawierciańskiego odbyło się około 60 spotkań, w których udział wzięło blisko 750 osób. Efektem tych spotkań jest wypracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

         Zaangażowanie i determinacja mieszkańców, przedsiębiorców i władzy terytorialnej zainicjowały powstanie Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania - Perła Jury”.

 

 

         Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zebranie Członków,

2)    Zarząd,

3)    Komisja Rewizyjna,

4)    Rada Programowa.

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.