Logo Gmina Szczekociny

Związek Harcerstwa Polskiego

 

adres: ul. Krakowska 23

42-445 Szczekociny

tel. (34) 3557227

fax. (34) 3557227

e-mail. zhpszczekociny@wp.pl

http://zhpszczekociny.na1.pl/index.php

 

    Zasięg działania organizacji obejmuje: powiaty zawierciański, włoszczowski oraz gminy – Szczekociny, Secemin, Włoszczowa, Radków, Moskorzew, Kluczewsko, Krasocin.

Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Przedmiot działalności Organizacji

1. Prowadzenie wśród członków Stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo- wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP.

2. Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności.

3. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu.

4. Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych.

5. Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego.

6. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury.

7. Inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży.

8. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności Charytatywnej.

9. Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych.

10. Kształcenie kadry instruktorskiej Stowarzyszenia.

11. Promowanie zdrowego stylu życia.

12. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia jak i osób niezrzeszonych.

 

Dotychczas realizowane przedsięwzięcia

 

         Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczekocinach stwarza warunki do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka. Prowadzi wśród dzieci i młodzieży całoroczną działalność wychowawczą i oświatową, posługując się harcerskimi metodami pracy. Podejmujemy zadania w zakresie pomocy społecznej, poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, prowadzimy działania na rzecz dzieci nieprzystosowanych społecznie. Jesteśmy inicjatorami i realizatorami programów profilaktycznych – antyalkoholowych i przeciwdziałającym uzależnieniom. Działamy na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia. Wypowiadamy się na szerszym forum w sprawach dzieci i młodzieży. Kształtujemy osobowość człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów. Prowadzimy działania o edukacyjnych i kulturalnym charakterze, zmierzających do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Poprzez swoje działania stwarzamy warunki do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. 

 

        Komenda Hufca ZHP Szczekociny prowadzi szeroko zakrojoną działalność z zakresu upowszechniania kultury. To tam na poziomie drużyn i szczepów tworzą się drużyny o specjalnościach artystycznych z dzieci, którym świata nie przesłoniły pieniądze czy komputer. Należą do nich uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, ucząc się tańczyć, śpiewać, recytować czy bawić w teatr. Daje im to możliwość uczestniczenia w spotkaniach artystycznych na szczeblach hufców i chorągwi. Często to jedyna możliwość pokazania swoich umiejętności na profesjonalnej scenie. Wiemy, że dzieci biedne garną się do tego rodzaju zajęć, by wykorzystać swoją szansę wyjścia z domu, często zagrożonego patologią, pokazania, że coś się potrafi, że jest się lepszym.

 • 1916 – Stanisław Lasocki, późniejszy nauczyciel gimnazjum, zakłada pierwszą drużynę harcerską w Szczekocinach, która liczyła 36 harcerzy.
 • 1918 – Dzięki utworzeniu „5-klasowej Męskiej Szkoły Średniej w Szczekocinach”, następuje ożywienie działalności drużyny Stanisława Lasockiego.
 • 1920 – W odpowiedzi na apel przewodniczącego ZHP gen. Józefa Hallera, czterej harcerze: Piotrowicz, Wtorek, Beno i Rojek, wyruszają na front bronić Ojczyzny przed atakiem wojsk bolszewickich. Służą w szeregach 201 pułku piechoty. Druh Beno ginie w obronie Warszawy.
 • 1921 – Nowym drużynowym najstarszej drużyny im. Tadeusza Kościuszki został Antoni Piotrowicz. Druga drużyna męska przyjmuje imię księcia Józefa Poniatowskiego. Towarzystwo „Piechur” przekazuje harcerzom sztandar.
 • 1922 – Kolejnym drużynowym zostaje Jan Wtorek. Nowy dyrektor gimnazjum Jan Kwieciński zakazuje działalności drużyn harcerskich na terenie szkoły.
 • 1923 (19-21 maja) – Udział harcerzy ze Szczekocin w Zlocie Chorągwi Kieleckiej na Słowiku. Drużynowy Jan Wtorek odnosi sukcesy w zawodach lekkoatletycznych.
 • 1926  – Odnowieniem działalności harcerskiej zajmuje się druh Stanisław Szary. Nowa drużyna liczy 25 harcerzy. Ważną formą działalności staje się organizowanie wycieczek krajoznawczych. Nowym drużynowym zostaje Wincenty Wybraniec. Dzięki staraniom Anny Ciszewskiej w Szkole Podstawowej utworzona została żeńska drużyna im. Królowej Jadwigi.
 • 1927 (9 grudnia) – Na mocy decyzji władz Chorągwi Kieleckiej, utworzony został hufiec w Szczekocinach. Należą do niego dwie drużyny ze Szczekocin oraz jedna z Rokitna. Komendantem hufca mianowany został Józef Brzeziński. Stan osobowy drużyny im. Tadeusza Kościuszki wynosi 54 harcerzy. 
 • 1928 (24 czerwca) – Zorganizowane zostały zawody sportowe o mistrzostwo Hufca. Opiekę nad żeńską drużyną im. Królowej Jadwigi sprawuje Janina Brzezińska.
 • 1929 (20 października) – Komenda Hufca organizuje zawody strzeleckie. Opiekę nad drużyną męską w Szkole Podstawowej sprawuje Antoni Wierzbowski. W dniach 2 i 3 listopada Komenda Chorągwi organizuje w Szczekocinach dwudniowy zjazd instruktorów. Pod koniec roku harcerze biorą udział w Pierwszych Ogólnoharcerskich Korespondencyjnych Zawodach Strzeleckich. Druhowie z zastępu „Orłów” spisują kronikę I Drużyny im. Tadeusza Kościuszki.
 • 1930 – Uroczysta choinka i przyrzeczenie harcerskie w drużynie im. Tadeusza Kościuszki. W uroczystości tej uczestniczy prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa.
 • 1931 – Działająca w Szkole Podstawowej drużyna męska zostaje rozwiązana. Z inicjatywy druhny Łupińskiej w gimnazjum założona została żeńska Drużyna Harcerek im. Emilii Plater. W okresie letnim harcerki wypoczywają w obozie na Słowiku. Pod koniec roku do drużyny należy 60 gimnazjalistek.
 • 1932 – Drużyna im. Emilii Plater otrzymuje sztandar, ufundowany przez rodziców oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa. Ponowny pobyt harcerek w obozie na Słowiku. 
 • 1933 – Nową opiekunką drużyny im. Emilii Plater została Helena Urbańczyk. Harcerki z tej drużyny zdobywają pierwsze miejsce w Wojewódzkich Zawodach Drużyn Sanitarnych w Kielcach. 
 • 1934 – Ponowny sukces reprezentacji drużyny im. Emilii Plater w Zawodach Sanitarnych. Z powodu braku środków finansowych Sejmik Włoszczowski podejmuje decyzję o zamknięciu Gimnazjum w Szczekocinach. Życie harcerskie w mieście zanika. 
 • 1940 – W Szczekocinach i okolicznych miejscowościach prowadzone są komplety tajnego nauczania.
 • 1945 – Ufundowana została tablica, poświęcona pamięci nauczycieli i uczniów zamordowanych w okresie wojny.
 • 1946 – Opiekę nad drużyną żeńską w Szkole Podstawowej Nr 2 objęła druhna W. Górska
 • 1950 – Przeobrażenie drużyn harcerskich i włączenie ZHP do struktur Związku Młodzieży Polskiej. Nowa organizacja przyjmuje nazwę Organizacji Harcerskiej ZHP.
 • 1956 – Ponowne odrodzenie harcerstwa. Utworzenie drużyn w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2.
 • 1966 – Drużyny działające w Szkole Podstawowej Nr 1 uczestniczą w Zlocie w Świdnicy zorganizowanym z okazji 1000-lecia chrztu Polski.
 • 1973 – W Liceum Ogólnokształcącym rozpoczyna działalność szczep HSPS.
 • 1973 (1 września) – Swoją działalność rozpoczyna Gminny Związek Drużyn, obejmujący zasięgiem drużyny harcerskie i zuchowe z terenu Szczekocin, Goleniów, Drużykowej, Ołudzy i Bonowic. Komendantką GZD mianowana została hm Stanisława Pisarska.
 • 1975 – Likwidacja Gminnego Związku Drużyn.
 • 1975 (23 listopada) – Pierwsze posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze nowo powstałego Hufca ZHP w Szczekocinach. Komendantką Hufca działającego w ramach Częstochowskiej Chorągwi ZHP zostaje hm Stanisława Pisarska.
 • 1977 (lipiec) – Początek nadmorskiego obozowiska w Międzywodziu. Hufiec ZHP w Szczekocinach tworzy własny podobóz w ramach obozu Hufca Włoszczowa.
 • 1978 (lipiec) – Pierwszy samodzielny obóz w Międzywodziu.1979 (27 października) – Wśród zadań na rok harcerski 1979/1980 wymieniono przystąpienie wszystkich drużyn do ruchu sztandarowego, ufundowanie sztandaru dla Hufca oraz nadanie imienia.
 • 1980 (27 listopada) – Ponowne podjęcie działań związanych z uzyskaniem patrona dla Hufca.
 • 1984 (8 listopada) – Wybór nowej Komendy Hufca. Nowym komendantem wybrany zostaje hm Zbigniew Hermanowicz.
 • 1985 (11 kwietnia) – Wystosowanie pisma do Komendy Chorągwi w Częstochowie oraz Głównej Kwatery ZHP w Warszawie w sprawie zatwierdzenia imienia „8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego”.
 • 1986 (25 czerwca) – Główna Kwatera ZHP nie zatwierdza propozycji imienia 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego dla Hufca ZHP w Szczekocinach.
 • 1987 (grudzień) – Prośba władz Hufca o zatwierdzenie imienia Tadeusza Kościuszki.
 • 1988 (9 listopada) – Nowym komendantem Hufca wybrany zostaje hm Cezary Huć.
 • 1989 (7 września) – Ponowne podjęcie starań o zatwierdzenie imienia 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego.
 • 1990 (3 kwietnia) – Konferencja Łączeniowa Hufców ZHP w Szczekocinach i Moskorzewie. Komendantem połączonego Hufca zostaje hm Cezary Huć.
 • 1990 (październik) – W Przyłęku Szlacheckim zorganizowana została Chorągwiana Polowa Zbiórka Harcerzy Starszych Chorągwi Częstochowskiej.
 • 1991 (sierpień) – Harcerze ze Szczekocin przygotowali zlokalizowane na Promenadzie w Częstochowie pole biwakowe dla uczestników „Światowych Dni Młodzieży”.
 • 1991 (10 listopada) – Uroczystości 75-lecia harcerstwa w Szczekocinach.
 • 1992 – W wyniku likwidacji Chorągwi Częstochowskiej, Hufiec Szczekociny wszedł ponownie w struktury Chorągwi Kieleckiej. Siedziba Hufca została przeniesiona do wyremontowanych piwnic w Domu Kultury przy ulicy Krakowskiej.
 • 1993 (24-26 września) – Uroczyste podsumowanie kampanii „Bohater”, połączone z zatwierdzeniem imienia 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego oraz wręczeniem sztandaru podczas biwaku Hufca w Szkole Podstawowej Nr 1.
 • 1995 – Udział w Światowy Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu.
 • 1996 (listopad) – Uroczystości 80-lecia harcerstwa w Szczekocinach.
 • 1997 (22 listopada) – Na Nadzwyczajnym Zjeździe Kieleckiej Chorągwi ZHP, nowym komendantem Chorągwi wybrany zostaje hm Cezary Huć.
 • 1998 (5 stycznia) – Funkcję p.o. komendanta Hufca obejmuje druh Robert Gajewski.
 • 1998 (15 czerwca) – Nową komendantką Hufca zostaje wybrana hm Ewa Huć.
 • 1999 (styczeń) – Do Hufca ZHP w Szczekocinach zostaje przyłączona gmina Secemin.
 • 2000 (22 maja) – Pierwsze spotkanie komisji budowy Pomnika Harcerza.
 • 2000 (3-12 sierpnia) – Udział harcerzy w II Powojennym Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie.
 • 2001 (23 kwietnia) – Uroczyste odsłonięcie Pomnika Harcerskiego.
 • 2002 – Nawiązanie współpracy ze skautami węgierskimi z Adony.
 • 2003 (21 listopada) – Zjazd sprawozdawczo - wyborczy Hufca. Komendantką Hufca zostaje wybrana na drugą kadencję hm Ewa Huć.
 • 2003 (20 grudnia) – Promocja monografii hufca „Harcerstwo w Szczekocinach. Szkice i wspomnienia. 1916-2000”, autorstwa mgr Zbigniewa Bryły.
 • 2004 (9-21 sierpnia) – W bazie hufca Szczekociny w Międzywodziu odbyła się Letnia Akcja Szkoleniowa Gniazda „Buki”, zorganizowana przez Główną Kwaterę ZHP.
 • 2004 (19 września) – Udział harcerzy w 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej i walk o Szczekociny 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego.
 • 2005 ( 3 czerwca) – Zbiórka Wyborcza delegatów na XXXIII Zjazd ZHP.
 • 2005 (23 czerwca) – Do Hufca ZHP w Szczekocinach zostaje przyłączony Hufiec Włoszczowa.
 • 2005 (23 sierpnia) – Powołanie Gminnego Związku Drużyn we Włoszczowie.
 • 2005 ( 1-4 grudnia) – Udział delegata Hufca Szczekociny – phm. Marcina Gawrońskiego w XXXIII Zjeździe ZHP.
 • 2006 (24 marzec) – Zjazd sprawozdawczy Hufca Szczekociny.
 • 2006 (21-23 kwietnia) – Obchody 90-lecia harcerstwa na ziemiach szczekocińskich.
 • 2006 (22 kwietnia) – Zlot Chorągwi Kieleckiej ZHP w Szczekocinach.
 • 2007 (10-19 sierpnia) – Delegacja Hufca ZHP Szczekociny wzięła udział w Zlocie ZHP Kielce 2007
 • 2007 (14 – 29 sierpnia) – W bazie Hufca w Międzywodziu przebywała młodzież z Illinicy i okolic Winnicy na Ukrainie
 • 2007 (7 grudnia) – Zjazd Hufca ZHP Szczekociny. Komendantem Hufca został wybrany hm. Cezary Huć

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.