Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Zawiadomienie o sesji

19.01.2022

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach  w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

4. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

7. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLV sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 333/XLVI/2022 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 334/XLVI/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 335/XLVI/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny polegającej na wymianie nawierzchni drogowej".

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 326/XLVI/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otola, Wola Libertowska i Żarnowiec”

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 337/XLVI/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ulicy Krakowskiej”

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 338/XLVI/2022 w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Szczekocinach.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 339/XLVI/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczekocinach oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczekocinach na 2022 rok

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 340/XLVI/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szczekociny na rok 2022

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 341XLVI/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szczekocinach na 2022 rok

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 342/XLVI/2022 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 343/XLVI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 1759, 2509 położonych w Szczekocinach

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 344/XLVI/2022 w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, do - Zespołu Szkół w Szczekocinach

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 345/XLVI/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Szczekociny

21. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

22. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

23. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zamknięcie obrad XLVI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

W załączeniu:

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ 25.01.2022 - OTWÓRZ

 

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu  25 stycznia  2022 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. KS.  T. Jarmundowicza.

             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

                                       Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) zapraszam na dzień  13.01.2022 r. na godz. 8:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.

4.  Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r.

5.  Sprawy różne i wolne wnioski

6.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn.zm ) zapraszam na dzień. 12.01.2022 r. na godz. 11:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.

4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) zapraszam na dzień. 12.01.2022r. na godz. 13:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.

4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022r.

5. Sprawy różne  i wolne  wnioski.

6.  Zamknięcie obrad.                                                          

Wiceprzewodniczący Komisji

Skóra Dawid

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 12.01.2022 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.

4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.

5. Informacja na temat realizacji przekazanych wniosków z posiedzenia Komisji z dnia 25.05.2021r.

6. Sprawy różne i wolne wnioski

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

Powiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) zwołuję na dzień  11 .01.2022 r.  na godz. 9:30  na  posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.
 4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zamknięci obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

 Jolanta Wójcik

 

Powiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1327 zpóźn.zm.) zapraszam na dzień 11.01.2022r. na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podsumowanie pracy Komisji za 2021r.

4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach  w dniu 28   grudnia 2021 r. o godz. 9:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 324/XLV/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 325/XLV/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 326/XLV/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2022-2038.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały  Nr 327/XLV/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2022r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 328/XLV/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Szczekociny.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 329/XLV/2021 w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. Szczekociński Klaster Energii EKO ENERGIA.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 330/XLV/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 331/XLV/2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 332/XLV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w Rokitnie.
 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 15. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach  z działalności między sesjami.
 17. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLIV sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XLV  sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu   28 grudnia 2021 r. o godz. 9:30 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu  w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

                                          Jolanta Wójcik

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.