Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XXIII sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 11:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w dziedzinie sportu.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 187 /XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 8. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 10. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXI, XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XXIII  sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 19.05.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie skargi.

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na dzień 21.04.2020 r  na godz. 10:00  na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady na Sali Narad  UMiG Szczekociny z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

       

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza i wnioski z materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy.

4.Zamknięcie obrad.    

 

Przewodnicząca Komisji

Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

 

Zawoadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XXII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 11 :00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 173/XXII/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 174/XXII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2020-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 175/XXII/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 133/XX/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie opłaty targowej na czas trwania epidemii COVID-19
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 176/XXII/2020 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 177/XXII/2020 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Szczekocin
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 178/XXII/2020 w sprawie „Regulaminu korzystania z szaletu publicznego” przy ul. Śląskiej w Szczekocinach
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 179/XXII/2020 uchylająca Uchwałę Nr 102/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowej własność Gminy Szczekociny, położonej w obrębie Tęgobórz
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 180/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w miejscowości Goleniowy
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 181/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w miejscowości Goleniowy
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 182/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w miejscowości Rokitno
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 183/XXII/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 42/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 184/XXII/2020 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 185/XXII/2020 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Szczekociny
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 186/XXII/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie sytuacji na terenie Miasta  i Gminy Szczekociny w związku z wirusem SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad XXII nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 11: 00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Przewodicząca

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 19.03. 2020r  na godz. 9:00 posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:            

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Opracowanie stanowiska w sprawie majątku gminnego podlegającego sprzedaży lub przekazaniu.

4.Analiza materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień 12.03.2020r.na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie z harmonogramem imprez sportowo – rekreacyjnych, turystyczno- krajoznawczych i innych uroczystości organizowanych przez podległe jednostki organizacyjne ( placówki oświatowe, kluby sportowe, MGBP, MGOKiS, propozycje na 2020 r.).

4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej: MGBP, MGOKiS za 2019r. oraz założenia planu pracy na 2020 r.

5. Informacja na temat rekrutacji dzieci do Przedszkola ( procedury i wyniki).

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506.) zapraszam na dzień. 09.03.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat gruntów stanowiących mienie gminne i sposób ich dalszego gospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości zbycia.

4. Informacja na temat komunalizacji  i własności dróg gminnych.

5.Rozpatrzenie podań ( dzierżawa sprzedaż).

6. Sprawy różne  i wolne  wnioski.

7.  Zamknięcie obrad.               

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Wyrwał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 20.02.2020r  na godz. 9:00 posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja o planowanych remontach i inwestycjach na terenie gminy

4.Analiza materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w sali dialogu UMiG.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej.

5.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności Rady Miasta i Gminy Szczekociny za 2019r.

7.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 161/XX/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 162/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja”.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 163/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej”

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 164/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 165/XX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 166/XX/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 167/XX/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczekociny do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2020-2024

16.Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny:

- wybór Komisji Skrutacyjnej

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny

- przeprowadzenie głosowania tajnego

- przedstawienie wyników głosowania

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 168/XX/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny

18.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

19.Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

20.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

21.Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny

22.Wolne wnioski i informacje.

23.Zamknięcie obrad XX sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji  Zdrowia, Spraw Socjalnych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zapraszam na dzień 13.01.2020 r .na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie pracy Komisji za 2019 r.

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 14.01.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

4.Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019r.

5.Sprawy różne, wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień. 10.01.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie pracy Komisji za 2019 r.

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020r.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506.) zapraszam na dzień. 10.01.2020 r. na godz. 11:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020r. 

4. Sprawy różne  i wolne  wnioski.

5.  Zamknięcie obrad.                                                          

 Przewodniczący Komisji

Grzegorz Wyrwał

                                                                                                                    

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień 13.01.2020r.na godz. 11:30 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2018/2019.

4.Podsumowanie pracy Komisji za 2019 r.

5. Opracowanie planu Komisji na 2020r.

6. Analiza wniosków z 2019 r wypracowanych na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

7.Sprawy różne i wolne wnioski

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej :

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 09.01.2020r  na godz. 11:30 posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:             

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty za odpady komunalne.

3. Podsumowanie pracy Komisji za 2019r.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na dzień  09.01.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie pracy Komisji za 2019r.

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XIX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 148/XIX/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 149/XIX/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 150/XIX/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2020-2038.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 151/XIX2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 152/XIX/2019 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i przedszkola, dla których Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 153/XIX/2019 w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Szczekocinach oraz nadania jej statutu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 154/XIX/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczekociny na 2020 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 155/XIX/2019 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na lata 2020-2022 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 156/XIX/2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 157/XIX/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 158/XIX/2019 w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w stosunku do drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Szczekociny.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 159/XIX/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Przyłęk, gmina Szczekociny obejmującej działki nr ewid. 1060/1 i 1060/2.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 160/XIX/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej przy ulicy Nowej w Szczekocinach.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 161/XIX/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 października 2019r. w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach.
 21. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 22. Zapytania i interpelacje radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 25. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 26. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie obrad XIX sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Teresa Niechciał

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych.

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zapraszam na dzień 06.12.2019 r.

na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc z programów:

- Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

4. Zaopiniowanie projektów programów: Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

 Przewodnicząca Komisji

 Anna Seweryn

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 06 .12.2019 r.

na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przekazanie spraw bieżących z działalności Izby Rolniczej.
 4. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa sprzedaż).
 5. Przedstawienie tematu dotyczącego dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie filii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 6. Podsumowanie działalności Komisji za 2019r.
 7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Komisji

 Grzegorz Wyrwał

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506 z późn. zm.) zwołuję XVIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej UMiG.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 131/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 123/XVII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 132/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 124 /XVII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 133/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 125/XVII/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 134/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 126/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 135/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 127/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 136/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 128/XVII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 137/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 129/XVII/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewid. nr 284 obręb Wólka Ołudzka.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 138/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 130/XVII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1045/7, 1045/17 obr. Szczekociny.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 139/XVIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 140 /XVIII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 141/XVIII/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 142/XVIII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 143/XVIII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 144/XVIII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 145/XVIII/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewid. nr 284 obręb Wólka Ołudzka.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 146/XVIII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1045/7, 1045/17 obr. Szczekociny.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 147/XVIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizacje zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice-Rokitno etap III Ołudza-Rokitno”
 20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad XVIII nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XVII sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 123/XVII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 124 /XVII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 125/XVII/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 126/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 127/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 128/XVII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 129/XVII/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewid. nr 284 obręb Wólka Ołudzka.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 130/XVII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1045/7, 1045/17 obr. Szczekociny.
 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 14. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 15. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 17. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XVII sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień 21 .11.2019 r. na godz. 13:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z przedstawicielami Klubów Sportowych ( ocena wyników w klubach sportowych na terenie gminy).
 4. Analiza zadań własnych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 5. Promocja miasta i gminy przez placówki kultury, oświaty.
 6. Promocja gminy poprzez nowe przedsięwzięcia.
 7. Informacja turystyczna ( dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych).
 8. Polityka Gminy w zakresie nagradzania w dziedzinach: nauki, kultury i sportu.
 9. Analiza wniosków wypracowanych przez komisję w roku 2019.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Komisja Rewizyjna

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na dzień  21.11.2019 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Zawiadomienie o komisji             

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuje na dzień 05.11.2019r.  na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.

4. Omówienie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XVI sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr112 /XVI/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 7. Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 113/XVI/2019 w sprawie wyboru ławników.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 114/XVI/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 115 /XVI/2019 w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 116/XVI/2019 w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 117/XVI/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 118/XVI/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 119/XVI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 120/XVI/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Szczekociny mienia położonego na terenie miasta Szczekociny- ulice: Łąkowa i Nadrzeczna.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 121/XVI/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczekociny na lata 2019-2022”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 122/XVI/2019 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Szczekociny do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny  i Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 20. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 21. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 23. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad XVI sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zapraszam na dzień. 17.10.2019 r.

na godz. 9:30 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Warunki mieszkaniowe w  budynkach  socjalnych.
 4. Informacja na temat Rady Społecznej Szpitala Powiatowego.
 5. Funkcjonowanie Przychodni  Zdrowia Alfa w Szczekocinach.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                   

Przewodnicząca Komisj

Anna Seweryn

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) zapraszam na dzień 08.10.2019 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Szczekociny.

4.Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XV sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 108/XV/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na rok 2019.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 109/XV/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 110/XV/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 111/XV/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks. Kanonika Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 10. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 11. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 13. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XV sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz.506. z późn. zm.) zwołujemy na dzień 12.09.2019 r  na godz.10:00 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

4. Informacja realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2019 roku oraz o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.

5. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność, opłata za cmentarz.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż  

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XIV sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

5.Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

6.Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 96/XIV/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 67/VII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania pn. „Budowa zatoki parkingowej  przy drodze powiatowej Nr 1788 S w Goleniowach”

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 97/XIV/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadnia pn. „Przebudowa chodnika  przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości  Goleniowy”

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 98/XIV/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 99/XIV/2019 w sprawie  zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 100/XIV/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/XXXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczekociny, określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 101/XIV/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 102/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w obrębie Tęgobórz

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 103/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Szczekociny mienia położonego na terenie miejscowości Drużykowa

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 104/XIV/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żeromskiego w Szczekocinach

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 105/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny położonej przy ulicy Nowej w Szczekocinach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 106/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny położonej w Szczekocinach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

19.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 107/XIV/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Głowackiego w Szczekocinach

20.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

21.Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

22.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

23.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

24.Informacja z realizacji uchwał przyjętych na IX, X, XI, XII, XIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie obrad XIV sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz.506.) zwołujemy na dzień 26.08.2019 r. na godz. 8:30 wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:               

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie aneksów do projektów organizacyjnych placówek oświatowych z uwzględnieniem planów godzin zajęć wyrównawczych.

4.Informacja na temat dowozu dzieci do placówek  oświatowych, uwzględniając dowóz dzieci niepełnosprawnych (stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2019/2020).

5.Analiza stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. – kom. wyjazdowa.

6.Omówienie projektów uchwał

7.Informacja nt. sytuacji finansowej panującej w placówkach oświatowych z terenu gminy Szczekociny.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O XIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję XIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 94/XIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 95/XIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Jacek Mazanek

Przewodniczący RMiG Szczekociny

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zapraszam na dzień. 18.07.2019r.na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Funkcjonowanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie:

- analiza ilości śmieci segregowanych i niesegregowanych z wyszczególnieniem miesięcznym w stosunku rocznym za okres funkcjonowania ustawy,

- analiza ściągalności opłat ( ilość deklaracji, liczba mieszkańców: zgodność z liczbą meldunków, urodzeń, zgonów, migracji, mieszkańców domków letniskowych ),

- analiza wysokości proponowanych stawek za odbiór odpadów ( metoda wyliczenia i składowe stawki )

- analiza protokołów z przeprowadzonych kontroli dotyczących odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

 

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję XI nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 90/XI/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 91/XI/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 92/XI/2019 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję X sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok – debata.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 80/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 81/X/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2018 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 82/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 83/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks. Kanonika Tadeusza Jarmundowicza  w Szczekocinach.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 84/X/2019 w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 85/X/2019 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 86/X/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 87/X/2019 w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 88/X/2019 w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 89/X/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgło

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.