Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 15.01.2021 r. na godz. 9:00, na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu, i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podsumowanie pracy komisji za rok 2020.
 4. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

ZAWIADOMIENIE

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 15.01.2021 r. na godz. 10:00,

na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu, i Gospodarki Komunalnej z  Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwał Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie:
 • Przejęcia przez Gminę Szcze3kociny zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z zakresu edukacji publicznej tj. prowadzenia Zespołu Szkół w Szczekocinach prowadzonych dotychczas przez Powiat Zawierciański.
 • Zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.
 • Zamiaru przekształcenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w spółkę prawa handlowego.
 • Wydawania przez gminę Biuletynu Informacyjnego.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

ZAWIADOMIENIE

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 14.01.2021 r. na godz. 10:00, na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków, Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i wystosowanie odpowiedzi komisji w sprawie „Petycji w interesie publicznym” z dn. 10 grudnia 2020r.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

        Michał Drej

ZAWIADOMIENIE

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 08.01.2021 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podsumowanie pracy komisji za rok 2020.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r.
 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma o przekazanie darowizny finansowej na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

ZAWIADOMIENIE

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 08.01.2021 r. na godz. 10:30 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podsumowanie pracy komisji za rok 2020.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2020 poz.713 z późniejszymi zmianami.) zwołuję XXXII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny  w dniu 7 stycznia 2021r. o godz. 16:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały 231/XXXII/2020 Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad XXXII sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu   07.01.2021 r. o godz. 16:00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu   w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

  Przewodnicząca

                                                                                   Rady Miasta i Gminy Szczekociny

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2020 poz.713.) zwołuję XXXI sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny  w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 221/XXXI/2020 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Szczekociny na 2020r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 222/XXXI/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2020-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały  Nr 223/XXXI/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 224/XXXI/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 225/XXXI/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczekociny.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 226/XXXI/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty .
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 227/XXXI/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz właścicieli nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 228/XXXI/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 229/XXXI/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie  Szczekociny  na 2021r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 230/XXXI/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczekociny.
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 16. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy  Szczekociny z działalności między sesjami.
 18. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad XXXI  sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu   3 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

 

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy  o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy  Szczekociny

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień  10.12.2020 r. na godz. 9:00  na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podsumowanie pracy komisji za rok 2020.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

PrzewodniczącyKomisji 

Dariusz Czyż

Zawiadomienie

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2020 r. poz. 713) zwołujemy na dzień 03.12.2020 r  na godz. 14:00 (po zakończeniu sesji), na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

           

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Analiza projektu uchwały budżetowej  Miasta i Gminy Szczekociny na 2021r. i WPF-u na lata 2021-2038.

4. Opracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2021 .

5.  Sprawy różne i wolne wnioski.

6 .Zamknięcie obrad.    

 

Przewodnicząca Komisji Finansowej

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik   

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2020 poz.713.) zwołuję XXX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 212/XXX/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 213/XXX/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczania podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 214/XXX/2020 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 215/XXX/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny .
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 216/XXX/2020 w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 217/XXX/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 218/XXX/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 74/X/2015 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 219/XXX/2020 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 15. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 17. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XXX sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

 

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

 Przewodnicząca

 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2020 poz.713.) zwołuję XXIX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 27 października 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 210/XXIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 458, 969 km.1,położonych w Wólce Starzyńskiej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 211/XXIX/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 r.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny i Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 9. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 11. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XXIX sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

 

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

  Przewodnicząca

 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na dzień 20.10.2020 r  na godz. 09:00  na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisją Oświaty ,Kultury, Sportu i Promocji Gminy na Sali Narad  UMiG Szczekociny z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacjana temat wykorzystania przekazanych dotacji stowarzyszeniom na prowadzenie       działalności oświatowej.

- Uchwała Nr 195/XXIV/2020 Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/VII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Szczekociny prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalania trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 4. Założenia do projektu budżetu przedstawione przez placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne  na 2021 r. (zaopiniowanie wniosków do budżetu na 2021 r .złożonych przez dyrektorów placówek oświatowych, kultury i radnych).

5.  Wydatki związane z promocją Gminy Szczekociny.

6. Rozpatrzenie wniosku Sołtysów Sołectw Miasta Szczekociny o zwolnienie z podatku od nieruchomości  budynków mieszkalnych w 2021 r.

7.   Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie.

8.  Analiza materiałów na Sesję Rady Miasta i Gminy.

9.  Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięci obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 21.09.2020 r. na godz.10:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie ze stanem jakości wody pitnej na terenie Gminy.
 4. Organizacja i funkcjonowanie żłobka w czasie pandemii COVID-19.
 5. Opieka zdrowotna na terenie Gminy-potrzeby mieszkańców, realizacja zadań przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej w dobie pandemii.
 6. Ratownictwo medyczne: informacja na temat wykonywania działań w zakresie pracy podczas pandemii.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

              Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2020 r. poz. 713) zwołujemy na dzień 15.09.2020 r  na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

           

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za pierwsze półrocze 2020 roku.

4.Omówienie zmiany w WPF na lata 2020-2038 oraz zmiany budżetu na rok 2020.

5.Przedstawienie wniosków z kontroli gospodarki odpadami-utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny.

6.Funkcjonowanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie: - zapoznanie komisji z efektami jak i problemami segregacji śmieci.

7.Finansowanie dowozu uczniów do placówek oświatowych oraz dowóz osób niepełnosprawnych.

8. Zapoznanie ze zmianami w Statucie Gminy Szczekociny.

9.Sprawy różne i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.    

 

Przewodnicząca Komisji Finansowej

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik  

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień. 09.09.2020 r. na godz. 13:30 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie podań (zakup, ustanowienie służebności, sprzedaż).
 4. Rozpatrzenie wniosku o zmianę zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 5. Informacja o nielegalnych wysypiskach śmieci na terenie Gminy Szczekociny.
 6. Budynki gminne (Zespół Pałacowy, ćwiczeniówka, budynki po likwidacji szkół itp.), stan techniczny, realizowane i projektowane prace remontowe.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad.

                                                                                           

Zastępca    Przewodniczącego Komisji

Dawid Skóra

  Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na dzień 09.09.2020r. na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Metody pracy Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii  i innych uzależnień.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Szczekociny ( analiza  od 01.01.2020r. uwzględniając  COVID – 19, ilość interwencji nałożonych mandatów karnych, postępowanie RSOW).
 5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym ( w tym opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii),
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

           

        Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień  11.09.2020 r. na godz. 10:00

na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza wyników pokontrolnych z kontroli gospodarki odpadami-utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny oraz sprawy bieżące związane z ustawą śmieciową.
 4. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia Kontroli MGBP.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2020 poz.713.) zwołuję XXVII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny  w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 15:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 204/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 205/XXVII/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad XXVII nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godz. 15: 30 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

 

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2020 poz.713.) zwołuję XXVI sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekocin w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 201/XXVI/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 202/XXVI/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr  203/XXVI/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 204/XXVI/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 86/X/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach, zlokalizowanej w Starzynach oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 205/XXVI/2020 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych oraz zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta.
 10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 11. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 13. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny i XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XXVI sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 25 .08.2020r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza aneksów do projektów organizacyjnych placówek oświatowych oraz planu godzin zajęć wyrównawczych na rok 2020/2021.
 4. Informacja na temat dowozu dzieci do placówek oświatowych, uwzględniając dowóz dzieci niepełnosprawnych.
 5. Analiza stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w okresie pandemii.
 6. Analiza wniosków wypracowanych na komisji w dniu 8 czerwca 2020r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 21.07.2020 r  na godz. 10:00 na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady  z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

4.Analiza i wnioski z materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.    

 

 

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

 

Jolanta Wójcik

 

Zawiadomienie o sesji:

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2020 poz.713.) zwołuję XXIV sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu

30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok – debata.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 189/XXIV/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 190/XXIV/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2018 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 191/XXIV/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 192/XXIV/2020 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Szczekociny”

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 193/XXIV/2020 w sprawie ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny dla uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Szczekociny

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 194/XXIV/2020 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 195/XXIV/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/VII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 196/XXIV/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczekociny w roku szkolnym 2020/2021

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 197/XXIV/2020 w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

16. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

17. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

18. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad XXIV sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10: 00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

Zgodnie z artykułem 28aa. ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) :

Raport o stanie gminy

1.Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1)w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8.Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9.Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10.W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28aa. uchwała w sprawie absolutorium dla wójta ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym proszę o złożenie pisemnego zapytania  popartego podpisami nad raportem do Biura Rady lub na wskazany adres email: j.wojcik@szczekociny.pl

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na dzień 19.06.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza protokołów z odbytych zebrań OSP MiG Szczekociny.

4.Ubezpieczenia samochodów strażackich.

5.Zagrożenia epidemiczne oraz zalecenia służb sanitarnych dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie MiG Szczekociny ( dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych).

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na dzień 8.06.2020r.na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie arkuszy projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021.

4. Ocena stanu technicznego i stopnia wykorzystania urządzeń sportowo-rekreacyjnych ( plac zabaw, siłownia, boiska sportowe przy placówkach oświatowych oraz budynek socjalno- szatniowy).

5.Zapoznanie się ze stanem technicznym placówek oświatowych realizacja zaplanowanych remontów w okresie wakacyjnym.

6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy MiG Szczekociny z organizacjami pozarządowymi.

7. Omówienie projektów uchwał.

8. Analiza wniosków.

9.Sprawy różne i wolne wnioski

10.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2020 r. poz. 713) zwołujemy na dzień 05.06.2020 r  na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:            

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie finansowe z działalności: MGOKiS, MGBP za 2019 rok.

4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz sprawozdań finansowych.

a) Informacja na temat:

- zadłużenia gminy wg. stanu na 31.12.2019 roku:

- zdolności kredytowej gminy.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Wypracowanie i sporządzenie wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielania absolutorium dla Burmistrza MiG ( Komisja Rewizyjna).

7.Zamknięcie obrad.    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż   

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na dzień. 09.06.2020 r. na godz. 9:30 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Organizacja i funkcjonowanie żłobka.

4.Świetlica środowiskowa na terenie gminy-programy działań, realizatorzy, uczestnicy.

5.Warunki mieszkaniowe w budynkach socjalnych, stan budynków.

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XXIII sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 11:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w dziedzinie sportu.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 187 /XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 8. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 10. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXI, XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XXIII  sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 19.05.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie skargi.

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na dzień 21.04.2020 r  na godz. 10:00  na wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady na Sali Narad  UMiG Szczekociny z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

       

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza i wnioski z materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy.

4.Zamknięcie obrad.    

 

Przewodnicząca Komisji

Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

 

Zawoadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XXII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 11 :00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 173/XXII/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 174/XXII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2020-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 175/XXII/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 133/XX/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie opłaty targowej na czas trwania epidemii COVID-19
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 176/XXII/2020 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 177/XXII/2020 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Szczekocin
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 178/XXII/2020 w sprawie „Regulaminu korzystania z szaletu publicznego” przy ul. Śląskiej w Szczekocinach
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 179/XXII/2020 uchylająca Uchwałę Nr 102/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowej własność Gminy Szczekociny, położonej w obrębie Tęgobórz
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 180/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w miejscowości Goleniowy
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 181/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w miejscowości Goleniowy
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 182/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w miejscowości Rokitno
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 183/XXII/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 42/VI/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 184/XXII/2020 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 185/XXII/2020 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Szczekociny
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 186/XXII/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie sytuacji na terenie Miasta  i Gminy Szczekociny w związku z wirusem SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad XXII nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 11: 00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Przewodicząca

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 19.03. 2020r  na godz. 9:00 posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:            

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Opracowanie stanowiska w sprawie majątku gminnego podlegającego sprzedaży lub przekazaniu.

4.Analiza materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień 12.03.2020r.na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie z harmonogramem imprez sportowo – rekreacyjnych, turystyczno- krajoznawczych i innych uroczystości organizowanych przez podległe jednostki organizacyjne ( placówki oświatowe, kluby sportowe, MGBP, MGOKiS, propozycje na 2020 r.).

4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej: MGBP, MGOKiS za 2019r. oraz założenia planu pracy na 2020 r.

5. Informacja na temat rekrutacji dzieci do Przedszkola ( procedury i wyniki).

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506.) zapraszam na dzień. 09.03.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat gruntów stanowiących mienie gminne i sposób ich dalszego gospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości zbycia.

4. Informacja na temat komunalizacji  i własności dróg gminnych.

5.Rozpatrzenie podań ( dzierżawa sprzedaż).

6. Sprawy różne  i wolne  wnioski.

7.  Zamknięcie obrad.               

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Wyrwał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 20.02.2020r  na godz. 9:00 posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja o planowanych remontach i inwestycjach na terenie gminy

4.Analiza materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w sali dialogu UMiG.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej.

5.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności Rady Miasta i Gminy Szczekociny za 2019r.

7.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 161/XX/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 162/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja”.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 163/XX/2020 w sprawie zaciągni

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.