Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372) zwołuję XLII sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej                        w Szczekocinach  w dniu 28  września  2021 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 302/XLII/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 303/XLII/2021 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 304/XLII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2464/1 ark. 24, położonej w Szczekocinach.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 305/XLII/2021 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 10. Zapytania Radnych i odpowiedzi Burmistrza.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady  Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
 12. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLI sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach .
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad XLII  sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu   28 września 2021 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu  w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Szczekocinach

Jolanta Wójcik

Komisja Rewizyjna

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na dzień 21.09.2021 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podsumowanie kontroli MGBP.
 4. Analiza inwestycji wykonywanych na terenie Gminy Szczekociny.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                                           Dariusz Czyż

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

                  Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) zapraszam na dzień  21.09.2021 r.na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie „ Petycja w interesie publicznym o przyjęcie uchwały”, Fundacja Nowe Spektrum.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                                          Michał Drej

 

Komisja Finansowa, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady.

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2021 r. poz. 1372) zwołuje na dzień 21.09.2021r  na godz. 11:00 posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

           

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie z funkcjonowaniem  przejętego Zespołu Szkół w Szczekocinach.
 4. Założenia do projektu budżetu przedstawione przez placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne na 2022 rok (MGOKiS, MGBP).
 5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
 6. Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.    

 

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej 

Jolanta Wójcik

Komisja Rewizyjna               

   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na dzień 20.09.2021 r. na godz. 11:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podsumowanie kontroli MGBP.
 4. Analiza inwestycji wykonywanych na terenie Gminy Szczekociny.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Zamknięcie obrad.

                                                                                           

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Zawiadomienie o sesji

25.06.2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XL nadzwyczajną  sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach  w dniu 29  czerwca  2021 r. o godz. 9:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 292/XL/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 293/XL/2021 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 294/XL/2021 w sprawie zmiany uchwały  Nr 284/XXXIX/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Szczekociny.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad XL nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w  Szczekocinach.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu   29 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu  w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                 Jolanta Wójcik

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

                   Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 24.06.2021 r. na godz. 12:00

na posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Funkcjonowanie żłobka -wykonywanie zadań ,potrzeby, zasady rekrutacji.
 4. Ratownictwo medyczne - informacja na temat wykonywania działań w zakresie pracy.
 5. Opieka zdrowotna na terenie Gminy-potrzeby mieszkańców, realizacja zadań przez publiczne i nie publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 
 6. Funkcjonowanie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia  (Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rokitnie).
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

ZAWIADOMIENIE

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zapraszam na dzień 01.06.2021 r. na godz. 10:00, na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków, Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie Petycji w sprawie sprzeciwu podwyżki ceny za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 33 złotych na osobę za odpady segregowane, 66 złotych na osobę za odpady niesegregowane, otrzymaną w dniu 16.03.2021 r. od podmiotu reprezentującego Mieszkańców Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Michał Drej

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXIX  sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach  w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 9:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 267/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólna w Szczekocinach”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 268/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tęgobórz – Gustawów – Małachów”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 269/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 270/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej  w Szczekocinach”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 271/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją  zadania pn. „Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę  warunków zagosp. działki nr 2465/1 obr. Szczekociny”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 272/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Ołudzy”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 273/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego - Dotacja dla OSP Goleniowy”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 274/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku  z realizacją zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 275/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami  i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej,  Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”.          
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 276/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej”.                 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 277/XXXIX/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków przy  ul. Senatorskiej w Szczekocinach”.  
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 278/XXXIX/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 279/XXXIX/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 280/XXXIX/2021 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Szczekociny.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 281/XXXIX/2021  w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale Rady Miasta i Gminy Szczekociny  nr 215/XXX/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  i Gminy Szczekociny.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 282/XXXIX/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczekociny w 2021r.”
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 283/XXXIX/2021 w sprawie zawarcia porozumienia  o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na rok 2022.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 284/XXXIX/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Szczekociny.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 285/XXXIX/2021 w sprawie  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu   w Szczekocinach oraz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 286/XXXIX/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 250/XXXVI/2021 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 marca 2021r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631/1, 2631/3, położonych w Szczekocinach.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 287/XXXIX/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie sprzeciwu podwyżki ceny za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 33 złotych na osobę za odpady segregowane, 66 złotych na osobę za odpady niesegregowane.
 27. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 rok- debata.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 288/XXXIX/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 289/XXXIX/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2020 rok.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 290/XXXIX/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 31. Informacja dotycząca działań Gminnego Komendanta OSP, w tym koordynacji działań jednostek OSP, zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy Szczekociny, finansowanie OSP , stan prawny budynków będących w dyspozycji straży oraz wyposażenie w sprzęt.
 32. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 33. Zapytania Radnych i odpowiedzi Burmistrza.
 34. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady  Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
 35. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach i XXXVIII  nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 36. Wolne wnioski i informacje.
 37. Zamknięcie obrad XXXIX  sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 9:30 w Sali Dialogu im. ks. T. Jarmundowicza.

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miejskiej w  Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

Zgodnie z artykułem 28aa. ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) : Raport o stanie gminy

1.Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1)w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8.Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi  o zwiększeniu tej liczby.

9.Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne                  z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

10.W przypadku nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. Przepisy art. 28aa. uchwała w sprawie absolutorium dla burmistrza ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym proszę o złożenie pisemnego zapytania  popartego podpisami nad raportem do Biura Rady lub na wskazany adres email: j.wojcik@szczekociny.pl

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

                                     Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zapraszam na dzień 18.05.2021 r. na godz. 15:30, na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawozdanie finansowe z działalności: MGOKiS, MGBP w Szczekocinach za 2020 rok.

4. Analiza działań Gminnego Komendanta OSP, w tym koordynacji działań placówek OSP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy Szczekociny.

a) finansowanie OSP, stan prawny budynków będących w dyspozycji straży, wyposażenie w sprzęt.

5. Analiza wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz sprawozdań finansowych.

a) Informacja na temat:

- zadłużenia gminy wg. stanu na 31.12.2020 roku:

- zdolności kredytowej gminy.

6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej.

7.Sprawy różne i wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad.   

 

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zapraszam na dzień  18.05.2021 r. (bezpośrednio po posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu, i Gospodarki Komunalnej z  Komisjami Stałymi Rady), na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybory Wiceprzewodniczącego komisji Rewizyjnej.
 4. Wypracowanie i sporządzenie wniosków w sprawie udzielenia lub nie udzielania absolutorium dla Burmistrza MiG Szczekociny.
 5. Kontrola MGBP .
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.    

 

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż

Zawiadomienie 

                 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) zapraszam na dzień 20.05.2021 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie arkuszy projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022.
 4. Ocena stanu technicznego i stopnia wykorzystania urządzeń sportowo-rekreacyjnych (place zabaw, siłowni ,boisk sportowych przy placówkach oświatowych).
 5. Analiza podziału środków  przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych. Sprawozdanie z realizacji i wykorzystania środków za 2020 r. w klubach sportowych i organizacjach pozarządowych.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 262/XXXVIII/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 263/XXXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 264/XXXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek położonych przy ul. Żeromskiego w Szczekocinach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 265/XXXVIII/2021 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad XXXVIII nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

 Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

 Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 w Szczekocinach

 Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXVII  sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach  w dniu 27 kwietnia  2021 r. o godz. 11:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 257/XXXVII/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta  i Gminy Szczekociny na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 258/XXXVII/2021 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 259/XXXVII/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 260/XXXVII/2021 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2021-2026.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady  Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
 11. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XXXVII  sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu   27 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu                          w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

                                    Jolanta Wójcik

Posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu, i Gospodarki Komunalnej

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 20.04.2021 r. na godz. 10:30, na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu, i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie.
 4. Analiza materiałów na Sesję Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca  Komisji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków, Petycji

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zapraszam na dzień 20.04.2021 r. na godz. 9:00, na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków, Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie Petycji w sprawie sprzeciwu podwyżki ceny za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 33 złotych na osobę za odpady segregowane, 66 złotych na osobę za odpady niesegregowane, otrzymaną w dniu 16.03.2021 r. od podmiotu reprezentującego Mieszkańców Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji Michał Drej

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 246/XXXVI/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 247/XXXVI/2021 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczekociny na lata 2021-2027”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 248/XXXVI/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczekociny na lata 2021-2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 249/XXXVI/2021 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczekociny na lata 2021-2036”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 250/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631/1, 2631/3, położonych w Szczekocinach.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 251/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2331/2 ark. 23, położonej w Szczekocinach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 252/XXXVI/2021 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 253/XXXVI/2021 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 254/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 255/XXXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 256/XXXVI/2021 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczekociny.
 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 18. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 20. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXXIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad XXXVI sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

 Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

 Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

 Przewodnicząca Rady Miasta  i Gminy Szczekociny

 Jolanta Wójcik

Zawiadomienie

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 12.03.2021 r. na godz. 10:00 na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z Komisją Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Problemy społeczne osób w starszym wieku; informacja na temat pomocy dla osób starszych w czasie pandemii SARS-CoV-2 (MGOPS).
 4. Problem bezdomności na terenie Gminy Szczekociny. Pomoc potrzebującym w okresie zimy (MGOPS).
 5. Informacja o funkcjonowaniu MGOPS w Szczekocinach ; polityka rodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 6. Zapoznanie się komisji z projektem uchwały w  sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczekociny na lata 2021-2023.
 7.  Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny.
 8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2021-2026,
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.                                                                               

  Przewodniczący Komisji

Zawiadomienie

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zapraszam na dzień 02.03.2021 r. na godz. 10:00, na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków, Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie „Petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego”  z dn. 18.02.2021 r.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXV nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 15 :30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 244/XXXV/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta  i Gminy Szczekociny na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 245/XXXV/2021 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad XXXV nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 15:30 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

 

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb

 

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXIV  sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny  w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny. 
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr  240/XXXIV/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta  i Gminy Szczekociny na 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały  Nr 241/XXXIV/2021 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 242/XXXIV/2021 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 243/XXXIV/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany  w uchwale w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 9. Analiza wykonania inwestycji w Gminie Szczekociny za 2020 rok w tym z Funduszu Sołeckiego.
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego i ocena stanu budynków komunalnych na terenie gminy, potrzeby w tym zakresie.
 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 12. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady  Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 14. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XXXIV  sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu   23 lutego 2021 r. o godz. 10: 00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta  i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Szczekociny

 

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień  15.02.2021r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z „Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczekociny na lata 2021-2036”.
 4. Informacja na temat gruntów stanowiących mienie gminne i sposób ich dalszego gospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości zbycia.
 5. Zaopiniowanie wniosków przedłożonych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                           

Wiceprzewodniczący Komisji

                                                                                                                                   Dawid Skóra

Obrady Komisji Finansowej Budżetu i Gospodarki Komunalnej zostają przełożone z 09.02.2021 r na 11.02.2021r. Godzina i porządek obrad nie ulegają zmianie

Zawiadomienie

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień  11.02.2021 r. na godz. 13:00  na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli MGBP w Szczekocinach.
 4. Bieżące problemy wynikające z gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 09.02.2021 r. na godz. 10:00, na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu, i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych do budżetu gminy w 2020 roku.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego i ocena stanu budynków komunalnych na terenie gminy.
 5. Informacja na temat realizacji umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „ Tamax” z Sędziszowa dotycząca oznakowania koszy i zgodności z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie – wyposażenie w pojemniki na odpady.
 6. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie.
 7. Analiza materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca  Komisji

Jolanta Wójcik

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na dzień 02.02.2021 r. na godz. 09:30, na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków, Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uzupełnienia do petycji- listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów , Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce  „ Alarm ! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! otrzymanej od Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi z dn. 16.01.2021 r.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

        Michał Drej

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXIII  sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny  w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny. 
 4. Przyjęcie protokołu XXXII nadzwyczajnej sesji  Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020r.
 6. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020r.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny z działalności Rady Miasta i Gminy Szczekociny za 2020r.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr  232/XXXIII/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany  w uchwale Nr 226/XXXI/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały  Nr 233/XXXIII/2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Szczekociny zadania publicznego o charakterze ponadgimnazjalnym tj. prowadzenia Zespołu Szkół w Szczekocinach prowadzonego dotychczas przez Powiat Zawierciański.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 234/XXXIII/2021 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczekociny na lata 2021-2027”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 235/XXXIII/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta          i Gminy Szczekociny na 2021 rok.
 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 14. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 15. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady  Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 16. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXXI sesji Rady Miast

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.