Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 19.03. 2020r  na godz. 9:00 posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:            

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Opracowanie stanowiska w sprawie majątku gminnego podlegającego sprzedaży lub przekazaniu.

4.Analiza materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień 12.03.2020r.na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie z harmonogramem imprez sportowo – rekreacyjnych, turystyczno- krajoznawczych i innych uroczystości organizowanych przez podległe jednostki organizacyjne ( placówki oświatowe, kluby sportowe, MGBP, MGOKiS, propozycje na 2020 r.).

4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej: MGBP, MGOKiS za 2019r. oraz założenia planu pracy na 2020 r.

5. Informacja na temat rekrutacji dzieci do Przedszkola ( procedury i wyniki).

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506.) zapraszam na dzień. 09.03.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat gruntów stanowiących mienie gminne i sposób ich dalszego gospodarowania w zakresie dzierżawy i możliwości zbycia.

4. Informacja na temat komunalizacji  i własności dróg gminnych.

5.Rozpatrzenie podań ( dzierżawa sprzedaż).

6. Sprawy różne  i wolne  wnioski.

7.  Zamknięcie obrad.               

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Wyrwał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 20.02.2020r  na godz. 9:00 posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja o planowanych remontach i inwestycjach na terenie gminy

4.Analiza materiałów na Sesje Rady Miasta i Gminy.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w sali dialogu UMiG.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej.

5.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności Rady Miasta i Gminy Szczekociny za 2019r.

7.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 161/XX/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 162/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja”.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 163/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej”

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 164/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 165/XX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 166/XX/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 167/XX/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczekociny do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2020-2024

16.Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny:

- wybór Komisji Skrutacyjnej

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny

- przeprowadzenie głosowania tajnego

- przedstawienie wyników głosowania

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 168/XX/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny

18.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

19.Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

20.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

21.Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny

22.Wolne wnioski i informacje.

23.Zamknięcie obrad XX sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji  Zdrowia, Spraw Socjalnych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zapraszam na dzień 13.01.2020 r .na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie pracy Komisji za 2019 r.

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Anna Seweryn

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 14.01.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

4.Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019r.

5.Sprawy różne, wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień. 10.01.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie pracy Komisji za 2019 r.

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020r.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506.) zapraszam na dzień. 10.01.2020 r. na godz. 11:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020r. 

4. Sprawy różne  i wolne  wnioski.

5.  Zamknięcie obrad.                                                          

 Przewodniczący Komisji

Grzegorz Wyrwał

                                                                                                                    

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień 13.01.2020r.na godz. 11:30 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2018/2019.

4.Podsumowanie pracy Komisji za 2019 r.

5. Opracowanie planu Komisji na 2020r.

6. Analiza wniosków z 2019 r wypracowanych na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

7.Sprawy różne i wolne wnioski

8.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej :

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołujemy na dzień 09.01.2020r  na godz. 11:30 posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:             

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty za odpady komunalne.

3. Podsumowanie pracy Komisji za 2019r.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na dzień  09.01.2020 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podsumowanie pracy Komisji za 2019r.

4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XIX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 148/XIX/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 149/XIX/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 150/XIX/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2020-2038.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 151/XIX2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 152/XIX/2019 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i przedszkola, dla których Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 153/XIX/2019 w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Szczekocinach oraz nadania jej statutu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 154/XIX/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczekociny na 2020 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 155/XIX/2019 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na lata 2020-2022 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 156/XIX/2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 157/XIX/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 158/XIX/2019 w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w stosunku do drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Szczekociny.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 159/XIX/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Przyłęk, gmina Szczekociny obejmującej działki nr ewid. 1060/1 i 1060/2.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 160/XIX/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej przy ulicy Nowej w Szczekocinach.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 161/XIX/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 października 2019r. w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach.
 21. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 22. Zapytania i interpelacje radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 25. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 26. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie obrad XIX sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Teresa Niechciał

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych.

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zapraszam na dzień 06.12.2019 r.

na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc z programów:

- Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

4. Zaopiniowanie projektów programów: Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie obrad.

 Przewodnicząca Komisji

 Anna Seweryn

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 06 .12.2019 r.

na godz. 12:00 na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przekazanie spraw bieżących z działalności Izby Rolniczej.
 4. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa sprzedaż).
 5. Przedstawienie tematu dotyczącego dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie filii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 6. Podsumowanie działalności Komisji za 2019r.
 7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Komisji

 Grzegorz Wyrwał

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506 z późn. zm.) zwołuję XVIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej UMiG.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 131/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 123/XVII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 132/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 124 /XVII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 133/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 125/XVII/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 134/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 126/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 135/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 127/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 136/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 128/XVII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 137/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 129/XVII/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewid. nr 284 obręb Wólka Ołudzka.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 138/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 130/XVII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1045/7, 1045/17 obr. Szczekociny.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 139/XVIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 140 /XVIII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 141/XVIII/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 142/XVIII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 143/XVIII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 144/XVIII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 145/XVIII/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewid. nr 284 obręb Wólka Ołudzka.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 146/XVIII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1045/7, 1045/17 obr. Szczekociny.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 147/XVIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizacje zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice-Rokitno etap III Ołudza-Rokitno”
 20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad XVIII nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XVII sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 123/XVII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 124 /XVII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 125/XVII/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 126/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 127/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 128/XVII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 129/XVII/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewid. nr 284 obręb Wólka Ołudzka.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 130/XVII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1045/7, 1045/17 obr. Szczekociny.
 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 14. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 15. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 17. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XVII sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień 21 .11.2019 r. na godz. 13:00 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z przedstawicielami Klubów Sportowych ( ocena wyników w klubach sportowych na terenie gminy).
 4. Analiza zadań własnych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 5. Promocja miasta i gminy przez placówki kultury, oświaty.
 6. Promocja gminy poprzez nowe przedsięwzięcia.
 7. Informacja turystyczna ( dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych).
 8. Polityka Gminy w zakresie nagradzania w dziedzinach: nauki, kultury i sportu.
 9. Analiza wniosków wypracowanych przez komisję w roku 2019.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Komisja Rewizyjna

                   Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na dzień  21.11.2019 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Zawiadomienie o komisji             

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuje na dzień 05.11.2019r.  na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z Komisjami Stałymi Rady z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

 

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.

4. Omówienie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca Komisji Finansowej,

Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XVI sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr112 /XVI/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 7. Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 113/XVI/2019 w sprawie wyboru ławników.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 114/XVI/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 115 /XVI/2019 w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 116/XVI/2019 w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 117/XVI/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 118/XVI/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 119/XVI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 120/XVI/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Szczekociny mienia położonego na terenie miasta Szczekociny- ulice: Łąkowa i Nadrzeczna.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 121/XVI/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczekociny na lata 2019-2022”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 122/XVI/2019 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Szczekociny do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny  i Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 20. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 21. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 23. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad XVI sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) zapraszam na dzień. 17.10.2019 r.

na godz. 9:30 na posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Warunki mieszkaniowe w  budynkach  socjalnych.
 4. Informacja na temat Rady Społecznej Szpitala Powiatowego.
 5. Funkcjonowanie Przychodni  Zdrowia Alfa w Szczekocinach.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                   

Przewodnicząca Komisj

Anna Seweryn

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) zapraszam na dzień 08.10.2019 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Szczekociny.

4.Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XV sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 108/XV/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na rok 2019.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 109/XV/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 110/XV/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 111/XV/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks. Kanonika Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 10. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 11. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 13. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XV sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz.506. z późn. zm.) zwołujemy na dzień 12.09.2019 r  na godz.10:00 wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

4. Informacja realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2019 roku oraz o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.

5. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność, opłata za cmentarz.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż  

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XIV sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

5.Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

6.Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

7.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 96/XIV/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 67/VII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadania pn. „Budowa zatoki parkingowej  przy drodze powiatowej Nr 1788 S w Goleniowach”

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 97/XIV/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadnia pn. „Przebudowa chodnika  przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości  Goleniowy”

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 98/XIV/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 99/XIV/2019 w sprawie  zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 100/XIV/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/XXXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczekociny, określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 101/XIV/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 102/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej w obrębie Tęgobórz

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 103/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Szczekociny mienia położonego na terenie miejscowości Drużykowa

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 104/XIV/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żeromskiego w Szczekocinach

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 105/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny położonej przy ulicy Nowej w Szczekocinach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 106/XIV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny położonej w Szczekocinach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

19.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 107/XIV/2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Głowackiego w Szczekocinach

20.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

21.Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

22.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

23.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

24.Informacja z realizacji uchwał przyjętych na IX, X, XI, XII, XIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie obrad XIV sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

 Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz.506.) zwołujemy na dzień 26.08.2019 r. na godz. 8:30 wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z Komisją Finansową, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:               

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie aneksów do projektów organizacyjnych placówek oświatowych z uwzględnieniem planów godzin zajęć wyrównawczych.

4.Informacja na temat dowozu dzieci do placówek  oświatowych, uwzględniając dowóz dzieci niepełnosprawnych (stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2019/2020).

5.Analiza stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. – kom. wyjazdowa.

6.Omówienie projektów uchwał

7.Informacja nt. sytuacji finansowej panującej w placówkach oświatowych z terenu gminy Szczekociny.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

ZAWIADOMIENIE O XIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję XIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 94/XIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 95/XIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Jacek Mazanek

Przewodniczący RMiG Szczekociny

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zapraszam na dzień. 18.07.2019r.na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Finansowej, Budżetu i Gospodarki Komunalnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Funkcjonowanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie:

- analiza ilości śmieci segregowanych i niesegregowanych z wyszczególnieniem miesięcznym w stosunku rocznym za okres funkcjonowania ustawy,

- analiza ściągalności opłat ( ilość deklaracji, liczba mieszkańców: zgodność z liczbą meldunków, urodzeń, zgonów, migracji, mieszkańców domków letniskowych ),

- analiza wysokości proponowanych stawek za odbiór odpadów ( metoda wyliczenia i składowe stawki )

- analiza protokołów z przeprowadzonych kontroli dotyczących odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy.

4.Sprawy różne i wolne wnioski

5.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Wójcik

 

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję XI nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 90/XI/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 91/XI/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 92/XI/2019 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

 

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję X sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok – debata.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 80/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 81/X/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2018 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 82/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 83/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks. Kanonika Tadeusza Jarmundowicza  w Szczekocinach.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 84/X/2019 w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 85/X/2019 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 86/X/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 87/X/2019 w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 88/X/2019 w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 89/X/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 – 2023.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 90/X/2019 w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach, zlokalizowanej w Starzynach oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.

18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

19. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

20. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

22. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie obrad X sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję IX nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 79/IX/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Skarżącego wraz z odpowiedzią na skargę

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie obrad IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady
Jacek Mazanek

ZAWIADOMIENEI O POSEIDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA, DS. SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW I SPRAW SPOŁECZNYCH:

 

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień.  14.06.2019 r.

na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, ds. Samorządu Mieszkańców i Spraw Społecznych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja z odbytych zebrań jednostek OSP.

4.Informacja o ubezpieczeniach samochodów strażackich.

5.Informacja na temat oznakowania dróg na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

6.Sprawy różne i wolne wnioski

7.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam na dzień  11.06.2019 r. na godz. 9:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego  z przeprowadzonej kontroli w MGOKiS w Szczekocinach.

4.Informacja na temat podpisania i rozwiązania umowy z dzierżawy Zespołu Pałacowo Parkowego.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

Wybory Ławników 2020-2023

03‑06‑2019 11:43:02

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓWN NA KADENCJĘ 2020-2023

 

         Informuję, iż wypełniając obowiązek z art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie liczba ławników wybieranych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny na kadencję 2020-2023 to:

- do Sądu Okręgowego w Częstochowie łącznie 1

   w tym do orzekania spraw z zakresu prawa pracy – 0

- do Sądu Rejonowego w Myszkowie łącznie 1

   w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 0

 

KALENDARZ WYBORCZY:

- do dnia 31 maja 2019 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 u.s.p.),

- do dnia 30 czerwca 2019 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 u.s.p.),

- najpóźniej w październiku 2019 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 u.s.p.),

- do dnia 31 października 2019 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p. (art. 164 § 1 u.s.p.),

- do dnia 31 grudnia 2019 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 u.s.p.).

 

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Zgodnie z art.158, 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. sądach powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do  orzekania  w  sprawach  z  zakresu  prawa  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych ławnikiem  powinna  być  wybrana  osoba  wykazująca  szczególną  znajomość spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

- prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,

- organizacje - organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie właściwej gminy.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej „kartą”, Wzór karty dostępny jest w Biurze Rady MiG w Szczekocinach ul. Senatorska 2

w godzinach pracy Urzędu MiG, na stronie internetowej www.szczekociny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej  https://szczekociny.finn.pl/

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.