Logo Gmina Szczekociny

Procedury

1. PROCEDURA URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH w sprawie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych

2. Zgloszenie_do_ewidencji_szkol_i_placowek_niepublicznych.doc

3. Zgłoszenie zmian do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Szczekociny

4. Wykaz kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora

5. Informacje o warunkach lokalowych

6. Dane uzupełniajace do RSPO

7. Wniosek o wykreślenie szkoły z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Informacja dla pracodawców dotycząca warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy
od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2. Oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego,

4. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

5. Kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

6. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo,

7. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki, należy dołączyć także umowy
o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

8. Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

11. Inne dokumenty / informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów / informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę
o dodatkowe dokumenty / informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów, Burmistrz Miasta
i Gminy Szczekociny nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika - art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362
z późn. zm.).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.), wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, wynosi
do 10 000 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.), w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Szczekociny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

zawiadomienie_o_zawarciu_umowy_z_mlodocianym.doc

wniosek_o_dofinansowani.doc

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis..pdf

Oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis.docx

Oswiadczenie_ze_pracodawca_nie_otrzymal_pomocy_de_minimis.docx

Formularz_informacji_skladany_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie

Oswiadczenie_wnioskodawcy_do_pomocy_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie

Tabela D formularza informacji składanej przez pracodawcę

Oświadczenie rzemieślnika

Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.