Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 119

INFORMACJA RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

14.06.2015

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie zwrócił się do Rady Miasta i Gminy Szczekociny  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1

- do Sądu Rejonowego w Myszkowie -2

 w tym do Sądu Pracy -1

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

-ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

-duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

-prezesi właściwych sądów,

-stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

-co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

-oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

       Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

    Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

 

Rada Miasta i Gminy Szczekociny  będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

 

WZORY DOKUMENTÓW

Karta zgłoszenia

Oświadczenia składane przez kandydata

Lista osób udzielających poparcia

 

Wzory dokumentów można pobrać także w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek –piątek godz. od 7:30 do 15:30

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek – piątek  godz. od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie Urzędu  Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miasta i Gminy po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają w/w. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty

za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

LISTA POPARCIA

OŚWIADCZENIE

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.