Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 549

ZAWIADOMIENIE O SESJI

23.11.2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875) zwołuję XXXVIII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny

w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 242/XXXVIII/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny

na 2017 rok

Uchwała Nr 243/XXXVIII/2017 w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 244/XXXVIII/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 245/XXXVIII/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy  Szczekociny

Uchwała Nr 246/XXXVIII/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 247/XXXVIII/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 248/XXXVIII/2017 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach

Uchwała Nr 249/XXXVIII/2017 w sprawie przyjęcia „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczekociny na lata 2017- 2032”

Uchwała Nr 250/XXXVIII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/II/2014 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 11.12.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny ,ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Uchwała Nr 251/XXXVIII/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta  i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 252/XXXVIII/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 253/XXXVIII/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr 254/XXXVIII/2017 w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie  „Osiedle Nr 5”

Uchwała Nr 255/XXXVIII/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczekociny, określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Uchwała Nr 256/XXXVIII/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Uchwała Nr 257/XXXVIII/2017 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

13.Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.