Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 677

Podsumowanie kadencji

08.10.2018

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczekociny

    Dobiega końca moja II kadencja na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy w Szczekocinach. To okazja do do­konania podsumowań, bilansu osiągnięć, a także przypomnienia o najważniejszych sprawach tego okresu.
        W takim momencie nasuwa się pytanie: jaka była ostatnia kadencja?
Każdy z Państwa może mieć swoje zdanie na ten temat. Z punktu widzenia samorządu, była to kadencja udana pod względem inwestycyjnym i trzeba to szczególnie podkreślić. Podczas całej kadencji zależało mi na tym, by jak najwięcej skorzystać ze środków zewnętrznych. Myślę, że sta­nąłem na wysokości zadania i udało się pozyskać tak dużo pieniędzy z zewnątrz, jak tylko to było możliwe, nie naruszając przy tym płynności finansowej gminy.
        Wiele działań w obecnej kadencji to kontynuacja zadań rozpoczętych w poprzednich latach. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o inwestycjach drogowych, ponieważ niezwykle istotną kwestią z punktu widzenia mieszkańców są sprawy związane ze stanem dróg. Gmina Szczekociny ze względu na swoje położenie ma rozbudowaną sieć dróg, która wymaga ponoszenia dużych nakładów finansowych na ich budowę i utrzymanie. W znacznym stopniu w przebudowie i modernizacji infrastruktury drogowej, pomogły nam fundusze pochodzące ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu „PIL” oraz środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ostatnich czte­rech latach w naszej gminie wybudowano i zmodernizowano następujące odcinki dróg asfaltowych - Goleniowy (ulice: Kosynierów, Cicha, Wschodnia, Strażacka), Chałupki, Tęgobórz, Małachów, Wólka Starzyńska, Bonowice (łącznik od DK 78 do Starej Wsi oraz Stara Wieś), Szyszki, Rokitno (m.in. Kresy, Zachojnie Prawe, Kulzów, Kaszczor). W Szczekocinach wybudowano lub zmodernizowano ulice - Zieloną, Przemysłową, Centralną, Wspólną, Ogrodową, Słoneczną, Łąkową, Ściegiennego, Krakowską, Boczną, 8-go Pułku Ułanów, Spółdzielców.
        Do końca br. zostaną ponadto wykonane następujące zadania: II etap budowy ulicy Ogrodowej w Szczekocinach za kwotę 693.983,12 zł, remont drogi gminnej w Siedliskach za kwotę 852.941,04 zł oraz remont dróg gminnych (w Ołudzy - Zaolszynie, Goleniowy – ulica Wschodnia, Gustawów i Małachów) za kwotę 109.987,68 zł.
        Ważnym tematem, była modernizacja dróg transportu rolnego - dróg dojazdowych do użytków rolnych sołectw w miejscowości Goleniowy, Rokitno.
        Wyremontowano i zmodernizowano chodniki w Szczekocinach przy ulicy Leśnej, Polnej, Wesołej, Saneckiego, Jana Pawła II, Cmentarnej.
         Mówiąc o infrastrukturze dro­gowej warto przypomnieć, że wybudowano oświetlenie uliczne w Szczekocinach przy ulicy Spółdzielców, Słonecznej, Spacerowej i Nowej.
           W efekcie wykonanych prac nie tylko znacznie poprawił się komfort jazdy, ale przede wszystkim wzrosło bezpieczeństwo na gminnych drogach.
          Zakupiono i zainstalowano wiaty przystankowe oraz wykonano zatoczki parkingowe    w miejscowości Wólka Starzyńska oraz w Szczekocinach na ulicy Jana Pawła II.
        Ważnym zadaniem kontynuowanym podczas tej kadencji, były inwestycje w go­spodarkę wodno-ściekową. Sieć wodociągowa z przyłączami została wybudowana w miejscowości Szczekociny w rejonie ulic - Senatorska, Spacerowa, Plac Najświętszej Marii Panny.
           Dużymi inwestycjami w ciągu ostatnich czterech lat były między innymi -zakończenie przebudowy targowiska w Szczekocinach, budowa amfiteatru, budowa budynku socjalnego w celu poprawy warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej. W ramach wspierania aktywności fizycznej naszych mieszkańców dokonano budowy budynku socjalno - szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach, zakupiono i zamontowano piłkochwyty oraz wybudowano ogrodzenie przy Stadionie. Inwestycje te zostały zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa w ramach rządowego programu pn. „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.
        Kontynuując tradycję wspólnego spędzania wolnego czasu dzieci i ich rodziców wybudowano plac zabaw w miejscowości Brzostek, Siedliska oraz doposażono plac zabaw w Drużykowie.
       Uważam, że ostatnie cztery lata, pomimo napotykanych trudności były dobrze wykorzystane pod względem inwestycyjnym, o czym świadczy łączna kwota poniesionych wydatków na inwestycje 12.590.680 zł. Oprócz tego na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg, chodników oraz oświetlenia ulicznego udało się przeznaczyć kwotę 3.004.718 zł.
        Warto wspomnieć o kontynuowaniu inwestycji i działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom gminy, poprzez dofinansowanie zakupów samochodów pożarniczych, poprawę infrastruktury - utwardzono wyjazd z garażu OSP w Przyłęku oraz OSP w Siedliskach, wyremontowano remizy OSP w Ołudzy i w Grabcu, doposażano jednostki straży pożarnej w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy. W porozumieniu z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano na lata 2019/2020 zakup pojazdów pożarniczych (minimum średnich). W miarę posiadanych środków finansowych wspierano również działania Komisariatu Policji w Szczekocinach. Podjęte działania, nie tylko przyczyniły się do wzrostu standardu pracy strażaków i policjantów, ale przede wszystkim zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców gminy Szczekociny, co jest dla mnie najważniejszym priorytetem.
          W trakcie mojej kadencji, dwukrotnie mierzyłem się z niełatwą reformą oświaty, która była podyktowana stale rosnącymi wydatkami na oświatę przy znacznie zmniejszającej się liczbie dzieci. Obecnie trzy placówki oświatowe nie są prowadzone przez gmi­nę, ale co najważniejsze nadal funkcjonują i dzieci mogą kontynuować edukację w swoich szkołach. Cieszy to rodziców i dzieci, którzy mają szkołę bliżej miejsca zamieszkania. Wspólnie ze stowarzyszeniami oświatowymi dbamy o stan techniczny budynków, które nadal są obiektami komunalnymi. Cenię sobie dobrą współpracę z prezesami tych stowarzyszeń oraz dyrektorami szkół niepublicznych.
         W ramach podniesienia standardów opieki zdrowotnej mieszkańców naszej gminy, włączyłem się w realizację programów zdrowotnych, dotyczących bezpłatnych badań dla mieszkańców w ramach kampanii dla zdrowia nerek, bezpłatnych badań mammograficznych  i spirometrycznych oraz w akcję tzw. „Koperta życia”. Dzięki podpisanej umowie z firmą Telemedycyna Polska S. A., osoby cierpiące na choroby układu sercowo – naczyniowego mogły nieodpłatnie skorzystać z nowoczesnej teleopieki kardiologicznej.
          Bardzo cenię sobie współpracę z organizacjami społecznymi, dlatego również podczas tej kadencji wspierałem działania oraz inicjatywy podejmowane przez organizacje i stowarzyszenia, które zrzeszają ludzi „społeczników”, którym na sercu leży dobro gminy. Pragnę Państwu przypomnieć, że wychodząc naprzeciw chęci udziału mieszkańców w życiu społecznym, nasza gmina, jako jedna z pierwszych w Polsce powołała Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Gminą Radę Sportu, które przyczyniły się do rozwoju w naszej gminie społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo Państwu dziękuję za podejmowane tak liczne i cieszące się dużym powodzeniem wśród mieszkańców inicjatywy o charakterze kulturalnym, edukacyjnym oraz sportowym. Wspólnie udało się zorganizować wiele działań o wymiarze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
        Uważam, że lata 2015-2018 były dobrym czasem pod względem kulturalnym i sportowym. Aktywnie wspieram działania podejmowane przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Instytucje te organizując różnorodne projekty kultural­ne, społeczne i artystyczne, oferują mieszkańcom dostęp do kultury na wysokim poziomie. Jestem pełen uznania za wykonanie modernizacji przestrzeni bi­bliotecznych na Szczekocińską Izbę Regionalną, tak potrzebną w naszej gminie.
            W trakcie mojej kadencji starałem się aktywnie działać na rzecz rozwoju gminy, mam tu na myśli opracowane i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które wyznaczają na terenie gminy nowe obszary pod przemysł, działalność gospodarczą czy mieszkalnictwo. Dzięki temu nasza gmina stwarza lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorstw oraz przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności dla inwestorów zewnętrznych, co wpływa na poprawę możliwości pozyskania pracy przez mieszkańców.
          Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji i podejmowanych działań, które udało mi się wykonać w trakcie ostatniej kadencji. Były również i takie zadania, których nie udało się zrealizować, na które nie wystarczyło czasu, bądź możliwości finansowych.

          Szanowni Państwo, w ostatnich latach przed naszą gminą stały olbrzymie wyzwania. Mierzyliśmy się  z kwestią zadłużenia, z reformą oświaty, z uchwałami, które nie były społecznie łatwe do przeprowadzenia. Mam odwagę mówić o tym przed Państwem otwarcie, zobowiązuje mnie do tego osobista uczciwość. Chcę z całą mocą podkreślić, że jestem przekonany, iż wszystkie decyzje podejmowane były z myślą o dobru gminy. Wierzę głęboko, że tylko dobre zarządzanie i mądre decyzje sprawiły, że przez wszystkie problemy, mimo przejściowego zaniepokojenia, przeszliśmy z podniesioną głową. Jako Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny biorę za to odpowiedzialność.
         Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście po raz pierwszy osiem lat temu, za wspólne spotkania, podczas których mogłem liczyć na Państwa wsparcie i wyrozumiałość, za wskazanie kierunków działania, cenne i konstruktywne uwagi, które zawsze mobilizują. Dziękuję Radnym za pomoc i wsparcie w realizacji zadań na rzecz lokalnego środowiska. Podziękowania składam probosz­czom parafii i wszystkim osobom duchownym. Dziękuję sołty­som, przewodniczącym i członkom rad osiedlowych i sołeckich, dyrektorom szkół i jednostek organizacyjnych gminy.
          Dziękuję działaczom kultury i spor­tu, strażakom, prezesom stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy, prywatnym przedsiębiorcom, dyrektorom instytucji, pracownikom Urzędu oraz wszystkim, którzy okazywali mi życzliwość i wsparcie. Każdy z Was, pracując w ostatnich latach dla dobra gminy, ma swoją cegiełkę w jej rozwoju.
         Za nami niełatwy czas, jednak dzięki cierpliwości i konsekwencji w realizacji celów, które przed kilku laty sobie postawiliśmy, dzięki pracy moich współpracowników, wysiłkowi całego społeczeństwa i jego gotowości do ponoszenia wyrzeczeń - jesteśmy dzisiaj gminą wiarygodną i stabilną finansowo. Mimo ograniczonych możliwości finansowych samorządu, minioną kadencję mogę uznać za czas pełen wyzwań, którym udało się sprostać.

 

  Z  wyrazami szacunku

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

                                                                      Krzysztof Dobrzyniewicz

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.