Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 73

Zawiadomienie o sesji:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)zwołuję VI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 23 marca 2015 r.o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedlowych.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Interpelacje, zapytania radnych.

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

11.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

12. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na IV, V sesji RMiG przez Przewodniczącego Rady.

13.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na V sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

14. Informacja Burmistrza na temat stanu realizacji projektów- przebudowa targowiska i budowa amfiteatru.

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

15.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 30/VI/2015 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2015 rok.

Uchwała Nr 31/VI/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2015 – 2038.

Uchwała Nr 32/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Zawierciu a Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu zadań w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 33/VI/2015 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr 34/VI/2015 w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkoli, wicedyrektorom oraz doradcom metodycznym.

Uchwała Nr 35/VI/2015 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Uchwała Nr 36/VI/2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczekociny.

Uchwała Nr 37/VI/2015 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr 38/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej położonej na działce ewid. nr 2339/7 w Szczekocinach stanowiącej własność Gminy Szczekociny.

Uchwała Nr 39/VI/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

Uchwała Nr 40/VI/2015 w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku gminnym przy ul. Leśnej i placu handlowym na ul. Wodzińskiego w Szczekocinach.

Uchwała Nr 41/VI/2015 sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny.

Uchwała Nr 42/VI/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr 43/VI/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr 44/VI/2015 w spawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 45/VI/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 46/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę ewid. nr 2516/5 położoną w Szczekocinach.

16.Wolne wnioski i informacje

17.Zamknięcie obrad VI sesji VII Kadencji /Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

 

Powiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2013 r. poz.549 z późn.zm / zwołuję na dzień 18.03.2015r na godz.11:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z następująco proponowanym porządkiem obrad:   

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3 Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Analiza podziału środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Szczekociny na realizacje działań związanych z kulturą, sportem i rekreacją na 2015 rok.

5.Zapoznanie się z planem i realizacja zadań w zakresie promocji Miasta i Gminy Szczekociny współpracy z zagranicą.

6.Sprawozdanie ze współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

7.Informacja o przyznaniu nagród w dziedzinie sportu.

8.Analiza wniosków z Komisji z dnia 10.02.2015, 15.01.2015.

9.Zaopiniowanie projektów uchwał.

10.Sprawy różne, wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał  

 

Powiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 549 z późn. zm.) zapraszam na dzień 12.03.2015 r. na godz. 11:00 na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza zobowiązań podatkowych i celowość ulg i umorzeń.

4.Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej na wniosek Burmistrza z V sesji RMiG z dnia 19.02.2015 w sprawie kontroli majątku pochodzącego z Zespołu Pałacowo Parkowego.

5.Sprawy różne i wolne wnioski

6.Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Czyż

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 549 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 06.03.2015 r. na godz. 10:00 na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja na temat zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.

4.Analiza ściągalności opłat za ścieki i wodę.

5.Informacja nt. umorzeń podatków za 2014 r.

6.Analiza ściągalności opłat za odpady komunalne oraz podatku od środków transportowych , podatku rolnego i od nieruchomości za 2014 r

7.Wykonanie funduszu sołeckiego w latach 2014 i plan funduszu na 2015 r

8.Sprawy różne i wolne wnioski

9.Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Drej.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 549 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 04.03.2015r. na godz. 11:30 na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Inicjatyw Gospodarczych z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja na temat stanu melioracji terenów wiejskich.

4.Informacja na temat działalności Śląskiej Izby Rolniczej.

5. Informacje na temat budynku lecznicy oraz targowiska miejskiego.

6. Sprawy różne i wolne wnioski

7. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Komisji

Michał Drej

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu:

Na podst. art.24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 549 z późn. zm.) zapraszam na dzień. 03. 03.2015 r. na godz. 09:00 na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z następująco proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie podań (zakupu, dzierżawy) – wizja w terenie.

4. Informacja o aktualnych i planowanych działaniach referatu Planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji ( kanalizacja ściekowa, zwodociągowanie gminy).

5. Stan mienia komunalnego gminy i gospodarki nieruchomości.

6. Stan realizacji projektów pn.:

- „Przebudowa targowiska w Szczekocinach ul. Leśna.

- „ Budowa amfiteatru w Szczekocinach”

7. Podsumowanie realizacji inwestycji gminnych ujętych w budżecie za 2014 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski

9. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Komisji

Czesław Rutkowski

 

Kolejna sesja za nami…

W dniu 19.02.2015r odbyła się V sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny VII Kadencji

Sesja przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Burmistrz K. Dobrzyniewicz i Przewodniczący Rady J. Mazanek przedstawili informacje na temat działalności między sesjami

Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili sprawozdania z przebiegu posiedzeń Komisji:

1.Przewodniczący D. Czyż – Komisja Rewizyjna

2.Przewodnicząca T. Niechciał -Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

3.Przewodniczący Cz. Rutkowski -Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej Gospodarczej Terenu

4.Przewodnicząca A. Seweryn– Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

W części merytorycznej radni przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad.

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.