Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 788

Komunikat dla przedsiębiorców w sprawie zmian w ustawie o odpadach

11.04.2019

Starosta Zawierciański informuje, że z dniem 5 września 2018 r. nastąpiły znaczące zmiany ustawy o odpadach dotyczące obowiązków przedsiębiorców prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów. Nakładają one szereg nowych wymagań na podmioty zbierające i przetwarzające odpady, a do najistotniejszych należy zaliczyć:

1. Rozszerzenie zakresu wniosków o wydanie decyzji zawierających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o:

- określenie maksymalnej masy poszczególnych odpadów oraz maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie rok

- określenie największej masy odpadów, która mogłaby być magazynowana, wynikającej z wymiarów miejsca magazynowania; - całkowitej pojemności (w Mg) miejsca magazynowania odpadów

- proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń polegających na usunięciu odpadów z miejsca ich magazynowania.

2. Obowiązek dołączenia do wniosków:

- zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciw środowisku posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

- oświadczenia o niekaralności w/w osób za wykroczenia określone w ustawie o odpadach; - oświadczenia, że wobec w/w osób lub podmiotów nie wydano w ostatnich 10 latach ostatecznej decyzji o cofnięciu decyzji zawierających zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;

- oświadczenia, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu decyzji zawierających zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów; - operatu przeciwpożarowego sporządzonego przez uprawnioną osobę i uzgodnionego przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;

3. Dodatkową kontrolę miejsca zbierania lub przetwarzania odpadów, którą przeprowadzać będzie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, a która poprzedzać będzie wydanie stosownych decyzji.

4. Obowiązek zasięgnięcia przez organ wydający zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta.

Ustawodawca zaostrzył również warunki dotyczące formy władania nieruchomością, jakie należy spełnić w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, jeśli na takie działanie wymagana jest decyzja administracyjna. Dla takiej działalności podmiot gospodarujący odpadami musi być właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem lub dzierżawcą terenu. W przypadku użytkowania lub dzierżawy konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, którego treść musi spełniać wymogi określone w ustawie. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12  ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa powyżej w punkcie 1, oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczeń, której wysokość, za tonę magazynowanych odpadów, została określona rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256).

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 48a ust. 18 ustawy o odpadach, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w niniejszej ustawie, w tym obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych obowiązków.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do tego organu, a w przypadku decyzji wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a ust. 18 ustawy o odpadach.

Ponadto, jeśli dla danego zamierzenia związanego z gospodarką odpadami, na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, powyższe dokumenty należy uzyskać przed wystąpieniem o wydanie zezwolenia na zbieranie, zezwolenia na przetwarzanie i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 5 września 2019 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

- maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

- największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

- całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

- proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).

Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza:

- operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu, wykonany przez:

- rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

- osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

- zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;

- oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;

- oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

- fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

- prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

- oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną.
Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Jeżeli posiadacz odpadów nie dotrzyma terminów oraz warunków wymienionych w art. 14 ust. 1 i 2 przytoczonej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w myśl art. 14 ust. 4 - zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów WYGASA !

Wprowadzono nowe wymagania odnośnie:

1.    skrócenia okresu magazynowania odpadów z dotychczasowych trzech lat do jednego roku, rozumianego jako czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

- wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

- tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

-  magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

- dotyczące wszystkich posiadaczy odpadów, zarówno tych którzy prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jak i tych którzy magazynują wytworzone przez siebie odpady.

 

Do pobrania:

Cała informacja w wersji PDF

 

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.