Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 796

ZAWIADOMIENIE O SESJI

30.04.2019

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołujęVIII sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekocinyw dniu 9 maja 2019r.o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 69/VIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 70/VIII/2019 w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019 - 2038
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 71/VIII/2019 w sprawieprzyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 72/VIII/2019 w sprawierozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 73/VIII/2019 w sprawiezmiany uchwały Nr 24/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 74/VIII/2019 w sprawiezmiany uchwały Nr 25/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 75/VIII/2019 w sprawiezawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 76/VIII/2019 w sprawieokreślenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 77/VIII/2019 w sprawiewyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1055/7, 1055/17 obr. Szczekociny
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 78/VIII/2019 w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 2515 obr. Szczekociny, stanowiącą własność Gminy Szczekociny
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 16. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 17. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 19. Informacjaz realizacji uchwał przyjętych na VIIsesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad VIIIsesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady MiG Szczekociny

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.