Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 904

OZE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

02.10.2019

REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZEKOCINY

do udziału w projekcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

 1. Cel i uczestnicy naboru uzupełniającego w Projekcie:
  1. Nabór w ramach projektu prowadzony jest przez Gminę Szczekociny w celu stworzenia listy rezerwowej dla naboru zrealizowanego w latach 2017/2018 (dalej: lista podstawowa) w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śl. na lata 2014-2020, dot. zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kotły na pellet, solary do CWU, pompy ciepła powietrza CWU I CO).
  2. Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.

 

 1. Warunki udziału w naborze uzupełniającym:
  1. Posiadanie potwierdzonego wpisem do księgi wieczystej tytułu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości zgłoszonej do Projektu.
  2. Nieruchomość/budynek/budowla, na której ma zostać zlokalizowana instalacja OZE zgłaszana do Projektu nie jest wpisana w rejestrze zabytków ani nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej, chyba że do dnia zawarcia umowy uczestnictwa okażą się dokumentem zezwalającym na montaż instalacji wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  3. Brak zaległości finansowych wobec Gminy Szczekociny.
  4. Instalacja OZE nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej ani agroturystyki i będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

 

 1. Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym:
  1. Zgłoszenie udziału w naborze uzupełniającym dokonuje się w formie papierowej przez wypełnienie Deklaracji przystąpienia do projektu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć osobiście do Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.
  3. Zgłoszenia udziału zgodnie z pkt 3.1 i 3.2 należy dokonać w terminie od 03.10.2019r. do 14.10.2019r. Deklaracje składane po tym terminie nie zostaną uwzględnione i nie będą podstawą do zakwalifikowania do projektu.
  4. Zgłoszenia dostarczone pocztą lub kurierem nie będą przyjmowane.
  5. Na podstawie złożonych deklaracji zostanie utworzona lista rezerwowa.
  6. O możliwości przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową i przyznaniu dofinansowania na wybrany przez mieszkańca rodzaj instalacji będzie decydowała w pierwszej kolejności potrzeba zastąpienia instalacji z listy podstawowej w realizowanym już projekcie, a następnie kolejność składanych deklaracji.
  7. W przypadku konieczności zastąpienia instalacji z listy podstawowej, Urząd Miasta i Gminy Szczekociny poinformuje telefonicznie mieszkańca, którego projekt jest na liście rezerwowej i spełnia warunki określone w pkt 2., a który będzie mógł zostać przeniesiony na listę podstawową zgodnie z pkt. 3.6, o konieczności sporządzenia analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE (dalej: analiza techniczna).
  8. Mieszkaniec zobowiązany będzie do sporządzenia na swój koszt analizy technicznej, wg wzoru przekazanego przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny. Analizę techniczną mieszkaniec będzie obowiązany przedstawić w terminie do 10 dni od poinformowania o możliwości przeniesienia na listę podstawową, nie później niż do 24 października 2019r.
  9. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z mieszkańcem w ciągu dwóch kolejnych dni lub niedostarczenia analizy technicznej w terminach wskazanych w punkcie 3.8, UMiG Szczekociny przeprowadzi procedurę, o której mowa w pkt 3.7 z kolejną osobą, wg warunków określonych w pkt 3.6.
  10. Jeżeli analiza techniczna potwierdzi możliwość montażu instalacji, zostanie ona wpisana na listę podstawową, a mieszkaniec zostanie poinformowany o konieczności podpisania umowy z Gminą.
  11. Po podpisaniu umowy mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić zaliczkę zgodnie z §5 pkt 4 Umowy organizacyjno-finansowej.
 2. UMiG Szczekociny dokona weryfikacji zgłoszeń udziału w naborze uzupełniającym pod względem spełnienia wszystkich warunków udziału w naborze uzupełniającym oraz pod względem braków formalnych zgłoszeń udziału w naborze. Pozytywna weryfikacja nie uchybia prawu późniejszego wykluczenia zgłaszającego w razie stwierdzenia braku spełnienia wszystkich warunków. W momencie negatywnej weryfikacji zgłoszenie zostanie odrzucone i do projektu zostanie wybrana kolejna osoba z listy spełniająca warunki naboru uzupełniającego.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (DOCX WORD)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (PDF ACROBAT READER)

REGULAMIN NABORU (PDF)

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.